Til hovedinnhold

Grenseverdier for legemiddelrester (MRL) i næringsmidler fra dyr

Matproduserende dyr kan bare behandles med legemidler (farmakologiske virkestoffer) som er tillatt å bruke.

Publisert

De tillatte stoffene er listet opp i tabell 1 i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Stoffene er tillatte enten fordi de har fått fastsatt en grenseverdi (MRL) eller fordi de ikke behøver en MRL.

Tillatte stoffer kan brukes på alle dyrearter

Legemidler som er markedsført i Norge, og som inneholder tillatte stoffer (inkludert hjelpestoffer), kan brukes til matproduserende dyrearter. Dette gjelder også stoffer som har MRL for bare én eller noen dyrearter. Bruk av slike stoffer på andre matproduserende dyr er regulert i artikkel 113 og 114 (kaskade-artikler) i forordning (EU) 2019/6, som er gjennomført i legemiddelloven. 

Utenlandske legemidler kan bare brukes til matproduserende dyr dersom de er fra et EØS-land og er godkjent til minst én produksjonsdyreart i opprinnelseslandet, eller fra et tredjeland hvor legemidlet er godkjent til den aktuelle dyrearten og den aktuelle indikasjonen. Veterinæren må søke godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk for alle preparater uten norsk markedsføringstillatelse. 

Konsekvenser ved ulovlig behandling av matproduserende dyr 

Når det er påvist ulovlig legemiddel med forbudte stoffer eller ikke tillatte stoffer, får dyrene ikke forlate besetningen, og melken kan ikke leveres til meieri, før det kan verifiseres at produktene fra behandlede dyr er trygt å omsette. For at produktene skal være egnet til humant konsum, må reglene i Forskrift om offentlig kontroll – virkemidler ved funn av farmakologiske virksomme stoffer i dyr og animalske næringsmidler som gjennomfører forordning (EU) 2019/2090 være fulgt. 

Veterinærer og fiskehelsebiologer har ansvaret 

Det er veterinærene og fiskehelsebiologene som har hovedansvaret for at det ikke brukes legemidler i strid med MRL-regelverket.

Om regelverket

MRL-regelverket fastsettes i EU og gjennomføres i Norge som en del av EØS-avtalen. Ifølge forskriften om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (nedenfor) gjelder derfor forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 som norsk rett. Forordningene, inkludert tabell 1 med listen over tillatte stoffer, er gjengitt på norsk i forskriften.

Forbudet mot å bruke ikke tillatte stoffer på matproduserende dyr følger av artikkel i 16 i forordning (EF) nr. 470/2009. For øvrig regulerer forordningen hovedsakelig hvordan stoffer blir vurdert av myndighetene i EU. Forordning (EU) nr. 37/2010 viser hvordan myndighetene klassifiserer stoffene som tillatte etter tabell 1 eller som forbudte etter tabell 2.

Tabellen over tillatte stoffer oppdateres fortløpende

Tabell 1 er i konstant utvikling. Stadig flere stoffer blir tillatt brukt på matproduserende dyr. De nærmere betingelsene som knyttes til allerede tillatte stoffer, er også under stadig endring. Mattilsynet gjennomfører endringene fortløpende etter at de har vært på høring og er tatt inn i EØS-avtalen.

Regelverk

Forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Tabell 1 - Tillatte stoffer

Gjeldende i EØS pr. april 2012
Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre
bestemmelser
Terapeutisk klassifisering EU-regelverk
1-Metyl-2-pyrrolidinon Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
2-Aminoetanol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
2-Aminoetanol-glucuronat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
2-Aminoetyl-dihydrogenfosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
2-Pyrrolidon Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant I parenterale doser på opp til 40 mg/kg legemsvekt Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
3,5-Diiod-L-tyrosin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
8-Hydroksyquinolin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal behandling på nyfødte dyr Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Abamectin Avermectin B1a Storfe 10 μg/kg
20 μg/kg
Fett
Lever
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler
mot endo-
og ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Sau 20 μg/kg
50 μg/kg
25 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Absintiumekstrakt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Acetylcystein Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Acetylmetionin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Acetylsalicylsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Acetylsalicylsyre DL-lysin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Adenosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5' trifosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Adonis vernalis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aesculus hippocastanum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tidel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Agnus castus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ailantus altissima Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alanin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alarelin Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Midler med virkning på reproduksjons-systemet Forordning (EU) nr. 37/2010 endret ved forordning (EU) 2017/1559
Albendazol Summen av albendazol-sulfoksid, albendazolsulfon og albendazol-2-aminosulfon, uttrykt som albendazol Alle drøvtyggere 100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Albendazoloksid Summen av albendazoloksid, albendazolsulfon og albendazol-2-aminosulfon, uttrykt som albendazol Storfe, sau 100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alfacalcidol Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til kalvende kuer Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alfaprostol Ikke relevant Storfe, svin, kaniner, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Allantoin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Allium cepa Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aloe vera-gel og helbladekstrakt av aloevera Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aloer, Barbados aloe og sydafrikansk aloe, standardiserte tørrekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alfacypermetrin Cypermetrin (summen av isomerer) Storfe, sau 20 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For MRL for melk skal øvrige bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 98/82/EF overholdes Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Altrenogest Altrenogest Svin 4 μg/kg
2 μg/kg
Hud og fett
Lever
Kun til zooteknisk bruk og i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF Stoffer med
virkning på reproduksjons-
systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010,
endret ved forordning (EU) nr. 85/2012
Dyr av hestefamilien 4 μg/kg
4 μg/kg
Fett
Lever
Aluminiumdistearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aluminium-hydroksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aluminium-hydroksidacetat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aluminium monostearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aluminiumfosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Aluminiumsalisylat, basisk Salisylsyre Storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin 200 μg/kg
500 μg/kg
1 500 μg/kg
1 500 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
nyre
Ingen angivelse Midler mot diaré og tarminflammasjon Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning (EU) nr. 2015/1308. Endret ved forordning (EU) 2016/2074
Storfe, geit, dyr av hestefamilien 9 μg/kg melk
Ikke relevant Alle matproduserende dyr unntatt storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin og fisk Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til lokal bruk
Aluminiumtristearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Amitraz Summen av amitraz og alle metabolitter som inneholder 2,4-DMA-fraksjonen,uttrykt som amitraz Storfe 200 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
10 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Sau 400 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
10 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Melk
Geit 200 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
10 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Melk
Svin 400 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
Hud og fett
Lever
Nyre
Bier 200 μg/kg Honning
Ammoniumklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ammonium-
laurylsulfat
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ammoniumsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Amoksicillin Amoksicillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
50 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
50 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
50 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
4 μg/kg Melk
Ampicillin Ampicillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
50 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
50 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
50 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
4 μg/kg Melk
Amprolium Ikke relevant Fjørfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Angelicae radiks aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Anisi aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Anisi stellati fructus, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Apocynum cannabinum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel. Kun til oral bruk. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Apramycin Apramycin Storfe 1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
10 000 μg/kg
20 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Sau, svin, høns, kaniner Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk. Skal ikke brukes til dyr som produserer melk eller egg til humant konsum.
Aqua levici Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Arginin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Arnica montana (Arnicae flos og Arnicaeplanta tota) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Arnicae radiks Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tidel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Artemisia abrotanum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Asparagin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
MRL ikke påkrevet Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Asparaginsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
MRL ikke påkrevet Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Atropa belladonna Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Atropin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Avilamycin Diklor-isoeverninsyre Svin, fjørfe, kaniner 50 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin og fjørfe refererer denne MRL til hud og fett i naturlig forhold. Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum. Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Azaglynavarelin Ikke relevant Laksefisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til fisk der rogn brukes til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Azametifos Ikke relevant Fisk Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 436/2012
Azaperon Summen av azaperon og azaperol Svin 100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Midler som påvirker nervesystemet/
midler som påvirker sentralnerve-
systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010
Bacitracin Summen av bacitracin A, bacitracin B og bacitracin C Storfe
Kaniner
100 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
150 μg//kg
Melk
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Kun krav om MRL for melk Ikke relevant Kun til intramammær bruk på lakterende kuer
Balsamum
peruvianum
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bambermysin Ikke relevant Kanin MRL ikke påkrevd Ikke relevant Bare til oral bruk Antiinfektiva/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010
Flavofos-folipid A Fjørfe 100 µg/kg
100 µg/kg
3 000 µg/kg
20 000 µg/kg
Muskler
Skinn og fett i naturlig forhold

