Til hovedinnhold

Godtgjørelse til dyrehelsepersonell for nødhjelp til dyr

Godtgjørelsen gis til dyrehelsepersonell ut fra faste satser for enkel behandling eller avlivning, og dekker dokumenterte og nødvendige utgifter.

Faglig oppdatert

Ordningen med godtgjørelse omfatter enkel behandling eller avliving av dyret. Kostbare inngrep er ikke en del av ordningen, og blir eventuelt en sak mellom behandlende veterinær og dyreeier.

Avliving av en katt som er blitt påkjørt, og har fått store skader, er eksempel på nødhjelp som vil få godtgjørelse fra Mattilsynet.

Ordningen med godtgjørelse skal sikre at dyr som lider får nødvendig hjelp, selv om du som veterinær ikke har avklart om du vil få betalt før du setter i gang behandling eller avliving av dyret.

Godtgjørelse for nødhjelp til dyr er regulert i forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr. Den skal bidra til at syke, skadde og hjelpeløse dyr får nødhjelp.

Forskriften gjelder offentlig godtgjørelse til veterinærer og annet dyrehelsepersonell ved

  • manglende betaling for nødhjelp til eide dyr

  • utført nødhjelp til eierløse eller ville dyr

Hva menes med nødhjelp til dyr?

Nødhjelp handler om å gi hjelp til dyr som er åpenbart syke, skadde eller hjelpeløse.

Hjelpen skal lindre alvorlige smerter eller annen lidelse så raskt som mulig. Videre undersøkelser, behandling eller rehabilitering regnes ikke som nødhjelp, og blir derfor heller ikke dekket at staten.

Formålet med nødhjelpen er først og fremst å spare dyret for unødvendige lidelser, ikke å redde dyrets liv.

Slik gjør du

Last ned og fyll ut skjemaet på lenken under. Vær nøyaktig når du fyller ut skjemaet. Mattilsynet behandler ikke ufullstendige søknader. Søknaden må sendes innen fire måneder etter at nødhjelpen ble gitt. Det må påregnes noe lengre behandlingstid enn vanlig for søknader som kommer inn i ferier og høytider.

Søknaden skal inneholde (blant annet):

  • Kopi av journal. Det må gå tydelig fram av journalen hvorfor dette er nødhjelp.
  • Kontonummer som den eventuelle godtgjørelsen skal betales til.
  • Kopi av tre skriftlige krav om betaling fra veterinær/dyreklinikk til dyreeier, når eier er kjent (ett krav og to purringer).

Ikke send faktura. Det er Mattilsynet som avgjør om det vil bli betalt ut godtgjørelse, og eventuelt hvor mye. Faktura vil derfor bli avvist av Mattilsynet.

Fakturagebyr (mellom klinikk og kunde) dekkes ikke.

Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Godtgjørelsen gis ut fra faste satser for enkel behandling eller avlivning, og dekker dessuten dokumenterte og nødvendige utgifter.

Avgjørelsene om utbetaling av godtgjørelse tas av Mattilsynet i form av et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle.

Send inn kravskjema og nødvendige vedlegg til postmottak@mattilsynet.no

Last ned skjema (PDF)

Regelverk

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Dyrehelsepersonelloven

§ 14. Nødhjelp

Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig etter anmodning å yte den hjelp vedkommende evner - personlig eller ved stedfortreder - når det etter tilgjengelige opplysninger må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig. Plikten faller bort ved gyldig forfall eller ved at hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell.
For den hjelp dyrehelsepersonell har ytt etter foregående ledd, kan hun eller han kreve en passende godtgjørelse fra staten dersom hun eller han ikke etter krav får betaling av rekvirenten eller den som har betalingsplikten. Dersom rekvirenten eller dyrehelsepersonellet selv har hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven1 § 4 og dyret er viltlevende eller ikke har en kjent eier eller innehaver, kan dyrehelsepersonell kreve en passende godtgjørelse fra staten for nødvendig hjelp.
Departementet kan gi forskrifter om når øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig, hva som er nødvendig hjelp, passende godtgjørelse og om andre vilkår for godtgjørelse etter denne bestemmelsen.
Inkurie: Loven har ikke offisiell korttittel.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Dyrevelferdsloven

§ 22. Generelle vilkår for hold av dyr

Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
Kongen kan gi nærmere forskrifter som begrenser eller forbyr hold av visse dyrearter, raser eller avlslinjer.

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.
Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.
Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.
Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no