§ 23 Opplysningsplikt til abonnentene

Varsle straks ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare.

Publisert
  • Dere skal gi abonnentene råd om hvordan de skal forholde seg
  • Abonnentene har rett til oppdatert informasjon
  • Informer også om hvorfor antall analyser eventuelt reduseres

Veiledning

Varsle straks ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare

Dere som vannverkseiere skal straks varsle abonnentene hvis dere mistenker at drikkevannet kan inneholde virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. Dette innebærer en varslingsplikt ved brudd på § 5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides og det kan utgjøre en helsefare.

Dere skal varsle ved mistanke, og skal ikke vente til dere har et analyseresultat eller annet bevis for avviket når det kan medføre en helserisiko å drikke vannet. Dere må varsle abonnentene så fort som praktisk mulig og uansett innen samme dag.

Vær oppmerksomme på at sårbare abonnenter kan ha behov for varsling i tilfeller der avviket ikke utgjør noen fare for andre abonnenter. For eksempel vil et stort avvik på farge og turbiditet kunne ha stor innvirkning på helseinstitusjoner og næringsmiddelvirksomheter, og dere må derfor varsle slike virksomheter raskt.

Hvor ofte dere skal informere, avhenger av situasjonen. Dersom avviket er midlertidig bortfall av vannforsyningen, bør dere informere daglig. Hvis avviket er en kortvarig, forhøyet fargeverdi, er det trolig nok å informere om dette kort tid etter at problemet har oppstått og deretter etter at det er løst.

Dere skal gi abonnentene råd om hvordan de skal forholde seg

Abonnentene har behov for tilstrekkelig råd og informasjon, for eksempel om:

  • å koke vannet
  • hvor de kan få tak i trygt drikkevann
  • hvor lang tid det tar før drikkevannet er i orden igjen

Dere kan gjerne søke råd hos Mattilsynets lokale avdeling og hos kommunelegen. Folkehelseinstituttet har lagt ut råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann, som kan være en nyttig hjelp.

Mattilsynet kan varsle for vannverkseiers regning

Hvis dere ikke følger varslingsplikten i denne bestemmelsen, kan Mattilsynet gi informasjon til abonnentene for vannverkseiers regning. Dette understreker hvor viktig det er å varsle abonnentene ved avvik.

Abonnentene har rett til oppdatert informasjon

Drikkevannsforskriften krever at dere er åpne med abonnentene og gir dem tilgang til den informasjonen de kan ha bruk for. Forbrukerne skal ha mulighet til å ivareta egne interesser.

Dere som vannverkseiere skal bearbeide analyseresultatene og sammenstille dem i statusrapporter eller på annen måte slik at abonnentene har lett tilgang til informasjonen.  Resultatene bør presenteres slik at vannkvaliteten kan sammenlignes med grenseverdiene og tiltaksgrensene i forskriften.

Informasjonen kan for eksempel ligge på vannforsyningssystemets hjemmeside eller sendes ut sammen med fakturaen for innbetaling av årsgebyr.

Informer også om hvorfor antall analyser eventuelt reduseres

Hvis dere har redusert antallet analyser i prøvegruppe A eller B, må dere gi abonnentene enkel tilgang til et sammendrag av risikovurderingen som gir bakgrunnen for reduksjonen. Risikovurderingen kan for eksempel vise at det er svært lite sannsynlig med overskridelser fordi både vannkilde og ledningsnett ligger svært godt beskyttet og ikke er nær noen forurensningskilder.

Regelverk

§ 23. Opplysningsplikt til abonnentene