Informasjon til ringmerkere om fugleinfluensa

Høypatogen fugleinfluensa sirkulerer hos ville fugler i Norge. Her finner du en oversikt over hva du som ringmerker trenger å vite. 

Faglig oppdatert

Kan jeg fortsette å ringmerke ville fugler?

Mennesker kan en sjelden gang smittes av fugleinfluensa. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Du som er i kontakt med ville fugler bør likevel ta forholdsregler for å forebygge smitte. Dette hindrer også spredning av mange andre infeksjonssykdommer som fugler kan være bærere av.

Hvilke fugler er mest utsatt for fugleinfluensa?

Ender, gjess, svaner, måker, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser symptomer på det.

Råd til deg som skal ringmerke fugler

 • Ringmerking bør foregå utendørs med ryggen mot vinden. For de enkelte ringmerkingsmiljøene blir dette likevel en avveining mellom merkers risiko for eksponering og fuglenes behov for ro og kontrollerte forhold under merking. 
 • Om ringmerking foregår innendørs, bør lokalet være godt ventilert. Ved ringmerking innendørs anbefales det bruk av FFP3-maske, engangshansker og tettsittende briller, særlig ved håndtering av mange fugler.
 • Hold arbeidssted, hvor fuglene merkes og registreres (rom hvor fugler holdes i bur/ringmerkes) atskilt fra normalt oppholdssted, slik som stue, kjøkken eller spisested.
 • Vær nøye med regelmessig håndhygiene ved fysisk kontakt med fugl.
 • Synlig syke fugler bør ikke ringmerkes eller håndteres.
 • Ikke spis, drikk eller ta deg i ansiktet mens du håndterer fuglene.
 • Åpne sår på hender må tildekkes og renses grundig. 
 • Vask jevnlig utstyret som benyttes i forbindelse med ringmerking av fugl. 
 • Etter avsluttet arbeid bør du vaske tilgrisede klær og sko, ta en dusj og skifte til rent tøy.
 • Dersom du eier fjørfe eller annen tamfugl, bør du ikke delta i ringmerkingsaktiviteter. Dersom du likevel deltar i slik aktivitet, bør du som et minimum praktisere strenge smittevernsrutiner slik at du ikke drar med deg smitte fra de ville fuglene: Bruk hansker ved håndtering av villfugl, ha egne klær, sko og utstyr som brukes under ringmerking adskilt, samt dusje før du steller egne fugler.
 • Ringmerkere og fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg alltid lokale råd og regler. 

Meld fra til Mattilsynet om døde eller syke ville fugler og andre ville dyr ved mistanke om fugleinfluensa