Lever
Nyrer
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg beregnet til konsum Forordning (EU) nr. 37/2010
Baquiloprim Baquiloprim Storfe 10 μg/kg
300 μg/kg
150 μg/kg
30 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
kjemoterapeutika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 40 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
Hud og fett
Lever
Nyre
Bariumselenat Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Skal ikke brukes til injeksjon Fordøyelseskanalen og metabolisme/ mineraltilskudd Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning (EU) nr. 2015/446
Beclometason dipropionat Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til inhalasjon Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bellis perennis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Benzalkoniumklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff i konsentrasjoner på opp til 0,05 % Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Benzocain Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk som lokalbedøvelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Laksefisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Benzylalkohol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Benzylbenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Benzylpenicillin Benzylpenicillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
50 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
50 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
50 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
4 μg/kg Melk
Benzyl-p-hydroksybenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Betain Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Betainglukuronat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Betametason Betametason Storfe, svin 0,75 μg/kg
2,0 μg/kg
0,75 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Kortikoider/
glukokortikoider
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 0,3 μg/kg Melk
Biotin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bismutsubkarbonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bismutsubgallat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bismutsubnitrat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intramammær bruk
Bismutsubsalicylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bituminsulfonater, ammonium- og natriumsalter Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Boldo folium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Borsyre og borater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Brintoverilte Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bromelain Ikke relevant Svin Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Midler mot diaré Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2017/1558
Bromheksin Ikke relevant Storfe, svin, fjørfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer melk eller egg til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bromid, kaliumsalt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bromid, natriumsalt Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bronopol Ikke relevant Fisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Brotizolam Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til terapeutisk bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Bupivakain Ikke relevant Svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til anvendelse på smågriser opptil 7 dager gamle
Kun til anvendelse på hud og lesjoner.
Lokalt bedøvelsesmiddel Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe Kun til anvendelse på kalver opptil 2 måneder gamle
Kun til anvendelse på hud og lesjoner.
Buserelin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Butafosfan Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Fordøyelseskanalen og metabolisme/ mineraltilskudd Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 20/2014
Butorfanoltartrat Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Butyl 4-hydroksybenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Butylskopolamin-bromid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Calendula officinalis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tidel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Calendulae flos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Camfora Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Capsici fructus acer Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cardiospermum halicacabum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Carlinae radiks Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Carnitin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Carvi aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Caryofylli aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cefacetril Cefacetril Storfe 125 μg/kg Melk Kun til intramammær bruk Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Krav om MRL kun for melk Ikke relevant Forordning (EU) nr. 37/2010
Cefaleksin Cefaleksin Storfe 200 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
1 000 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cefalonium Cefalonium Storfe 20 μg/kg Melk Kun til intramammær bruk og øyebehandling Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Krav om MRL kun for melk Ikke relevant
Cefapirin Summen av cefapirinog desacetylcefapirin Storfe 50 μg//kg
50 μg/kg
100 μg/kg
60 μg/kg
Muskel
Fett
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cefazolin Cefazolin Storfe, sau, geit 50 μg/kg Melk Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe, sau, geit Krav om MRL kun for melk Ikke relevant Til intramammær bruk, unntatt hvis juret evt.brukes til konsum Forordning (EU) nr. 37/2010
Cefoperazon Cefoperazon Storfe 50 μg/kg Melk Kun til intramammær bruk i lakterende kuer Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Krav om MRL kun for melk Ikke relevant
Cefquinom Cefquinom Storfe, svin, dyr av hestefamilien 50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 20 μg/kg Melk
Ceftiofur Summen av alle restkonsentra-sjoner med betalactam-struktur uttrykt som desfuroylceftiofur Alle pattedyrarter-bestemt til fødevare-produktion 1 000 μg/kg
2 000 μg/kg
2 000 μg/kg
6 000 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Centellae asiaticaeekstractum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cetostearylalkohol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cetrimid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Chrysantemi cinerarii folii flos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ciklesonid Summen av ciklesonid og sobutyryl-ciklesonid, målt som desisobutyryl-ciklesonid etter hydrolyse av ciklosonid til sobutyryl-ciklesonid Dyr av hestefamilien 0,6 μg/kg
4 μg/kg
0,6 μg/kg
0,6 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Kortikoider/
glukokor
-tikoider
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cimicifugae racemosaerhizoma Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cinchonae korteks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cinnamomi cassiaeaeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cinnamomi cassiaecorteks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cinnamomi ceylaniciaeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cinnamomi ceylanicicorteks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Citri aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Citronellae aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Citrullin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cocoalkyldimetyl-betainer Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Condurango corteks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Convallaria majalis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Coriandri aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Coumavos Coumavos Bier 100 μg/kg Honning Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Crataegus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cupressi aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cyflutrin Cyflutrin (summen av isomerer) Storfe, geit 10 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
melk
For melk skal øvrige bestemmelser i Rådsdirektiv 94/29/EF overholdes Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cyhalotrin Cyhalotrin (summen av isomerer) Storfe 500 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
Fett
Nyre
melk
For melk skal øvrige bestemmelser i Rådsdirektiv 94/29/EF overholdes Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cypermetrin Cypermetrin (summen av isomerer) Alle drøvtyggere 20 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
melk
For melk skal øvrige bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 98/82/EF overholdes Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Laksefisk 50 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Cyromazin Cyromazin Sau 300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Cystein Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Cytidin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5'-trifosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Danofloksasin Danofloksasin Storfe, sau, geit, fjørfe 200 μg/kg
100 μg/kg
400 μg/kg
400 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.
For fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Storfe, sau, geit 30 μg//kg Melk
Decoquinat Ikke relevant Storfe, sau Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk. Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Deksametason Deksametason Storfe, geit, svin, dyr av hestefamilien 0,75 μg/kg
2 μg/kg
0,75 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Kortikoider/
glukokortikoider
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, geit 0,3 μg/kg Melk
Dekspantotenol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Deltametrin Deltametrin Alle drøvtyggere 10 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Fisk 10 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Dembreksin Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Denaverin hydroklorid Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Derquantel Derquantel Sau 2 μg/kg
40 μg/kg
20 μg/kg
5 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 890/2010
Deslorelinacetat Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Detomidin Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til terapeutisk bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Diazinon Diazinon Storfe, sau, geit, svin 20 μg/kg
700 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, sau, geit 20 μg/kg Melk
Dietylenglykol monoetyleter Ikke relevant Alle matproduserende dyr Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning 2015/1820
