Til hovedinnhold

Storfedyrehold er negativt for karbapenemresistente bakterier etter påvisning i høst

Publisert

I september 2023 ble det for første gang i Norge påvist E. coli-bakterier resistente mot karbapenemer hos storfe. Karbapenem er et kritisk viktig legemiddel som er reservert til behandling av infeksjoner hos mennesker. Videre prøvetaking har vist at bakteriene ikke har etablert seg, og dyreholdet som ble testet er nå negativt.

Prøven i september 2023 var tatt ut i regi av NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler), som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet. Det var en tilfeldig prøve av ett dyr, en slakteokse, fra et tilfeldig utvalgt dyrehold. Prøven ble tatt av Mattilsynet på et slakteri.

I NORM-VET analyseres prøvene fra slakteri bl.a. med en selektiv metode for å isolere karbapenemresistente bakterier, og det var ved denne analysen bakterien E. coli ble påvist. Bakterien var resistent mot karbapenemer og en rekke andre antibiotika, dvs. at bakterien er multiresistent. Dette gjør at infeksjoner med disse bakteriene er ekstra vanskelig å behandle.

Resistens mot karbapenemer hos dyr er meldepliktig som Liste 3-sykdom.

Karbapenemresistente bakterier har ikke tidligere vært påvist fra produksjonsdyr i Norge. Disse resistente bakteriene blir mer og mer vanlig hos mennesker, både ved infeksjoner og hos friske bærere, og det vil kunne forekomme spredning fra mennesker og over til dyrepopulasjonen.

Oksen som fikk påvist bakterien, kom fra et dyrehold som driver med melkekyr hvor det også oppales kalver og ungdyr. Det var ikke innkjøp eller utsalg av dyr i dette dyreholdet de siste årene, men det hadde vært turister med inn i fjøset i sommer.  Sammen med resultater fra den genetiske karakterisering av bakterien, støtter det mistanken om at smittekilden i dette tilfellet var mennesker.   

Dyreholdet ble fulgt opp med prøvetaking i slutten av oktober 2023 og i slutten av januar 2024. Det ble tatt enkeltprøver av alle dyrene, samt noen samleprøver fra miljøet. Fra prøvetakingen i oktober var kun to prøver positive, og fra prøvetakingen i januar var alle prøvene negative. Dette viser at det var begrenset spredning internt i dyreholdet i høst, mens bakterien nå ikke lenger kan påvises.

At det i dette tilfellet ikke ble etablert karbapenemresistente E. coli var heldig. Dette vil avhenge både av bakteriens evne til å etablere seg hos dyr, samt faktorer som dyreart og produksjonsform, dyrehelse og hygiene. Biosikkerhet og andre forebyggende tiltak er derfor viktig for å hindre introduksjon og spredning av slike resistente bakterier til produksjonsdyr.  

Fakta om karbapenemer

Karbapenemer anses av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som ett av de kritisk viktige antibakterielle midler, som fortrinnsvis kun skal brukes til behandling av infeksjoner hos mennesker. I EU/EØS er karbapenemer i henhold til forordning (EU) 1255/2022 forbudt å bruke til dyr.