Mattilsynet fører tilsyn med dyrehelsepersonell

Veterinærer, dyrepleiere og fiskehelsebiologer er definert som dyrehelsepersonell i regelverket. 

Publisert

Tilsyn med dyrehelsepersonell utføres av interregionale team i Mattilsynet. Det er ett team for tilsyn med dyrehelsepersonell som jobber med landdyr og ett team for dyrehelsepersonell som jobber med akvatiske dyr.

Tilsyn med dyrehelsepersonell er risikobasert. Mattilsynet følger opp saker med kjente, alvorlige avvik. Vi vurderer bekymringsmeldinger vi mottar, og avgjør hvilke saker vi skal prioritere å behandle videre. Vi prioriterer saker med systematiske feil som kan få store konsekvenser for flere dyr og/eller dyrehelse og folkehelse. Ved tilsyn med dyrehelsepersonell som jobber med akvatiske dyr, har Mattilsynet særlig fokus på ikke-medikamentell behandling (IMM), legemiddelforskrivning og attestutstedelse.

Mattilsynet kan veilede om regelverket, eller gi pålegg om endring av rutiner for å sikre regelverksetterlevelse. Alvorlige, omfattende eller gjentatte regelverksbrudd kan medføre at dyrehelsepersonellet får en advarsel.

Dyrehelsepersonelloven gir også Mattilsynet hjemmel til å frata dyrehelsepersonell rekvireringsretten eller autorisasjonen, helt eller delvis, i svært alvorlige saker. 

Regelverk

Forskrift om dyrehelsepersonell