Dietylftalat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dietylsebacat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Difloksacin Difloksacin Storfe, sau og geit 400 μg/kg
100 μg/kg
1 400 μg/kg
800 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg eller melk til humant konsum.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 400 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
800 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Fjørfe 300 μg/kg
400 μg/kg
1 900 μg/kg
600 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 300 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
600 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Diflubenzuron Diflubenzuron Laksefisk 10 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Antiparasitt-
midler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2019/1881
Dihydrostreptomysin Dihydrostrepto-mysin Alle drøvtyggere, svin, kaniner 500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle drøvtyggere 200 μg/kg Melk
Diklazuril Ikke relevant Alle drøvtyggere, svin Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 115/2013 og forordning (EU) nr. 1235/2013
Diklazuril Fjørfe 500 μg/kg
500 μg/kg
1500 μg/kg
1000 μg/kg
Muskel
Hud og fett i naturlig forhold
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Antiparasittære legemidler/ midler mot protozoer
Kaniner 150 μg/kg
300 μg/kg
2500 μg/kg
1000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Diklofenac Diklofenac Storfe 5 μg/kg
1 μg/kg
5 μg/kg
10 μg/kg
0,1 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 5 μg/kg
1 µg/kg
5 µg/kg
10 µg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Dikloksacillin Dikloksacillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
300 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
300 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
300 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til ud og fett i naturlig forhold
300 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
30 μg/kg Melk
Dikobberoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dimangantrioksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dimetikon Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dimetylacetamid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dimetylftalat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dimetylsulfoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dinoprost Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dinoproston Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dinoprosttrometamin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Diprofyllin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Disyklanil Summen av disyklanil og 2, 4, 6-triaminopyrimidin-5-karbonitril Sau 200 μg/kg
150 μg/kg
400 μg/kg
400 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som koder for en del av proteinkappen og en del av den intergeniske region hos israelsk akuttparalysevirus Ikke relevant Bier Ikke krav om MRL Honning Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 489/2013
Doramektin Doramektin Alle pattedyr som brukes til matproduksjon 40 μg/kg
150 μg/kg
100 μg/kg
60 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære
legemidler/midler mot endo- og ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Doksapram Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Doksysyklin Doksysyklin Alle matproduserende dyr 100 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold. MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk. For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold. Skal ikke brukes til dyr som produserer melk eller egg til humant konsum. Antimikro-
bielle legemidler/ antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2015/151
300 μg/kg Fett
300 μg/kg Lever
600 μg/kg Nyre
Echinacea Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tidel
Echinacea purpurea Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Emamektin Emamektin B1a Fisk 100 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endo- og ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Enilconazol Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Enrofloxasin Summen av enrofloxacin og ciprofloxacin Storfe, sau, geit 100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin, kaniner 100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Fjørfe 100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Hud og Fett
Lever
Nyre
Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Epinefrin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eplesyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eprinomektin Eprinomektin B1a Alle drøvtyggere, dyr av hestefamilien 50 μg/kg
250 μg/kg
1500 μg/kg
300 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot endo- og ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 116/2013 og forordning (EU) nr. 1390/2014, endret ved forordning (EU) 2016/885. Endret ved forordning 2018/722
Fisk 50 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Kaniner 50 μg/kg
250 μg/kg
1500 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ergometrinmaleat Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Brukes kun til fødende dyr Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Erytromysin Erytromycin A Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
200 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
200 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
200 μg/kg
200 μg/kg
40 μg/kg
150 μg/kg
Lever
Nyre
Melk
Egg
For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
Estradiol-17β Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til terapeutisk eller zooteknisk bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etamifyllinkamsylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etamsylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etanol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etiproston trometamin Ikke relevant Storfe, svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etylendiamin tetra-eddikesyre og dens salter Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etyllaktat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Etyloleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eucalypti aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eucalyptol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eucalyptus globulus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Eufrasia officinalis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Febantel Summen av ekstraherbare rester som kan oksideres til oksfendazolsulfon Alle drøvtyggere, svin, dyr av hestefamilien 50 μg/kg
50 μg/kg
500 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle drøvtyggere 10 μg/kg Melk
Fenbendazol Summen av ekstraherbare rester, som kan oksideres til oksfendazolsulfon Alle dyr som brukes til matproduksjon unntatt fisk 50 μg/kg
50 μg/kg
500 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
1300 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Egg
For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1161/2012
Fenoksymetyl-
penicillin
Fenoksymetyl-
penicillin
Svin 25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010,
endret ved forordning (EU) nr. 84/2012
Fjørfe 25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Egg
Fenol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fenpipramid hydroklorid Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fenvalerat Fenvalerat (summen av RR-, SS-, RS- og SR-isomerer) Storfe 25 μg/kg
250 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
40 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Fenylalanin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fertirelinacetat Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Firocoksib Firocoksib Dyr av hestefamilien 10 μg/kg
15 μg/kg
60 μg/kg
10 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Florfenikol Summen av florfenikol og metabolitter, målt som florfenikolamin Storfe, sau, geit 200 μg/kg
3 000 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk eller egg til humant konsum Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 300 μg/kg
500 μg/kg
2 000 μg/kg
500 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Fjørfe 100 μg/kg
200 μg/kg
2 500 μg/kg
750 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Fisk 1 000 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 100 μg/kg
200 μg/kg
2 000 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Floroglucinol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Flubendazol Summen av flubendazol og (2-amino1H-benzimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl)metanon Fjørfe, svin 50 μg/kg
50 μg/kg
400 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Flubendazol Fjørfe 400 μg/kg Egg
Flugestonacetat Flugestonacetat Sau, geit 0,5 μg/kg
0,5 μg/kg
0,5 μg/kg
0,5 μg/kg
1 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Til intravaginal bruk og kun til zootekniske formål Stoffer med
virkning på reproduksjons-systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010
Flumequin Flumequin Storfe, sau, geit,
svin
200 μg/kg
300 μg/kg
500 μg/kg
1 500 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold. Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, sau, geit 50 μg/kg Melk
Fjørfe 400 μg/kg
250 μg/kg
800 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
Fisk 600 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 200 μg/kg
250 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Flumetrin Flumetrin (summen av trans-Z-isomerer) Storfe 10 μg/kg
150 μg/kg
20 μg/kg
10 μg/kg
30 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Sau 10 μg/kg
150 μg/kg
20 μg/kg
10 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Ikke relevant Bier Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse
Fluniksin Fluniksin Storfe 20 μg/kg
30 μg/kg
300 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 50 μg/kg
10 μg/kg
200 μg/kg 30 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Dyr av hestefamilien 10 μg/kg
20 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
5-Hydroksyfluniksin Storfe 40 μg/kg Melk
Fluralaner Fluralaner Fjørfe 65 μg/kg Muskel Ikke relevant Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2017/201
650 μg/kg Hud og fett i naturlig forhold
650 μg/kg Lever
420 μg/kg Nyre
1 300 μg/kg Egg
Foeniculi aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Foksim Foksim Alle dyr som brukes til matproduksjon unntatt fisk 25 μg/kg
550 μg/kg
50 μg/kg
30 μg/kg
60 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Egg
For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.

Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1186/2012
Fluazuron Fluazuron Alle drøvtyggere bortsett fra storfe og sau 200 μg/kg
7 000 μg/kg
1 500 μg/kg
1 500 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2018/523
Storfe 200 μg/kg
7 000 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse
Fisk 200 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse
Folsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Folikkelstimulerende hormon (naturlig FSH fra alle arter samt syntetiske fremstillinger) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Formaldehyd Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Frangulae corteks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Furosemid Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøsbruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fytolacca americana Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fytomenadion Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle drøvtyggere 10 μg/kg Melk
Gamitromysin Gamitromysin Alle drøvtyggere unntatt storfe 50 µg/kg
50 µg/kg
300 µg/kg
200 µg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antimikrobielle legemidler/ antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010. endret ved forordning (EU) nr. 2015/150, endret ved forordning 2016/2045
Storfe 20 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Svin 100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Skinn og fett i naturlig forhold
Lever
Nyre
Ingen angivelse
Gentamisin Summen av gentamisin C1, gentamisin C1a, gentamisin C2 og gentamisin C2a Alle matproduserende pattedyr og fisk 50 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
750 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For fisk referer MRL for muskel til muskel og hud i naturlig forhold.
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
Antimikrobielle legemidler/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning (EU) 2016/305
Gentianae radiks, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ginkgo biloba Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ginseng Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ginseng, standardiserte ekstrakter og preparater av disse Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Glutamin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Glutaminsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Glutaraldehyd Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Glyserol formal Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Glysin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Gonadotropin-frigjørende hormoner Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Guaiakol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Guanosin og dets 5'-mono-, 5'-di-og 5'-trifosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Halofuginon Halofuginon Storfe 10 μg/kg
25 μg/kg
30 μg/kg
30 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære
legemidler/midler mot protozoer
Forordning (EU) nr. 37/2010
Hamamelis virginiana Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tidel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Forordning (EU) nr. 37/2010
Harpagofytum procumbens Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Forordning (EU) nr. 37/2010
Harunga madagascariensis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Heksaflumuron Heksaflumuron Fisk 500 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/ midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2015/1079
Heksetidin Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Heparin og dets salter Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Heptaminol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hesperidin Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hesperidin-metylchalkon Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hippocastani semen Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Histidin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Human choriongonadotropin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Humant chorion-gonadotropin (naturlig HCG og syntetisk fremstilte analoger) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Humant menopausalt gonadotropin Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Humussyrer og deres natriumsalter Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hyaluronsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hydroklortiazid Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hydrokortison Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hydrokortisonaseponat Summen av hydrokortison og dets estere etter alkalisk hydrolyse utrykt som hydrokortison Alle drøvtyggere, dyr av hestefamilien 10 μg/kg Melk Kun til intramammær bruk Kortikosteroider Forordning (EU) nr. 37/2011
Ikke relevant Alle drøvtyggere, dyr av hestefamilien Ingen grenseverdi er påkrevd for alle vev bortsett fra melk Ikke relevant
Hydroksyetyl-salisylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hyperici oleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Hypericum perforatum Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Imidakloprid Imidakloprid Fisk 600 µg/kg Muskler og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Parasittmidler/midler mot ektoparasitter
Imidocarb Imidocarb Storfe 300 μg/kg
50 μg/kg
2 000 μg/kg
1 500 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot protozoer
Forordning (EU) nr. 37/2010
Sau 300 μg/kg
50 μg/kg
2 000 μg/kg
1 500 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Inosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5'trifosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Inositol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Isobutan Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Isoeugenol Isoeugenol Fisk 6 000 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ikke relevant Midler som påvirker nervesystemet/
midler som påvirker sentralnerve-
systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 363/2011
Isofluran Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til anvendelse ved inhalering Total bedøvelsesmiddel Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning 2018/1076
Svin Til anvendelse ved inhalering for 0-7 dager gamle spedgriser
Isokssuprin Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til terapeutisk bruk i overensstemmelse med Rådsdirektiv 96/22/EØF Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Isoleucin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Isopropanol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ivermektin 22, 23-Dihydro-avermektin B1a Alle pattedyr som brukes til matproduksjon 30 μg/kg Muskel For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Antiparasittære legemidler/midler mot endo- og ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 418/2014
100 μg/kg Fett
100 μg/kg Lever
30 μg/kg Nyre
Jecoris oleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jernammoniumsitrat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jerndekstran Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jerndiklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jernfumarat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jernglukoheptonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jernsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Jod og uorganiske jodholdige forbindelser inklusiv:
- natrium- og kaliumjodid
- natrium og kaliumjodat
-lodoforer inklusiv polyvinylpyrrolidon-jod
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Juniperi fructus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kabergolin Kabergolin Storfe 0,10 μg/kg
0,25 μg/kg
0,50 μg/kg
0,15 μg/kg
0,10 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Muskel
Melk
Ingen angivelse Prolaktin-hemmer Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 677/2014
Kalium-DL-aspartat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kaliumglukuronat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kaliumglyserofosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kaliumnitrat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kaliumselenat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumacetat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumaspartat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumbenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumboro-glukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumfosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumgluko-
heptonat
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumglukono-glukoheptonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
MRL ikke påkrevet Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumglukono-
laktat
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumglutamat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumglycerofosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumhydroksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumhypofosfit Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumkarbonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiummalat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumpantotenat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumpolyfosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumpropionat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumsilikat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumsitrat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumstearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kalsiumsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kamfer Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til utvortes bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kanamycin Kanamycin A Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
100 μg/kg Muskel For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold. Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
100 μg/kg Fett Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
600 μg/kg Lever
2 500 μg/kg Nyre
150 μg/kg Melk
Karazolol Karazolol Storfe 5 μg/kg
5 μg/kg
15 μg/kg
15 μg/kg
1 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Midler som påvirker nervesystemet/
midler som påvirker det autonome nervesystem
Forordning (EU) nr. 37/2010
Svin 5 μg/kg
5 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Karbasalat kalsium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer melk eller egg til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Karbetocin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kardemomme-ekstrakt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Karprofen Summen av karprofen og karprofen-
glukuronid-konjugat
Storfe, dyr av hestefamilien 500 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL for melk
Ikke relevant Forordning (EU) nr. 37/2010
Ketamin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ketanserin tartrat Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ketoprofen Ikke relevant Storfe, svin,dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klazuril Ikke relevant Duer Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klavulansyre Klavulansyre Storfe, svin 100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
400 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 200 μg/kg Melk
Klenbuterol-hydroklorid Klenbuterol Storfe, dyr av hestefamilien 0,1 μg/kg
0,5 μg/kg
0,5 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Midler som påvirker nervesystemet/
midler som påvirker det autonome nervesystem
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 0,05 μg/kg Melk
Klodronsyre (i form av dinatriumsalt) Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om MRL Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Muskel-skjelett system/ Legemidler til behandling av beinsykdommer Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2015/1078
