Katter med foldede ører er syke og resultat av ulovlig avl

Mattilsynet oppfordrer til å la være å avle katter med foldede ører. Vi fraråder dessuten folk å etterspørre og kjøpe slike katter. Uten etterspørsel blir det ikke noe marked for avl av disse alvorlige syke kattene her i landet. 

Publisert

Foldede ører er tegn på alvorlig sykdom

Scottish fold er navnet på en kattetype som kjennetegnes av sine små, foldede ører. De foldede ørene skyldes sykdommen osteokondrodysplasi.

Sykdommen påvirker brusk- og beindannelsen i hele skjelettet, noe som gjør at alle disse kattene i varierende grad får leddbetennelser, misdannede ben og hale, kroniske smerter og problemer med å bevege seg. Halthet, stiv gange og motvilje mot å bevege seg er typiske symptomer hos disse kattene.

Sykdommen er arvelig

Osteokondrodysplasi er arvelig og overføres fra foreldre til avkom. Arveanlegget for fold-genet er ufullstendig dominant. Det betyr at det kun er nødvendig at en av foreldrene har anlegget for at avkommet skal bli affisert av sykdommen og at den dominante genvarianten ikke helt skjuler effekten av den vikende varianten.

Avkommet får ett arveanlegg fra hver av foreldrene. Arver avkommet anlegget for sykdommen fra kun én av foreldrene, får avkommet ett arveanlegg for sykdommen. Arver avkommet anlegget for sykdommen fra begge foreldrene, får avkommet to arveanlegg for sykdommen.

Katter med to arveanlegg får foldede ører og utvikler de nevnte helseproblemene i alvorlig grad. De vil overføre arveanlegget til alle sine avkom. Katter med to arveanlegg vil utvikle symptomer på sykdom tidligere og i mye større grad enn individer med ett arveanlegg.

Katter med ett arveanlegg får foldede ører og utvikler de nevnte helseproblemene i varierende grad. Dersom slike katter brukes i avl vil sannsynligheten for sykdom hos avkommet være 75 prosent dersom partner også har ett arveanlegg, eller 50 prosent dersom partner ikke har arveanlegget.

Ufullstendige foldede ører forekommer, noe som betyr at katter med det dominerende foldegenet har delvis foldede ører eller ører som ikke er foldet i det hele tatt. Dette betyr at avl på disse individene også kan resultere i at sykdommen arves av avkommet.

Scottish fold er ikke anerkjent som katterase

Kattetypen Scottish fold er ikke etablert og allment anerkjent som katterase i Norge. Den er heller ikke anerkjent av den internasjonale katteorganisasjonen Fèderation Internationale Fèline (FiFe).

Seriøse dyreorganisasjoner anerkjenner ikke avl av dyr med utseende som kommer av genetisk sykdom som gir kattene alvorlige helseproblemer og betydelig nedsatt livskvalitet.

Avl av katter med foldede ører er i strid med dyrevelferdsloven

Å pare to katter med to arveanlegg for osteokondrodysplasi vil føre til at alle kattungene i kullet blir alvorlig syke og dermed får betydelige belastninger. I slike tilfeller er det altså ikke bare fare for belastninger; belastningene er uunngåelige. Sykdommen vil i stor grad påvirke avkommet negativt og redusere muligheten deres til å utøve naturlig atferd.

Det er ingen gode grunner til å avle katter med slike helseproblemer, og belastningene er derfor klart unødige.

Etter Mattilsynets vurdering vil derfor avl av katter med to arveanlegg for osteokondrodysplasi alltid være i strid med dyrevelferdsloven § 3 og § 25.

Ved å unngå avlskombinasjoner der begge foreldredyr har to arveanlegg, reduseres risikoen for alvorlig sykdom og betydelige belastninger. Men det vil i alle tilfeller være stor fare for at avkommet arver sykdommen. Avlen vil også i disse tilfellene være i strid med dyrevelferdsloven § 3 og § 25, så lenge det ikke kan dokumenteres at avkommet ikke vil få alvorlige helseplager.

Dyreholders ansvar 

Det er dyreholders ansvar å ivareta alle dyrene sine i tråd med kravene i dyrevelferdsloven. Dette innebærer blant annet å sikre godt tilsyn og stell og at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov. Oppdretter har også ansvar for å sikre at friske dyr brukes i avl, og gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det innebærer blant annet at det ikke skal drives avl som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg.

Alle oppdrettere av dyr kan ende opp i en situasjon hvor de ikke får solgt samtlige individer i et kull. Dyr som allerede er født er omfattet av dyrevelferdsloven, og det er alltid dyreholders ansvar å finne løsninger som ivaretar disse individene i tråd med regelverket. Dette gjelder uavhengig av om opprinnelig plan ikke var å beholde dyrene selv.

Regelverk

Dyrevelferdsloven