Til hovedinnhold
Søk
Tilsynsrapport

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden.

Faglig oppdatert
Hva ble undersøkt?

Det føres tilsyn med dyrevelferd, gjennomføring av smitteforebyggende tiltak og håndtering av animalsk avfall i forbindelse med statlig felling av reinsdyr fra sone 1 i Nordfjella.

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme sjukdommen CWD fra Nordfjella.

Tidsrom
2017-2018
Hva lette vi etter?
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Håndtering av animalsk avfall
  • Dyrevelferd - vurdert i henhold til:

    a) Fettgrad hos dyret. Dette brukes som en indikator på om dyret er i godt hold

    b) Skuddtreff: Det sjekkes hvor gode førstetreff de statlige fellingslagene har. Fangskudd (skudd nr to som gis for å sikre at dyret hurtig faller til bakken) omtales men brukes ikke som indikator på god eller dårlig dyrevelferd. Det er riktig og forsvarlig at slike skudd brukes når det er tvil om førsteskuddet er godt nok.
Hva fant vi?

Mattilsynet har vurdert dyrevelferden ved statlig uttak som akseptabel. Denne vurderingen er gjort med bakgrunn i at den pågående fellingen av reinsdyra gjennomføres for å utrydde den smittsomme prion-sjukdommen CWD fra villreinområdet i Nordfjella.

Det er vedtatt at villreinen i Nordfjella sone 1 skal fjernes innen 01.05.2018. For å nå dette målet vil det være nødvendig å utsette dyra for menneskelig aktivitet gjennom vinteren 2017/2018. Det vil bli ført tilsyn med dyrevelferden ved statlig uttak hver uke så lenge fellingen pågår, og resultatene av tilsynene vil bli vurdert fortløpende.

Fil
Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella (PDF)