Bakgrunn for det nye dyrehelseregelverket

I 2021 og 2022 fikk Norge et nytt regelverk om dyrehelse for både landdyr og akvatiske dyr. En rekke gamle forskrifter ble opphevet eller endret. Se bakgrunnen for endringen og få hjelp til å finne fram i det nye regelverket.

Publisert

Oversikt over de nye forskriftene

Få oversikten over forskriftene som gjennomfører AHL i norsk rett med denne illustrasjonen:

En visuell fremstilling av forskriftene som gjennomfører AHL-pakken i norsk rett.
Forskriftene som gjennomfører AHL-pakken i norsk rett. Illustrasjon: Mattilsynet

Hvem gjelder regelverket for?

Dyrehelseregelverket retter seg mot de som eier eller på annen måte tar vare på eller har ansvar for et dyr.

Regelverket gjelder både dyr som lever på land og i vann, både holdte og ville dyr, produkter av dyr og avlsmateriale, som for eksempel sæd og embryo.

Dyrehelseregelverket har også bestemmelser om lokaler, anlegg, transportmidler, utstyr og alle andre materialer som kan bidra til å spre smittsomme dyresykdommer.

Dyrehelseregelverket  regulerer  i hovedsak hele dyrehelseområdet. Det inneholder sykdomslister (EØS- og nasjonal liste) og kategorisering av sykdommene på listene etter alvorlighetsgrad.

Det inneholder også regler om sykdomsfri status, overvåkning, helsekontroller, beredskap, krav til biosikkerhet, krav til kunnskap om dyrehelse, bekjempelse av sykdom, godkjenning, registering og sporbarhet. 

Videre omfattes forflytning av dyr, avlsmateriale og produkter av dyr i EØS, samt import av slike forsendelser fra tredjeland.

Nye regler skal gi bedre dyrehelse og færre sykdomsutbrudd

Det nye dyrehelseregelverket  har som formål å bedre dyrehelsen og dermed redusere antallet sykdomsutbrudd.

Regelverket skal forebygge og bekjempe alvorlige dyresykdommer som kan overføres mellom dyr eller fra dyr til mennesker. Videre skal det bidra til at handel med dyr og produkter av dyr kan fungere tilfredsstillende i EØS.

Bakgrunnen for det nye regelverket

EU vedtok i 2016 dyrehelseforordning (EU) 2016/429, Animal Health Law. EU-kommisjonen har utarbeidet et trettitalls utfyllende forordninger til denne.

Dyrehelseforordningen og de utfyllende forordningene kalles samlet for AHL-pakken. Denne regelverkspakken begynte å gjelde i EU den 21. april 2021.

Gjennomføringen av AHL-pakken i norske forskrifter krevde en total revisjon av dyrehelseregelverket og fastsettelse av nye dyrehelseforskrifter. I tillegg til de ovenfor nevnte forordningene fra AHL-pakken inneholder disse forskriftene også nasjonale bestemmelser.

Se EUs informasjon om Animal Health Law (europa.eu)

Strukturen i regelverket

Strukturen i det norske regelverket for dyrehelse speiler strukturen og den tematiske inndelingen til EU-regelverket, se figurene under.

Rettsaktene i AHL-pakken er i hovedsak gitt som forordninger, og må gjennomføres ordrett i norske forskrifter. Til dette har Norge valgt henvisningsmetoden. Dette betyr at en paragraf i forskriften sier at forordningen gjelder som norsk forskrift (henvisningsparagrafen).

Forordningene er lagt nederst i forskriftene, og det er i forordningene du i hovedsak finner bestemmelsene.

I tillegg inneholder forskriftene nasjonale bestemmelser.

For å finne fram til reglene på et område, er det viktig å lese dyrehelseregelverket i denne rekkefølgen:

  • Bestemmelsene som finnes i dyrehelseforordningen, som er gjennomført i dyrehelseforskriften.
  • De nasjonale bestemmelsene i dyrehelseforskriften.
  • Bestemmelsene i de utfyllende forordningene til dyrehelseforordningen, som finnes i den relevante utfyllende forskriften.
  • De nasjonale bestemmelsene i den relevante utfyllende forskriften.
En illustrasjon av rammeverket for "Animal Health Law" på engelsk
Rammeverket for Animal Health Law. Illustrasjon: Mattilsynet

Se større versjon av illustrasjonen av rammeverket for AHL (PNG)

Se bakgrunnsmaterialet for dyrehelseforskriftene

Mattilsynet har samlet bakgrunnsinformasjon for dyrehelseforskriftene i dedikerte saksmapper. I disse mappene finnes høringsbrev, forskriftsutkast og sammenstilling av høringssvar. Høring av disse forskriftene ble gjort i to omganger:

  • Høring 1: Gjennomføring og beskrivelse av forordningen(e) som gjennomføres i forskriften
  • Høring 2: Flytting og revisjon, samt beskrivelse av de nasjonale bestemmelsene i forskriften

Merk at høring 2 av dyrehelseovervåkningsforskriften ble hørt sammen med dyresykdomsbekjempelsesforskriften.Grunnet kort høringsfrist ble det arrangert et høringsmøte for høring 2 av landdyrsporbarhetsforskriften.Det var ingen høringssvar til høring 2 av avlsmaterialeforskriften. Det var ingen høringssvar til høring 1 av akvabiosikkerhetsforskriften. Det var ingen høring 2 av dyreimportforskriften. De nasjonale bestemmelsene i forskriften ble uforandret flyttet fra tidligere regelverk.

Dersom du er interessert i dette bakgrunnsmateriale kan du laste det ned fra eInnsyn: Bakgrunnsinformasjon - Opprettelse av nye dyrehelseforskrifter - Gjennomføring av AHL-pakka (einnsyn.no)

Saksnummeret er 2023/65485, og de ulike dokumentene i saken gjelder ulike forskrifter:

Dok.nr.1 – Dyrehelseforskriften

Dok.nr. 2 – Dyrehelseovervåkningsforskriften

Dok.nr. 3 – Dyresykdomsbekjempelsesforskriften

Dok.nr. 4 – Avlsmaterialeforskriften

Dok.nr. 5 – Landdyrforflytningsforskriften

Dok.nr. 6 – Landdyrsporbarhetsforskriften

Dok.nr. 7 – Akvabiosikerhetsforskriften

Dok.nr. 8 – Dyreimportforskriften

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften og helsesertifikatforskriftene ble ikke hørt, fordi disse kun inneholder forordninger som ble gjennomført etter forenklet prosedyre, det vil su uten høring først.

For senere endringer av dyrehelseforskriftene kan dere se våre liste over høringer på Mattilsynets regelverk..