Vannforskriften stiller krav om at råvannskilder beskyttes

Råvannskilder er vannforekomster som brukes til produksjon av drikkevann. En viktig del av å bevare og forebdre vannforekomstene i Norge, handler om å beskytte råvannskilder mot forurensning.

Publisert

Mattilsynet er pådriver for at de som er ansvarlige sørger for at råvannskildene er så godt beskyttet som mulig. Formålet med vannforskriften er å sikre en helhetlig forvaltning av vannforekomstene i Norge.

Forskriften gjelder for alle typer vann i naturen, som for eksempel kystvann, elver som brukes til vannkraft, oppdemmende badedammer og råvannskilder som brukes til drikkevann.

Vannforskriften skal få de ulike etatene til å jobbe i takt for sammen å bevare og forbedre tilstanden i disse vannforekomstene.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)(lovdata.no)

Råvannskilder skal beskyttes

Vannforekomster som brukes til uttak av drikkevann, eller som er planlagt for slik bruk i fremtiden, skal beskyttes mot forringelse. Det betyr at råvannskilder skal beskyttes mot økt belastning og forurensning. Vannforskriftsarbeidet kan derfor brukes som et argument mot etablering av nye aktiviteter som kan påvirke råvannskilder negativt. Dette kan for eksempel være tillatelser til utslipp eller etablering av vei.

Formålet med vannforskriften er også å stimulere til forbedret tilstand. Vannforskriftsarbeidet kan derfor også brukes som argument for å snu en trend, for eksempel ved å fjerne en forurensningskilde som allerede er etablert ved en råvannskilde.

Mattilsynet er pådriver for at alle gjør det de kan for å beskytte råvannskilder

Mattilsynet er ikke en arealmyndighet, det vil si vi kke bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i og ved råvannskilder. Vår rolle i arbeidet med å nå miljømålene for disse vannforekomstene er hovedsakelig å være pådriver overfor kommuner og andre arealmyndigheter, slik at disse gjør det de kan for å ivareta drikkevannshensynet når planer legges og tillatelser gis.

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt, blant annet gjennom drikkevannsforskriften § 26 og § 27, å ta nødvendig drikkevannshensyn i sitt arbeid.

Ved tilsyn med vannforsyningssystem vurderer Mattilsynet om vanntilsigsområdene og råvannskildene er tilstrekkelig beskyttet mot forurensning. Ved etablering av nye vannforsyningssystem har vi mulighet til å stille krav om for eksempel beskyttelsestiltak før vi eventuelt godkjenner planene.

Mattilsynet skaffer også en oversikt over hvor alle vannforsyningssystemer er plassert geografisk. Vannverkseierne skal registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet, og Mattilsynet skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig for kommuner og andre arealmyndigheter.

Drikkevannshensyn er en viktig del av vannforskriftsarbeidet

Norske myndigheter skal nå målet om å forvalte vannforekomstene våre helhetlig gjennom å lage vannforvaltningsplaner som dekker alle relevante sektorer. Drikkevann er en av disse sektorene. Slike helhetlige vannforvaltningsplaner skal lages for hver enkelt vannregion. Norge er inndelt i 18 vannregioner, hvorav 7 av disse er internasjonale med Sverige eller Finland.

Mattilsynet er representert i arbeidet med de fleste av disse vannforvaltningsplanene, hvor vi arbeider aktivt som pådrivere for at drikkevannshensynet blir ivaretatt.

Mattilsynets arbeid med vannforskriften inkluderer også andre fagområder

Et av kriteriene for god økologisk status etter vannforskriften er at akvatiske arter har god helse og velferd. Villaksen i Norge er sterkt utsatt for lakselus, og dette vil kunne ha stor betydning for den økologiske statusen for mange vannforekomster. Den nærmeste tiden vil det bli gjennomført kartlegging av status, og bli satt miljømål med tanke på lakselus. Her er Mattilsynet tiltakshaver gjennom myndigheten vi har etter akvakulturregelverket. Vi er både myndighet og har virkemidler som kan brukes for å nå målet om god økologisk status.

Også andre fagområder som Mattilsynet forvalter kan være relevant for arbeidet med vannforskriften. Det kan for eksempel være temaer innen produksjon av gjødsel og bruk av plantevernmidler. 

Informasjon om myndighetenes arbeid med vannforskriften ligger på Vannportalen. Det er Miljødirektoratet som koordinerer vannforskriftsarbeidet i Norge.