Kloksacillin Kloksacillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
300 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
300 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
300 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
300 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
30 μg/kg Melk
Kloroform Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk som hjelpestoff i vaksiner og kun i konsentrasjoner som ikke overstiger 1 % w/v og total dose som ikke overstiger 20 mg pr. dyr Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 19/2014
Kloprostenol Ikke relevant Storfe, svin, geit, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klorfenamin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klorheksidin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klorkresol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Klormadinon Klormadinon Storfe 4 μg/kg
2 μg/kg
2,5 μg/kg
Fett
Lever
Melk
Kun til zootekniskbruk Stoffer med
virkning på reproduksjons-systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010
Klorsulon Klorsulon Storfe 35 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 16 μg/kg Muskel
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 466/2012 og forordning (EU) nr. 683/2014
Klortetrasyklin Summen av morstoffet og dets 4-epimer Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Melk
Egg
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for lever og nyre gjelder ikke for fisk.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Klosantel Klosantel Storfe 1 000 μg/kg 3 000 μg/kg 1 000 μg/kg 3 000 μg/kg 45 μg/kg Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 221/2012 og forordning (EU) nr. 682/2014
Sau 1 500 μg/kg
2 000 μg/kg
1 500 μg/kg
5 000 μg/kg 45 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Kobberkarbonat Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Fordøyelseskanalen og metabolisme/mineraltilskudd Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2016/710
Kobberklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobberglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobberheptanoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobbermetionat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobberoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobbersulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koboltkarbonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koboltdiklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koboltglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koboltoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koboltsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kobolttrioksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Koffein Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kolin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kolistin Kolistin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
150 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
150 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
150 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
200 μg/kg Nyre
50 μg/kg Melk
300 μg/kg Egg
Kortikotropin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Kymotrypsin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lachnantes tinctoria Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lanolin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lanolinalkohol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lasalocid Lasalocid A Fjørfe 60 μg/kg Muskel Ingen angivelse Antimikro-
bielle legemidler/antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 86/2012 og forordning (EU) nr. 1277/2014
300 μg/kg Lever
150 μg/kg Nyre
300 μg/kg Hud og fett i naturlig forhold
150 μg/kg Egg
Storfe 10 μg/kg Muskel Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
20 μg/kg Fett
100 μg/kg Lever
20 μg/kg Nyre
Lauri folii aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lauri fructus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lavandulae aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lecirelin Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien, kaniner Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lectin utvunnet av røde havebønner (faseolus vulgaris) Ikke relevant Svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lespedeza capitata Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Leucin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Levamisol Levamisol Storfe, sau, svin, fjørfe 10 μg/kg Muskel For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
10 μg/kg Fett Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
100 μg/kg Lever
10 μg/kg Nyre
Levometadon Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Levotyroksin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lidokain Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal-regionalbedøvelse Lokalt bedøvelsesmiddel Forordning (EU) nr. 37/2010,
endret ved forordning (EU) nr. 2020/1712
Svin Kun til anvendelse på smågriser opptil 7 dager gamle.
Kun til anvendelse på hud og lesjoner.
Lidokain Storfe 150 μg/kg Muskel Ingen angivelse
200 μg/kg Fett
1 μg/kg Lever
200 μg/kg Nyre
30 μg/kg Melk
Lincomycin Lincomycin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
500 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
1 500 μg/kg Nyre
150 μg/kg Melk
50 μg/kg Egg
Lineære alkylbenzensulfon-syrer med alkylkjedelengder mellom C9 og C13, som inneholder mindre enn 2,5 % med alkylkjede lenger enn C13 Ikke relevant Storfe, sau Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lufenuron (RS-isomerer) Lufenuron (RS-isomerer) Fisk 1 350 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 967/2014
L-vinsyre og alle mono- og dievkivalentsalter av natrium, kalium og kalsium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Lysin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumacetat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumalu-miniumsilikat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumaspartat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumfosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumglutamat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesium-glyserofosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumhydroksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumhypofosfit Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumkarbonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumorotat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumsitrat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumstearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Magnesiumtrisilikat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Majoranae herba Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Manganglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Manganglyserofosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mangankarbonat Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Fordøyelseskanalen og metabolisme/mineraltilskudd Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1057/2013
Manganklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Manganoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Manganpidolat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Manganribonukleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mangansulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mannitol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Marbofloksacin Marbofloksacin Storfe, svin 150 μg/kg
50 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 75 μg/kg Melk
Matricaria recutita og preparater fra denne Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Matricariae flos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mebendazol Summen av mebendazol, metyl (5-(1-hydroksy, 1-fenyl)metyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat og(2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)fenylmetanon, uttrykt i mebendazol-ekvivalenter Sau, geit, dyr av hestefamilien 60 μg/kg
60 μg/kg
400 μg/kg
60 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Mecillinam Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intrauterinbruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Medicago sativa ekstractum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Medroksyprogeste-ronacetat Ikke relevant Sau Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til intravaginal bruk og kun til zootekniske formål Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Melatonin Ikke relevant Sau, geit Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Melissae aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Melissae folium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Melkesyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Meloksikam Meloksikam Storfe, geit, svin, kaniner, dyr av hestefamilien 20 μg/kg
65 μg/kg
65 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, geit 15 μg/kg Melk
Menadion Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Menbuton Ikke relevant Storfe, sau, geit, svin, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mentae arvensis aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mentae piperitae aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mentol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mepivacain Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intraartikulærog epidural bruk som lokalbedøvelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mercaptamin hydroklorid Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Metamizol 4-Metylaminoanti-
pyrin
Storfe, svin, dyr av hestefamilien 100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 50 μg/kg Melk
Metionin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Metylbenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Metylnikotinat Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Metylprednisolon Metylprednisolon Dyr av hestefamilien 10 μg/kg Muskel Ingen angivelse Kortikoider/glukokorti-
koider
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 761/2010 og forordning (EU) nr. 122/2012 og forordning (EU) 2015/149
10 μg/kg Fett
10 μg/kg Lever
10 μg/kg Nyre
2 μg/kg Melk
Storfe 10 μg/kg Muskel Ingen angivelse
10 μg/kg Fett
10 μg/kg Lever
10 μg/kg Nyre
2 μg/kg Melk
Metylsalisylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Millefoli herba Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Mineralske hydrokarboner, lav til høy viskositet inklusiv mikrokrystallinske vokser, ca. C10-C60, alifatiske, forgrenede alifatiske og alisykliske forbindelser Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Eksklusiv aromatiske og umettede forbindelser Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Moksidektin Moksidektin Storfe, sau, dyr av hestefamilien 50 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endo- og ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, sau 40 μg/kg Melk
Monensin Monensin A Storfe 2 μg/kg
10 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
2 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 59/2013
Monepantel Monepantel-sulfon Sau, geit 700 μg/kg
7 000 μg/kg
5 000 μg/kg
2 000 μg/kg
170 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 362/2011, forordning (EU) nr. 123/2012 og forordning (EU) nr. 394/2013, forordning (EU) 2016/1834
Storfe 300 μg/kg
7 000 μg/kg
2 000 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
