Risikovurdering

Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Vi har oppdatert kunnskapen om skrantesjuke og vurdert spredningsrisiko. I tillegg er ulike strategier for videre håndtering av sykdommen i Norge vurdert. 

Faglig oppdatert

Bakgrunnen for oppdatert risikovurdering er funnet av klassisk skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020.

Hva ble undersøkt?

Oppdatert kunnskap om sykdommen og smittespredning, og vurdering av alternative strategier for håndtering og konsekvensene av disse.

Hva er vurderingen?

Rapporten konkluderer blant annet med at kunnskapsgrunnlaget som er beskrevet i tidligere VKM-rapporter fortsatt er relevant, og at det er styrket. VKM omtaler tre ulike strategier for å håndtere skrantesjuke og effektene av disse. De går inn på effektene og konsekvensene av ulike tiltak. Usikkerhet og manglende data er også beskrevet.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er viktig for anbefalingene Mattilsynet og Miljødirektoratet gir til politiske myndigheter om videre håndtering av skrantesjuke i Norge.

Offentliggjort