Skip to main content

Til privatpraktiserende veterinærer om kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder fra 1. juli 2023. 

Faglig oppdatert

Frem til 1. juli 2023 ble det gitt en rekke unntak fra regelverket for innførsel av kjæledyr for at mennesker på flukt fra Ukraina skal kunne ta med seg kjæledyrene sine til Norge. Denne unntaksordningen er nå avsluttet, og ordinære regelverkskrav gjelder for disse dyrene fra og med 1. juli. Mattilsynet trenger likevel hjelp fra privatpraktiserende veterinærer en stund fremover, da kjæledyr som har kommet inn før 1. juli fortsatt vil bli fulgt opp slik at smittefaren fra disse dyrene skal bli så liten som mulig.

Slutt på unntaksordning fra 1. juli

Ukrainske kjæledyr som kommer til Norge fra og med 1. juli 2023 skal oppfylle regelverkskravene som gjelder for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr fra ikke-listeført tredjeland. Dette vil bli kontrollert og fulgt opp av Mattilsynets veterinærer.

For ukrainske kjæledyr som har kommet inn til Norge FØR 1. juli gjelder:

 1. Mattilsynets veterinærer foretar den offentlige grensekontrollen .
 2. Ved behov tar Mattilsynet lokalt direkte kontakt med privatpraktiserende veterinærer og bestiller det arbeidet de trenger hjelp til. Deltagelse i dette arbeidet er frivillig.

Hva som må gjøres, avhenger av hvilken behandling det aktuelle dyret trenger. Dette skal avtales direkte med Mattilsynet, ikke med eier av dyret. Akutt behandling av syke dyr skal håndteres og betales som vanlig.

Dersom du som veterinær kommer i kontakt med et dyr (hund, katt, ilder) som er søkbart i DyreID (dyreid.no), betyr det at dyret er registrert av Mattilsynet. Dyret skal da følges av et vedtaksskjema fra Mattilsynet: Vedtaksskjema (PDF). Tidligere versjon av vedtaksskjemaet kan se litt annerledes ut. Andre arter enn hund, katt, og ilder skal følges av et lignende vedtaksskjema. Husk å dokumentere eventuell behandling du gjør i vedtaksskjemaet. Send bilder av alle sider av vedtaksskjemaet til ukraina@mattilsynet.no

Dersom kjæledyret ikke er registrert i DyreID, og eier ikke kan legge fram et offentlig helsesertifikat utstedt av ukrainske myndigheter, så kan kjæledyret være ulovlig innført til Norge. Ta da umiddelbart kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

DyreID for ukrainske kjæledyr

DyreID har opprettet systemet SECUR (System for Emergency Crisis for Ukrainian Refugees) for Mattilsynet.

Systemet skal gi en enkel, sikker og rask metode for registrering av kjæledyr som ankommer Norge før 1. juli.

Registreringen skal utføres av Mattilsynets personell, ikke av praktiserende veterinær.

Dette gjør det mulig å identifisere eventuelle dyr som kommer på avveie i Norge etter ankomst, dersom disse blir funnet og søkt opp i DyreID. Den som søker opp dyret vil få beskjed om å kontakte Mattilsynet for å bekrefte status på dyret.

Henvendelser om problemstillinger knyttet til denne situasjonen, retter du til lokalt Mattilsyn på telefon 22 40 00 00.

Etter 1. juli kan kjæledyr fra Ukraina, som kan dokumentere at de oppfyller alle innførselskrav, registres i vanlig DyreID av praktiserende veterinær.

Godkjente laboratorier

Antistofftest for rabies må sendes til godkjente rabieslaboratorier. Se liste over godkjente rabieslaboratorier her (europa.eu)

Om kjæledyrpass til ukrainske kjæledyr

Kjæledyr fra Ukraina kan få utstedt norsk kjæledyrpass. Forutsetningen er at de kan dokumentere at de oppfyller innførselskravene. For dyr som ankom før 1. juli må de kunne vise vedtaksskjema eller offentlig helseattest på at de er lovlig i EU/EØS-området. For kjæledyr som er innført etter 1. juli er det kun offentlig helseattest fra Ukraina som er gyldig dokumentasjon.

Utstedelse av kjæledyrpass forutsetter at du som privatpraktiserende veterinær vurderer at du kan gå god for opplysningene som skal dokumenteres i kjæledyrpasset.

Nylig utfylte kjæledyrpass fra andre EU/EØS-land som følger kjæledyr på flukt med eier fra Ukraina, skal ikke benyttes videre dersom dyret ikke oppfyller alle vilkår for innførsel til Norge. Disse dyrene oppfyller ikke vilkårene for å få utstedt kjæledyrpass før de oppfyller alle normale vilkår for innførsel.