Monotioglyserol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Montanid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Morantel Summen av reststoffer som kan hydrolyseres til N-metyl-1,3-propandiamin og uttrykkes som morantel-ekvivalenter Alle drøvtyggere 100 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
200 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Myglyol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Myresyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Myristicae aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk på nyfødte dyr Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Nafcillin Nafcillin Alle drøvtyggere 300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Kun til intramammær bruk Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Natamycin Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natrium-2-metyl-2-fenoksy-propanoat Ikke relevant Storfe, svin, geit, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumacetyl-salicylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal ikke brukes til dyr som produserer egg eller melk til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natrium-benzyl 4-hydroksybenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumborformiat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natrium-butyl 4-hydroksybenzoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumcetostearyl-sulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natrium-diklorisocyanurat Ikke relevant Storfe, sau, geit Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumdioktyl sulfosuksinat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumformaldehyd sulfoksylat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumglyserofosfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumhypofosfitt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumklorit Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumkromoglikat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumlaurylsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumnitritt Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumpropionat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumpyrosulfitt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumsalisylat Ikke relevant Storfe, svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til oral bruk. Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 914/2010 og forordning (EU) nr. 1191/2012
Alle dyr som brukes til matproduksjon unntatt fisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk
Salisylsyre Kalkuner 400 μg/kg
2 500 μg/kg
200 μg/kg
150 μg/kg
Muskel
Hud og fett i naturlig forhold
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Antiinflammatoriske legemidler/ ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
Natriumselenat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumselenit Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumstearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Natriumtiosulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
n-Butan Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
n-Butanol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Neomycin (herunder framycetin) Neomycin B Alle dyr som brukes til matproduksjon 500 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1056/2013
500 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
5 500 μg/kg
9 000 μg/kg
1 500 μg/kg
500 μg/kg
Lever
Nyre
Melk
Egg
For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
Neostigmin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Netobimin Summen av albendazoloksid, albendazolsulfon ogalbendazol-2-aminosulfon, uttryktsom albendazol Storfe, sau 100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Kun til oral bruk Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Nicoboksil Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Nikkelglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Nikkelsulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Nitroksinil Nitroksinil Storfe, sau 400 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
400 μg/kg
20 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning(EU) nr. 201/2012
Nonivamid Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Norgestomet Norgestomet Storfe 0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,12 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Kun til terapeutisk eller zootekniskbruk Stoffer med
virkning på reproduksjons-systemet
Forordning (EU) nr. 37/2010
Novobiocin Novobiocin Storfe 50 μg/kg Melk Kun til intramammær bruk Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Krav om MRL kun for melk Ikke relevant Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Okoubaka aubrevillei Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksacillin Oksacillin Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
300 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
300 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
300 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
300 μg/kg Nyre
30 μg/kg Melk
Oksalsyre Ikke relevant Bier Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Antimikrobielt legemiddel Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksfendazol Summen av ekstraherbare rester som kan oksideres til oksfendazol sulfon Alle drøvtyggere, svin, dyr av hestefamilien 50 μg/kg
50 μg/kg
500 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin og refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle drøvtyggere 10 μg/kg Melk
Oksibendazol Oksibendazol Svin 100 μg/kg
500 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksidasjons-produkter av terebintinae oleum Ikke relevant Storfe, sau, geit,
svin
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksolinsyre Oksolinsyre Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
150 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
150 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg eller melk til humant konsum
Oksyclozanid Oksyclozanid Alle drøvtyggere 20 μg/kg
20 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
10 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksytetracyclin Summen av morstoffet pluss morstoffets 4-epimer Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Melk
Egg
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Oksytocin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Oktenidin dihydroklorid Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til bruk på huden Antiseptisk legemiddel Forordning (EU) nr. 107/2012
Oleyloleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Omeprazol Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Organiske jodholdige forbindelser:
-iodoform
Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Orgotein Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ornitin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Orotsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ovotransferrin Ingen angivelse Høns Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til inhalasjon Antimikrobielt legemiddel Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle fjørfearter bortsett fra høns Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til inhalasjon.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg.
Pankreatin Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Papain Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Papaverin Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun nyfødte kalver Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Paracetamol Ikke relevant Svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Parconazol Ikke relevant Perlehøns Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Paromomycin Paromomycin Alle dyr som brukes til matproduksjon 500 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2018/1967
1 500 μg/kg Lever MRL for lever og nyre gjelder ikke for fisk
1 500 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum
200 μg/kg Egg
Peforelin Ikke relevant Svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Pegylert bovin granulocyttkoloni-stimulerende faktor Ikke relevant Storfe Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Immunmodulator Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 202/2012
Penetamat Benzylpenicillin Alle pattedyr som brukes til matproduksjon 50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
4 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Pepsin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Pereddiksyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Permetrin Permetrin (summen av isomerer) Storfe 50 μg/kg
500 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Mht. melk skal øvrige bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 98/82/EF overholdes Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Piceae turiones recentes ekstractum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Piperazin Piperazin Svin 400 μg/kg
800 μg/kg
2 000 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Høns 2 000 μg/kg Egg
Piperazin dihydroklorid Ikke relevant Høns Krav om MRL kun for egg Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Piperonylbutoksid Ikke relevant Storfe, sau, geit, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Pirlimycin Pirlimycin Storfe 100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
400 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Policresulen Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Poloksalen Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Poloksamer Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyetylenglykol (molekylvekt fra 200 til 10 000) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyetylenglykol-15-hydroksystearater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyetylenglykol-7-glyserylcocoat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyetylenglykol-stearater med 8-40 oksyetylenenheter Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyoksyetylen-sorbitan monooleat og -trioleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyoksyl-hydrert ricinusolie med 40 til 60 oksyetylenenheter Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polyoksyl-ricinusolje med 30 til 40 oksyetylenenheder Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polysorbat 80 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Polysulfatert glykosaminglykan Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Praziquantel Ikke relevant Sau Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Prednisolon Prednisolon Storfe 4 μg/kg
4 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
6 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Kortikoider/
glukokortikoider
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 406/2013
Hest 4 μg/kg
8 μg/kg
6 μg/kg
15 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Pretkamid (krotetamid og kropropamid) Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Progesteron Ikke relevant Storfe, sau, geit, dyr av hestefamilien (hunndyr) Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravaginal-terapeutisk eller zooteknisk bruk og i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Prokain Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Prolin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Propan Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Propyl 4-hydroxybenzoate og dets natriumsalt Ikke relevant Alle dyr som brukes til mat produksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til bruk som konserveringsmiddel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2015/1080
