§ 24 Opplysningsplikt til Mattilsynet

Publisert
  • Varsle straks ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare
  • Når dere varsler, skal dere samtidig informere om hvilke tiltak dere gjennomfører
  • Mattilsynet kan også be om annen informasjon
  • Innretninger offshore skal varsle Statsforvalteren i Rogaland

Veiledning

Varsle straks ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare

Dere som vannverkseiere skal straks varsle Mattilsynet hvis dere mistenker at drikkevannet kan inneholde virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. Dette innebærer en varslingsplikt ved brudd på § 5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides og det kan utgjøre en helsefare.

Dere skal varsle ved mistanke, og skal ikke vente til dere har et analyseresultat eller annet bevis for avviket når det kan medføre en helserisiko å drikke vannet. Dere må varsle Mattilsynet så fort som praktisk mulig og uansett innen samme dag.

Dere skal også varsle Mattilsynet ved bortfall av vann, for eksempel ved større rørbrudd som resulterer i at mange abonnenter blir uten vann, eller ved andre forhold som påvirker leveringssikkerheten.

Når dere varsler, skal dere samtidig informere om hvilke tiltak dere gjennomfører

I de tilfellene der dere varsler Mattilsynet, skal dere samtidig informere om hvilken informasjon som dere har gitt eller ønsker å gi til abonnentene, og hva dere gjør umiddelbart for å redusere skadeomfanget og for å utbedre årsaken til avviket. Det er også viktig at dere informerer om hvor mange som kan være berørt, og om noen har blitt syke.

Mattilsynet kan også be om annen informasjon

Mattilsynet kan trenge ytterligere informasjon fra dere for å utføre sine oppgaver som myndighet. Hvis vi ber om det, må dere derfor gi fra dere de relevante opplysningene.

Innretninger offshore skal varsle Statsforvalteren i Rogaland

Tilsyn med innretninger offshore er delegert fra Mattilsynet til Statsforvalteren i Rogaland. Dette innebærer at dere som er vannverkseiere ved innretninger offshore straks skal varsle Statsforvalteren i Rogaland ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare. Tilsvarende skal dere gi Statsforvalteren i Rogaland de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne gjennomføre oppgavene sine etter denne forskriften.

Regelverk

Drikkevannsforskriften § 24