Til hovedinnhold

Du må melde fra hvis du mistenker fugleinfluensa hos fuglene dine

Det er viktig å melde fra hvis du mistenker fugleinfluensa hos fuglene dine.

Faglig oppdatert

Indikatorer

Viktige parametere å følge med på er

  • økt dødelighet
  • fall i eggproduksjon
  • redusert fôr- og vannforbruk
  • generelle adferdsendringer i flokken.

Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Det er derfor viktig at du er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket, som noen ganger kan være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 19. Meldeplikt for sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr

Ved grunn til mistanke om forekomst eller ved påvisning av nasjonal liste 1- eller 2-sykdommer i vedlegg 1 eller B-sal hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person umiddelbart melde fra til Mattilsynet.
Ved påvisning av dyresykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr av nasjonal liste 3-sykdommer i vedlegg 1, foruten B-sal hos salamander, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig. For rabies hos flaggermus og varroainfeksjon hos honningbier skal mistanke også meldes til Mattilsynet. Meldeplikten gjelder ikke ved grunn til mistanke om forekomst eller påvisning av:
Ved unormal dødelighet, andre tegn på alvorlig sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr, skal driftsansvarlige så snart som praktisk mulig melde fra til veterinær med henblikk på ytterligere undersøkelser.
Ved unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom hos viltlevende landdyr, reptiler og amfibier og viltlevende sjøpattedyr, skal enhver fysisk eller juridisk person så snart som praktisk mulig melde fra til Mattilsynet.
Meldeplikt for sykdom hos kjæledyr og meldeplikt for nasjonal liste 3-sykdommer gjelder ikke for den som har meldt ifra til veterinær om mistanke om eller påvisning av sykdommen. Det er likevel ikke unntak fra meldeplikten ved mistanke om eller ved påvisning av Bsal hos salamander, rabies hos flaggermus eller varroainfeksjon hos honningbier.

Liste 1. Sykdommer

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Afrikansk hestepest *
(AHP)
African horse sickness
(AHS)
AHS-virus (Orbivirus, Rheoviridae) A (Equidae)
Afrikansk svinepest *
(ASP)
African swine fever
(ASF)
ASF-virus (ASF-virus, Asfariviridae) A (Suidae)
Aviæar influensa *
(AI)
Avian influenza
(AI)
AI-virus (Infuensavirus A, Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og Lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
HPAI = A (Aves)
Blåtunge * Bluetongue Bluetongue-virus (Orbivirus, Rheoviridae) Serotype 1-24 C (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Brucellose * Brucellosis Brucella ssp B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Ebola- og Marburgvirus Ebola hemorrhagic fever and Marburg hemorrhagic fever Ebolavirus (Ebolavirus, Filoviridae), Marburg virus (Marburgvirus, Filoviridae) D (apes)
Epizootisk hemoragisk* sjukdom hos hjortedyr Epizootic haemorrahgic disease of deer (EHD) EHD-virus (Orbivirus, Rheoviridae) D (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Klassisk svinepest * (KSP) Classical swine fever (CSF) KSP-virus (Pestivirus, Flaviviridae) A (Suidae, Tayassuidae)
Kvegpest ** Rinderpest Rinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Artiodactyla)
Lumpy skin disease *
Lumpy skin disease (LSD) LSD-virus (Capropoxvirus, Poxviridae) A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Miltbrann *
Anthrax Bacillus anthracis
D (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
Munn- og klovsyke * (MKS)
Foot and mouth disease (FMD) FMD-virus (Aphtovirus, Picornaviridae) A (Artiodactyla, Proboscidea)
Newcastlesyke *
Newcastle disease (ND) ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae) A (Aves)
Ondartet beskjelersyke * Dourine Trypanosoma equiperdum D (Equidae)
Ondartet lungesjuke storfe *
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) Mycoplasma, mycoides subsp. mycoides, SC A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
Ondartet smittsom griselammelse Teschen disease
Porcine teshovirus serotype 1 (PTV-1) (Teschovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Pseudorabies *
Aujeszky's disease AD-virus (Suis herpesvirus1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) C (Suidae)
Rabies *
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) B (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)
E (Chiroptera)
Rift Valley Fever *
Rift Valley Fever (RVF) RVF-virus (Phlebovirus, Bunyaviridiae) A (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
Saue- og geitekopper *
Sheep and goat pox Saue- og geitekoppevirus (Capripoxvirus, Poxviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp.)
Smittsom gastroenteritt
Transmissible gastroenteritis of swine (TGE) TGE-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom pleuro-pneumoni hos geit *
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae A (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.)
Smittsomt blæreutslett gris
Swine vesicular disease (SVD) SVD-virus (Enterovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Småfepest *
Peste des petits ruminants (PPR) PPR-virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Snive * Glanders Burkholderia mallei A (Equidae, Capra ssp., Camelidae)
Vesikulær stomatitt (VS)
Vesicular stomatitis (VS) VS-virus (Vesikulovirus, Rhabdoviridae) Ikke-listeført i EU
Meldepliktig OIE.
Erklært utryddet på verdensbasis i 2011.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no