Propylenglykol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Prunus laurocerasus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Pyrantel-embonat Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Pyretrumekstrakt Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Quatresin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk som konserveringsmiddel i konsentrasjoner på opp til 0,5 % Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Quercus corteks Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Quillajasaponiner Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Rafoksanid Rafoksanid Storfe 30 μg/kg
30 μg/kg
10 μg/kg
40 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 681/2014, endret ved forordning (EU) 2016/576
Sau 100 μg/kg
250 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Storfe, sau 10 μg/kg Melk Midlertidig MRL utløper 31. desember 2017
R-Kloprostenol Ikke relevant Storfe, svin, geit, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Releasing hormon for D-fenylalanin 6-luteiniserende hormon Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Renset halvfast ekstrakt fra Humulus lupulus L. med et innhold av ca. 48 % av betasyrer (som kaliumsalter) Ikke relevant Bier Ikke krav om MRL Honning Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) 2016/129
Rhei radiks, standardiserte ekstrakter og preparater av denne Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ricini oleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Rifaksimin Rifaksimin Storfe 60 μg/kg Melk Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Ikke relevant Storfe Krav om MRL kun for melk Ikke relevant Til intramammær bruk, unntatt hvis juret evt.brukes til konsum, og til intrauterin bruk
Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk
Romifidin Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til terapeutisk bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Rosmarini aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Rosmarini folium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
MRL ikke påkrevet Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ruscus aculeatus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
MRL ikke påkrevet Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Ruta graveolens Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel.
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum.
Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Salicylsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon unntatt fisk
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Saltsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Til bruk som hjelpestoff Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Salviae folium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sambuci flos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Saravloksacin Saravloksacin Høns 10 μg/kg
100 μg/kg
Hud og fett
Lever
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Laksefisk 30 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold
Selenicereus grandiflorus Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Serenoa repens Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Serin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Serotonin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Serumgonadotropin (PMSG) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Silybum marianum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinapis nigrae semen Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkacetat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkaspartat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkglukonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkklorid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkoksid Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkoleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinkstearat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sinksulfat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sisapronil Sisapronil Storfe,
geit
100 μg/kg Muskel Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antiparasittmiddel/midler mot ektoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010.
Endret ved forordning (EU) 2015/2062
2000 μg/kg Fett
200 μg/kg Lever
100 μg/kg Nyre
Solidago virgaurea Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Solventnaphtha, lett aromatisk, med en cumenkonsentrasjon som ikke overstiger 2,5 % og en benzenkonsentrasjon som ikke overstiger 0,0002 % Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Kun til anvendelse på huden. Kun i en mengde der det ikke overstiger 15 μl solventnaphtha/kg kroppsvekt Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2011
Somatosalm Ikke relevant Laks Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sorbitansesquioleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sorbitantrioleat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Spektinomycin Spektinomycin Sau 300 μg/kg
500 μg/kg
2 000 μg/kg
5 000 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.
Skal ikke brukes på dyr som produserer egg til humant konsum.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 300 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
5 000 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Spiramycin Summen av spiramycin og neospiramycin Storfe 200 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Høns 200 μg/kg
300 μg/kg
400 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
Spiramycin 1 Svin 250 μg/kg
2 000 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse
Stoffer brukt i homøopatiske veterinære legemidler Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Alle stoffer brukt i homøopatiske veterinære legemidler, forutsatt at deres konsentrasjon i produktet ikke overstiger én titusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Streptomycin Streptomycin Alle drøvtyggere, svin, kaniner 500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Alle drøvtyggere 200 μg/kg Melk
Strychni semen Ikke relevant Storfe, sau, geit Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk ved doser tilsvarende 0,1 mg stryknin/kg legemsvekt Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Stryknin Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til oral bruk ved doser opp til 0,1 mg/kg legemsvekt Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sulfogaiakol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Sulfonamider
(alle stoffer i sulfonamidgruppen)
Morstoff Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Den samlede restkonsentrasjonen av alle stoffer innenfor sulfonamid-gruppen bør ikke overstige100 μg/kg.
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
Antimikrobielle legemidler/
kjemoterapeutika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe, sau, geit 100 μg/kg Melk
Svineprolaktin Ikke relevant Svin Ikke krav om MRL Ikke relevant Til oral anvendelse i nyfødte smågriser ved en dose på opptil 0,2 mg/dyr.
Til anvendelse i purker ved en total dose på opptil 5 mg/dyr.
Stoffer med virkning på reproduksjons-systemet Forordning (EU) nr. 37/2010 endret ved forordning 2018/721
Svovel Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Symfyti radiks Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk på intakt hud Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Syzygium cumini Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tanninum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tau-fluvalinat Ikke relevant Bier Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Teflubenzuron Teflubenzuron Laksefisk 500 μg/kg Muskel og skinn i naturlig forhold Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot ektoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Teobromin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Teofyllin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Terebintinae aeteroleum rectificatum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Terebintinae laricina Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Terpinhydrat Ikke relevant Storfe, sau, geit, svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tetracain Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal kun brukes til bedøvelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tetracyclin Morstoffet pluss morstoffets 4-epimer Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Melk
Egg
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for lever og nyre gjelder ikke for fisk.
Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiabendazol Summen av tiabendazol og 5-hydroksytia-bendazol Storfe, geit 100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære
legemidler/midler mot endoparasitter
Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiamfenikol Tiamfenikol Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
50 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
50 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
50 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
50 μg/kg Nyre Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum
50 μg/kg Melk
Tiamulin Summen av metabolitter som kan hydrolyseres til 8-a-hydroksymutilin Svin og kaniner 100 μg/kg
500 μg/kg
Muskel
Lever
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
Høns 100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Kalkuner 100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Tiamulin Høns 1 000 μg/kg Egg
Tiamylal Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiaprost Ikke relevant Storfe, sau, vin, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tildipirosin Tildipirosin Storfe, geit 400 μg/kg Muskel Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum Antimikrobielle legemidler/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 759/2010 og forordning (EU) nr. 201/2014
200 μg/kg
2 000 μg/kg
3 000 μg/kg
Fett
Lever
Nyre
Svin 1 200 μg/kg
800 μg/kg
5 000 μg/kg
10 000 μg/kg
Muskel
Hud og fett i naturlig forhold
Lever
Nyre
Tiliae flos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tilmikosin Tilmikosin Fjørfe 75 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
75 μg/kg Hud og fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
1 000 μg/kg Lever For svin refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
250 μg/kg Nyre
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 50 μg/kg
50 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
Tilsetntningsstoffer til næringsmidler (stoffer med et gyldig E-nummer som er godkjendt som tilsetningsstoff i næringsmidler) Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun stoffer som er godkjendt som tilsetningsstoffer til næringsmidler, unntatt konserveringsmidler oppført i del C i bilag III til parlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiludronsyre (i form av dinatriumsalt) Ikke relevant Dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tioktsyre Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Timerfonat Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal kun brukes som konserveringsmiddel i multidosevaksiner i en konsentrasjon som ikke overstiger 0,02 % Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiomersal Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Skal kun brukes som konserveringsmiddel i multidosevaksiner i en konsentrasjon som ikke overstiger 0,02 % Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tiopentalnatrium Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til intravenøs bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Toldimfos Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tolfenaminsyre Tolfenaminsyre Storfe, svin 50 μg/kg
400 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Storfe 50 μg/kg Melk
Toltrazuril Toltrazurilsulfon Alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddel-
produksjon
100 µg/kg
150 µg/kg
500 µg/kg
250 µg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
For svin gjelder den øvre grenseverdien for fett hud og fett i naturlig forhold

