Veterinærer som skal utføre ante mortem-kontroll må ha kurs

Privatpraktiserende veterinærer som utfører ante mortem-kontroll i felt, må ta et obligatorisk kurs. 

Publisert

Grunnen er at nytt regelverk stiller krav til hvem som kan utføre ante mortem-kontroll utenom slakteriet. Mattilsynet har derfor, i samarbeid med NMBU, utarbeidet et kurs som vil utdanne og utpeke privatpraktiserende veterinærer til offentlig veterinær.

Hensikten med å utdanne privatpraktiserende veterinærer er å sikre at Norge har tilstrekkelig antall utpekte offentlige veterinærer, slik at vi kan opprettholde dagens ordning for nødslakt og avliving på gård.

Kurset er nettbasert, og det blir kjørt i flere runder slik at alle som ønsker skal få mulighet til å ta kurset før regelverksendringen trer i kraft. Mattilsynet vil dermed sikre at samtlige veterinærer som ønsker å kunne ta ante morten-kontroll får anledning til å ta kurset.

Se mer informasjon og mulighet for å melde deg på eller sette deg på venteliste (nmbu.no)

Derfor bør du ta kurset

  • Du får obligatorisk kompetanse som offentlig veterinær
  • Du får faglig påfyll
  • Du får oppdatert informasjon om gjeldende regelverk
  • Du får en bedre rolleforståelse
  • Vurderingene som blir gjort i felt på dette området blir mer enhetlige
  • Du får forståelse av betydningen av at sertifikatene fylles ut riktig

Du vil få kjennskap til kravene som gjelder for deg når du utfører offentlig kontroll. Du får grunnleggende kunnskap om hva som skal til for å ivareta mattryggheten og dyrevelferden når du utfører ante mortem kontroll i felt. Videre får du kunnskap om hvilke kriterier som må være oppfylt for at dyr kan nødslaktes/slaktes og bli til mat. 

Når du har tatt kurset og bestått testen, vil du bli utpekt av Mattilsynet som offentlig veterinær på området ante mortem kontroll i felt. Du vil da ha kompetanse til å utføre ante mortem kontroll i felt, i tilfeller hvor regelverket åpner for at det kan gjennomføres utenom slakteriet. Dette gjelder dyr som nødslaktes, oppdrettshjort og friske produksjonsdyr i tråd med animaliehygieneforskriften.

Dette er målgruppen for kurset

Kurset er for privatpraktiserende veterinærer som ønsker å få kompetanse, og bli utpekt til offentlig veterinær for å kunne gjennomføre ante mortem-kontroll i felt på vegne av Mattilsynet.

I henhold til kontrollforordningen må alle veterinærer som skal utføre ante mortem-kontroll i felt gjennomgå og bestå kurset. Det er et krav uansett hvilken bakgrunn du har, og det er ikke mulig å søke om fritak.

Du må gjennomføre dette kurset selv om du har gått fordypningsforløp i Mattrygghet ved NMBU eller tilsvarende fordypning. Det er kun Mattilsynet som har myndighet til å utpeke offentlig veterinær etter kontrollforordningen,

Trer i kraft når de som vil, har tatt kurset

Alle privatpraktiserende veterinærer som ønsker å utdanne seg til offentlig veterinær skal få mulighet til å gjøre det, før endringen trer i kraft.

Mattilsynet, sammen med NMBU, må se an hvor raskt vi kan få utdannet de som ønsker det, og derfor er det ikke satt en konkret dato. I en periode vil derfor ante mortem-kontroll i felt av dyr som nødslaktes og oppdrettshjort bli utført av veterinærer både med og uten kurs. For å utføre ante mortem kontroll av oppdrettshjort i denne overgangsperioden uten å ha gjennomført og bestått kurs, må du fra før være utpekt som godkjent veterinær av Mattilsynet.

For å kunne utføre ante mortem-kontroll på friske produksjonsdyr etter nytt regelverk (se under), må du være offentlig veterinær.

Derfor har vi laget kurset

Ante mortem-kontroll er en del av den offentlige kontrollen av slaktedyr og kan kun gjennomføres av offentlige veterinærer som er utpekt av Mattilsynet.

Det har kommet nytt regelverk med krav til hvem som kan utføre offentlig kontroll og hvor og hvordan kontrollen skal gjennomføres. Hygieneregelverket har også nye bestemmelser som åpner for at flere slaktedyr kan kontrolleres og avlives på gården. Kravene finner du i forskrift om offentlig kontroll – animalske produksjon artikkel 13 (lovdata.no)

Regelverket åpnet nylig for at friske dyr kan avlives og avbløs på gården før de transporteres til slakteriet for videre slaktebehandling. Dette kan gjøres for et begrenset antall dyr og arter, og en rekke betingelser må være oppfylt.

Blant annet er det i dagens regelverk et krav om at dyrene som kan inngå i denne ordningen er en fare for den som håndterer dyret, eller for andre dyr på transporten. Det er et regelverksarbeid på gang i EU for å øke fleksibiliteten når det gjelder hvilke dyr som kan avlives og avbløs på denne måten.

Kurset gir også kompetanse til å utføre ante mortem-kontroll på gården for disse dyrene. Denne oppgaven kan privatpraktiserende veterinærer ikke utføre før de har tatt kurset og fått kompetanse som offentlig veterinær.

Finn mer veiledning hos oss

Mattilsynet reviderte veilederen om nødslakt i 2022 for å konkretisere hvilke kriterier som må være oppfylt for at et dyr kan nødslaktes. Vi ville også å presisere ansvaret og rollene til de som er involvert. Vi tok også inn informasjon om at det i fremtiden kun vil være privatpraktiserende veterinærer som er utpekt av Mattilsynet til offentlig veterinær som kan utstede et nødslaktsertifikat. 

Her finner du veileder om nødslakt (PDF) 

Her finner du nødslaktsertifikat (PDF)