Til hovedinnhold

Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

God beredskap er viktig for at et vannforsyningssystem skal kunne levere nok trygt drikkevann til enhver tid. Her finner dere forslag til hvordan vannverkseiere kan utvikle tilfredsstillende beredskap.

Publisert

I veilederen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (PDF) finner dere en trinnvis prosess som kan være egnet for alle. Det praktiske arbeidet må likevel tilpasses det enkelte vannforsyningssystemet.

Veilederen er ikke en ufravikelig oppskrift, men gir forslag til hvordan dere kan etablere og utvikle beredskapen. Veilederen beskriver veien fra farekartlegging til etablering og drift av beredskap. 

Veilederen kan være nyttig for ulike formål

Veilederen vil være til hjelp når dere skal identifisere og håndtere farer, og når dere skal utarbeide beredskap.

Dere kan også bruke fremgangsmåten i denne veilederen i risikovurderingen for å vurdere reduksjon av antall analyser.

Dere kan bruke hele eller deler av veilederen

Veilederen er delt inn i fire kapitler og 13 vedlegg. Det er de 13 vedleggene som til sammen utgjør hjelpemidlene. I den øvrige teksten får dere veiledning om hvordan dere kan bruke vedleggene.

Åtte av vedleggene er utformet som separate dokumenter som dere kan laste ned og bruke i arbeidet med å utarbeide beredskapsplanen.

Last ned vedleggene enkeltvis

Regelverk

Drikkevannsforskriften

§ 6. Farekartlegging og farehåndtering

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.
Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er beskrevet i § 11.
Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.

§ 11. Beredskap

Vannverkseieren skal sikre at det gjennomføres nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeides beredskapsplaner i samsvar med helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging.
Vannverkseieren av vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, skal utarbeide en plan for beredskapsøvelser i samsvar med § 7 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging. Vannverkseieren skal sikre at denne planen er oppdatert og følges.

§ 21. Minstekrav til drikkevannsprøver

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er:
Minste antall drikkevannsprøver
Produsert vann per døgn (m3 ) Drikkevannsprøver per år for prøvegruppe A X er m3 produsert vann per døgn Drikkevannsprøver per år for prøvegruppe B X er m3 produsert vann per døgn
a) Til og med 10 og ingen sårbare abonnenter 1
b) Fra 10 til og med 100, eller mindre med sårbare abonnenter 4 0,5 = 1 hvert annet år
c) Fra 100 til og med 1000 4 1
d) Fra 1000 til og med 10 000 4 + (3X / 1 000) 1 + (X / 3 300)
e) Fra 10 000 til og med 100 000 4 + (3X / 1 000 ) 3 + (X / 10 000)
f) Fra 100 000 4 + (3X / 1 000) 10 + (X / 25 000)
Drikkevannsprøvene for prøvegruppe A skal analyseres for parameterne som er angitt med prøvegruppe A i vedlegg 1 og vedlegg 2. Drikkevannsprøvene for prøvegruppe B skal analyseres for parameterne som er angitt med prøvegruppe B i vedlegg 1 og vedlegg 2. Uttak av drikkevannsprøver skal foretas i samsvar med NS-ISO 5667-5 og NS-EN ISO 19458. Analyser av drikkevannsprøver skal foretas i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder når slike foreligger. Der vedlegg 1 eller vedlegg 2 angir krav til analysemetoder, skal disse benyttes. Laboratoriene som benyttes, skal være akkreditert for de aktuelle analysene.
Antallet analyser i prøvegruppe A og B kan reduseres, med unntak av analysene for E. coli. For å benytte denne muligheten skal vannverkseieren gjennomføre en risikovurdering i samsvar med NS-EN 15975-2 eller tilsvarende metode. Risikovurderingen skal baseres på resultatene fra råvannsprøvene etter § 20 og ta hensyn til resultatene av overvåkningsprogrammene som er etablert i samsvar med vannforskriften § 17 og § 18. Før vannverkseieren kan redusere antallet analyser i prøvegruppe A eller B, skal risikovurderingen være akseptert av Mattilsynet.
Dersom risikovurderingen fastslår at det ikke utgjør noen helsefare kan
  1. a.
    frekvensen av analysene for en parameter reduseres. For å kunne gjøre dette skal samtlige representative drikkevannsprøver fra en periode på 3 år være lavere enn 60 prosent av grenseverdien eller tiltaksgrensen for den aktuelle parameteren. Minst to prøver skal være analysert
  2. b.
    analyser av en parameter fjernes fra prøvetakingsplanen omtalt i § 19, slik at drikkevannet ikke lenger overvåkes for denne. For å kunne gjøre dette skal samtlige representative drikkevannsprøver fra en periode på 3 år være lavere enn 30 prosent av grenseverdien eller tiltaksgrensen for den aktuelle parameteren. Minst to prøver skal være analysert.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no