Skal ikke brukes til dyr der melken brukes til konsum
Parasittmidler / midler mot pro-tozoer Forordning (EU) nr. 37/2010
Fjørfe 100 µg/kg
200 µg/kg

600 µg/kg
400 µg/kg
140 µg/kg
Muskel
Hud og fett

Lever
Nyre
Egg
Ingen angivelse
Tosylkloramid-natrium Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til lokal bruk Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til behandling via vann
Tragant Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Treonin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Trikainmesilat Ikke relevant Fisk Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til behandling via vann Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Triklormetiazid Ikke relevant Alle pattedyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Triklabendazol Summen av ekstraherbare rester som kan oksideres til ketotriklabendazol Alle drøvtyggere 225 μg/kg
100 μg/kg
250 μg/kg
150 μg/kg
10 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Ingen angivelse Antiparasittære legemidler/midler mot endoparasitter Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 222/2012 og forordning (EU) nr. 676/2014
Trimetoprim Trimetoprim Dyr av hestefamilien 100 μg/kg
100 μg/kg
Fett
Muskel
For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold.
MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk.
Antimikrobielle legemidler/
kjemoterapeutika
Forordning (EU) nr. 37/2010

100 μg/kg
100 μg/kg
Lever
Nyre
For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
Alle andre arter som brukes til matproduksjon 50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Melk
Trimetylfloroglusinol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Triptorelinacetat Ikke relevant Alle dyr som brukes til matproduksjon Ikke krav om MRL Ikke relevant Ingen angivelse Stoffer med virkning på reproduksjons-systemet Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 200/2014
Trypsin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tryptofan Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tuja occidentalis Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tulatromysin (2R,3S,4R,5R,8R,10-R,11R,12S,13S,14R)-2-etyl-3,4,10,13-tetra-hydroksy-3,5,8,10,12,14-heksametyl-11-[[3,4,6-trideoksy-3-(dime ty-lamino)-β-D-xylo-heksopyranosyl]osky]-1-oksa-6-azacyclopent-decan-15-en uttrykt som tulatromysin-ekvivalenter uttrykt som tulatromysin-ekvivalenter Storfe 300 μg/kg
200 μg/kg
4 500 μg/kg
3 000 μg//kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til humant konsum.
Midlertidig MRL utløper 1. januar 2015
Antimikrobielle legemidler/antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1359/2014.
Svin 800 μg/kg
300 μg/kg
4 000 μg/kg
8 000 μg/kg
Muskel
Hud og fett i naturlig forhold
Lever
Nyre
Midlertidig MRL utløper 1. januar 2015
Turnera diffusa Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. heksopyranosyl]oksy]-1-oksa-6-azacyclopent- Forordning (EU) nr. 37/2010
Tymi aeteroleum Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tymidin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Tymol Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Fjørfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til parenteral administrasjon og kun til eggleggende fugler og til avlsfugler
Tylosin Tylosin A Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
100 μg/kg Muskel For fisk refererer MRL for muskel til muskel og skinn i naturlig forhold Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010
100 μg/kg Fett MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk
100 μg/kg Lever For svin og fjørfe refererer MRL for fett til hud og fett i naturlig forhold
100 μg/kg Nyre
50 μg/kg Melk
200 μg/kg Egg
Tylvalosin Summen av tylvalosin og 3-O-acetyltylosin Svin 50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/ antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning (EU) 2015/1492, endret ved forordning (EU) 2016/312.
Fjørfe 50 μg/kg
50 μg/kg
Hud og fett
Lever
Tylvalosin Fjørfe 200 μg/kg Egg
Tyrosin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Urginea maritima Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en hundredel. Kun til oral bruk. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Uridin og dets 5'-mono-,5'-di- og -5'-trifosfater Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Urea Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Urticae herba Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Valin Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Valnemulin Valnemulin Svin, kaniner 50 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
Muskel
Lever
Nyre
Ingen angivelse Antimikrobielle legemidler/
antibiotika
Forordning (EU) nr. 37/2010, endret ved forordning (EU) nr. 758/2010
Vedaprofen Vedaprofen Dyr av hestefamilien 50 μg/kg
20 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
Muskel
Fett
Lever
Nyre
Ingen angivelse Anti-inflammatoriske legemidler/ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler Forordning (EU) nr. 37/2010
Vetrabutinhydro-klorid Ikke relevant Svin Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vincamin Ikke relevant Storfe Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk på nyfødte dyr Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Virginiamysin Virginiamysin faktor S1 Fjørfe 10 μg/kg
30 μg/kg
10 μg/kg
60 μg/kg
Muskel
Hud og fett
Lever
Nyre
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum Antimikrobielle legemidler/ antibiotika Forordning (EU) nr. 37/2010. Endret ved forordning (EU) 2015/1491
Virola sebifera Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som ikke overstiger en tusendel Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Viscum album Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Kun til bruk i homøopatiske veterinære legemidler som er fremstilt i overensstemmelse med homøopatiske farmakopeer, i konsentrasjoner som svarer til grunntinkturen og fortynninger av denne. Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin A Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B1 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B12 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B2 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B3 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B5 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin B6 Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin D Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Vitamin E Ikke relevant Alle dyr som
brukes til
matproduksjon
Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Xylazinhydroklorid Ikke relevant Storfe, dyr av hestefamilien Ikke krav om
MRL
Ikke relevant Ingen angivelse Ingen angivelse Forordning (EU) nr. 37/2010
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av direktiv 2001/82/EF

Forskrift om offentlig kontroll – virkemidler ved funn av farmakologiske virksomme stoffer i dyr og animalske næringsmidler forordning (EU) 2019/2090