Flyktningene som kom til Norge før 1. juli, blir ikke belastet økonomisk

Flyktninger fra Ukraina som kom til Norge med egne kjæledyr før 1. juli vil ikke bli belastet økonomisk for karantene, id-merking, vaksinasjon, titertest og parasittbehandling. Utgiftene dekkes av myndighetene. Les mer under "Godtgjørelse for veterinærtjenester". For kjæledyr som kommer etter 1. juli må eier selv dekke alle kostnader. Eventuelle utgifter til andre veterinærtjenester må dyreeier dekke selv.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan hjelpe dyr og ukrainere på flukt hos Veterinærforeningen: Informasjonsside for Veterinærforeningens medlemmer om Ukraina-krisen (vetnett.no)

Godtgjørelse for veterinærtjenester

Mattilsynet tilbyr følgende timesatser for arbeid og reiser forbundet med dette arbeidet (eksl. mva):

 • 1000,- pr. time for arbeid og reiser
 • Tillegg i timesatsen på 50 prosent for tidsbruk mellom kl. 1600 og 2100
  Tillegg i timesatsen på 100 prosent tillegg på tidsbruk mellom 2100 og 0800 neste dag
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser (lav sats som ikke innebærer innrapportering til skatteetaten på kr. 3,50 per km) (Fra adresse og til adresse skal spesifiseres)
 • Legemidler og utstyr som benyttes skal prises i tråd med gjeldende regelverk, og dokumentasjon på faktiske kostnader vil kunne bli etterspurt
  • Vaksiner: kun kostnad for innkjøp av vaksinen da arbeid inngår i timeprisen.
  • ID-merking: kun kostnad for innkjøp av microchip da arbeid dekkes av timepris og registrering i DyreID gjøres av Mattilsynet.
 • Send regning for hver tur/besøk med behandling til Mattilsynet; se om faktura under.

Les mer om dette hos Veterinærforeningen: Prisfastsetting av medisiner som brukes i veterinær praksis

Faktura

Alle fakturaer (og bilag) må spesifiseres slik at Mattilsynet kan dokumentere sine utgifter til håndtering av kjæledyr fra Ukraina.

Følgende må spesifiseres i fakturaen:

 • dato og sted for oppdraget
 • navn på dyreeier
 • hvilket/hvilke dyr som har blitt behandlet, oppgi dyrenes ID-nummer. 
 • medgått tid/honorar for oppdraget spesifisert på de tre satsene
 • eventuell kjøregodtgjørelse
 • type behandling som er gjennomført
 • medikamenter
 • medgått utstyr
 • regningen må merkes med tiltak: 10932100

Faktura skal sendes enten på e-post til fakturamottak@mattilsynet.no eller per post til:

Mattilsynet
Fakturamottak
Postboks 454
8401 Sortland

Sendes faktura elektronisk som EHF-faktura skal den sendes til: Org.nr 985 399 077

Alle fakturaer som sendes til Mattilsynet må være stilet til Mattilsynet, ikke til dyreeier.

I tillegg må du merke regningen med M-nummeret til Mattilsynets lokale avdeling du har gjort oppdraget på vegne av. 

Se oversikt under.

Region Stor-Oslo

M21000 (Gjelder avdeling grensekontroll og import, Østfold og Follo, Oslo, Asker og Bærum, og Romerike)

Region Øst

M2211 Avdeling Glåmdal og Østerdal

M2212 Avdeling Gudbrandsdal

M2213 Avdeling Mjøsområdet

M2214 Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

M2215 Avdeling Søndre Buskerud

M2216 Avdeling Vestfold

M2217 Avdeling Telemark

Region Sør og Vest

M2312 Avdeling Agder

M2314 Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

M2315 Avdeling Sunnhordland og Haugalandet

M2317 Avdeling Bergen og omland

M2318 Avdeling Sunnfjord og Sogn

M2319 Avdeling Nordfjord

Region Midt

M2411 Avdeling Sunnmøre

M2412 Avdeling Nordmøre og Romsdal

M2413 Avdeling Gauldal

M2414 Avdeling Trondheim og omland

M2415 Avdeling Sør-Innherred

M2416 Avdeling Innherred og Fosen

M2417 Avdeling Namdal

Region Nord

M2511 Avdeling Helgeland

M2512 Avdeling Salten

M2513 Avdeling Midtre Hålogaland

M2514 Avdeling Troms og Svalbard

M2515 Avdeling Finnmark