Til hovedinnhold

Bare veterinærer kan utstede kjæledyrpass

Du som er autorisert veterinær, har rettigheter til å utstede kjæledyrpass på samme måte som du har rettigheter til å forskrive legemidler til dyr.

Publisert

Disse rettighetene er personlige, og du kan ikke delegere selve utstedelsen av kjæledyrpasset til andre.

Kjæledyrpasset kan bare utstedes av veterinæren som bestilte det

Et kjæledyrpass vil alltid være knyttet til den veterinæren som fikk passet distribuert til seg. Leverandører som distribuerer pass til veterinærer, er forpliktet til å registrere hvem de leverer passene til med kontaktinformasjon til den enkelte person. Denne informasjonen er de forpliktet til å rapportere til Mattilsynet seinest 48 timer etter at passene er distribuert.

Kjæledyrpass distribuert til en autorisert veterinær kan derfor kun utstedes av den veterinæren som bestilte passet. Passene må følge veterinæren som bestilte dem, uavhengig av arbeidsplass. Alternativt kan de destrueres. De kan ikke utstedes av andre veterinærer, selges eller overdras til andre, utleveres uten å være fylt ut og så videre. 

Registrering skal hindre forfalskning og ulovlig innførsel av kjæledyr

Mattilsynet skal kunne bekrefte overfor tilsynsmyndigheter som henvender seg til oss om hvilken veterinær som har fått passet utlevert og som dermed skal ha utstedt det.

Dette var en av de viktige innskjerpingene i EU-regelverket 576/2013, som ligger som en del av kjæledyrforskriften.

Dette er en kvalitetssikring som skal sikre at kjæledyrpass ikke blir forfalsket, omsatt tomme og så videre.

Norge har den samme muligheten for å sjekke utenlandske kjæledyrpass med andre myndigheter ved mistanke om falske pass, ulovlig innførsel, og så videre. Dette er et viktig tiltak for å hindre ulovlig innførsel av kjæledyr og dermed et viktig tiltak for å ivareta dyrehelsa i Norge.

Andre autoriserte veterinærer kan dokumentere vaksiner, ormekurer med mer i kjæledyrpass, uavhengig av hvem som utstedte det.

Se Veileder for utfylling av kjæledyrpass (PDF)

Passet er ugyldig dersom det er utstedt av andre enn den som bestilte det

Kjæledyrpass som utstedes av andre enn den veterinæren passet er distribuert til, er ikke gyldige.

I ytterste konsekvens kan derfor kjæledyrpass utstedt av andre enn den som bestilte passet føre til at kjæledyr avvises for innførsel til Norge eller andre land.

Dyrepleiere kan ikke dokumentere informasjonen som skal inn i passet

Dyrepleiere kan ikke dokumentere noen deler av informasjonen som skal føres inn i et kjæledyrpass.

Dette vil si at en dyrepleier ikke kan signere for bendelormbehandling og lignende som er utført som aktiv medhjelper for en veterinær på en klinikk.

Det kan være straffbart å bryte reglene

Retten til å utstede og distribuere kjæledyrpass er regulert av kjæledyrforskriften.

Det kan være straffbart å overtre rettighetene og pliktene kjæledyrforskriften gir deg. I ytterste konsekvens kan Mattilsynet trekke tilbake autorisasjonen din som veterinær.

Regelverk

Kjæledyrforskriften

§ 7. Utfyllende nasjonale bestemmelser om utstedelse av identifikasjonsdokumenter

De som er autorisert som veterinærer av Mattilsynet i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9 jf. § 4 er autorisert til å utstede identifikasjonsdokumenter til hunder, katter og ildere.
Autoriserte veterinærer som utsteder identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere skal oppbevare opplysningene omhandlet i § 2, jf. forordning (EU) nr. 576/2013 artikkel 22 nr. 3, i minimum ti år.

§ 8. Utfyllende nasjonale bestemmelser om distribusjon av identifikasjonsdokumenter

Blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere kan bare produseres av den som har avtale med Mattilsynet om dette.
Blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere kan bare distribueres til autoriserte veterinærer.
Distribusjon av blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere fra dokumentprodusenten til de autoriserte veterinærene kan skje via distributører. I slike tilfeller skal dokumentprodusenten registrere og deretter oppbevare opplysninger om hver enkelt distributørs navn og kontaktinformasjon, sammen med numrene på dokumentene som er levert til vedkommende, i minst 3 år. Distributørene kan bare distribuere de blanke dokumentene videre til autoriserte veterinærer.
De som distribuerer blanke identifikasjonsdokumenter til hunder, katter eller ildere til autoriserte veterinærer, skal rapportere opplysninger om hver enkelt veterinærs navn og kontaktinformasjon, sammen med numrene på dokumentene som er distribuert til vedkommende, til Mattilsynet. Opplysningene skal rapporteres innen 48 timer etter at dokumentene er distribuert og oppbevares hos Mattilsynet i minst 3 år.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Matloven - matl

§ 27 a. Mattilsynets oppgaver knyttet til forhold som kan gi sykdom hos mennesker

Se hele loven

Kilde: Lovdata.no