Forslag om nye regler for dyrevelferd i EU

Publisert

Europakommisjonen har foreslått nye regler for transport av husdyr på land og akvatiske dyr, samt nye regler for hunder og katter som ikke holdes av privatpersoner.

Basert på forslag fra EFSA (EUs mattrygghetsorgan), har Europakommisjonen foreslått en ny forordning, som vil settet spesifikke krav til transport av både landdyr og akvatiske dyr.

Forslaget kommer i forbindelse med den grønne given (Green Deal) og Fra jord til bord-strategien (Farm to Fork). Europakommisjonen vil arbeide videre med et forbedret regelverk også på andre områder innen dyrevelferd.

Europakommisjonen har lagt vekt på at lange transporter i EU og til tredjeland skal reduseres, å gi dyrene bedre plass under transporten, forbedre forholdene for særlig sårbare dyr (kalver, eldre melkekyr, purker og høner), begrense høye temperaturer, sikre bedre oppfølging av gjeldende regelverk og beskytte særlig katter og hunder som transporteres i forbindelse med en økonomisk aktivitet.

For transport av akvatiske dyr vil det stilles krav til transportmiddelet (konteinere) og det må legges til rette for periodiske inspeksjoner under transporten. Videre vil det stilles krav til håndtering, vannkvalitet og at de akvatiske dyrene har en tilfredsstillende helse for å transporteres. Mottaker av de akvatiske dyrene skal også kunne redegjøre om tilstanden etter mottak.

De to lovforslagene oversendes til Europaparlamentet og Rådet for videre behandling og fastsetting. Når det endelige regelverket er klart, vil det være en overgangsperiode før det trer i kraft.

Europakommisjonen har lagt ut de to forslagene på høring. Innspillene vil bli oppsummert og oversendt medlemslandene og Europaparlamentet. Les mer om forslagene, høringsfrist og hvordan du kan sende høringssvar hos Europakommisjonen: 

Nye regler for hunder og katter

For hund og katt vil det etableres enhetlige EU-regler for velferden til hunder og katter som avles eller holdes i avlsbedrifter, dyrebutikker og i krisesentre. Kravene gjelder ikke for privatpersoner.

For første gang vil det stilles minimumskrav for avl, oppstalling, stell og behandling av hunder og katter i hele EU.

Videre vil strenge sporbarhetskrav, sammen med automatiserte kontroller for nettsalg, hjelpe myndighetene med å kontrollere avl og handel med hunder og katter, herunder kontrollere at deres identifikasjon og registrering er korrekt.

Medlemsstatene må tilby opplæring til alle som håndterer dyrene, og alle som kjøper en hund eller katt skal bli informert om viktigheten av ansvarlig eierskap.

Import av hunder og katter vil måtte oppfylle velferdsstandarder.