Til hovedinnhold

Leveringssikkerhet for drikkevann

Vannverkseierne skal sikre brukerne tilgang på drikkevann til enhver tid. Denne leveringssikkerheten er helt sentral i vannforsyningen.

Publisert

Mange vannforsyningssystemer mangler planer og tiltak som gir tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må vannverkseierne jobbe for å oppnå og opprettholde.

Leveringssikkerheten kan støte på mange utfordringer

Værforhold og klimaendringer, med både flom og tørke, kan gjøre det utfordrende for vannverkseiere å produsere nok, trygt drikkevann. Vannforsyningen er også en kritisk infrastruktur, som kan være utsatt for sabotasje eller hærverk. Mer dagligdags er avbrudd ved lekkasjer eller planlagt vedlikeholdsarbeid.

Dette er bare eksempler på noen av utfordringene leveringssikkerheten står overfor. Drikkevannsforskriften § 9 krever at vannverkseierne har andre løsninger i bakhånd ved avbrudd i den normale vannforsyningen, uansett årsak.

Det er flere veier til god leveringssikkerhet

Det er ingen fasitsvar på hvordan vannverkseierne skal oppnå god leveringssikkerhet. Uansett hvilken løsning som blir valgt, må den være tilpasset forholdene og situasjonene som kan oppstå. Hvis flere enkeltløsninger inngår, må vannverkseieren ha gode planer for å få alle disse til å fungere sammen.

Les mer om leveringssikkerhet i kapittel 9 i Veileder til drikkevannsforskriften

En helhetlig og god leveringssikkerhet innebærer ofte store investeringer, som kan være svært ressurskrevende å gjennomføre. Prosessene kan ofte bli så store at de stopper opp. Dette er svært uheldig for livsviktig infrastruktur som drikkevann.

Mattilsynets følger opp leveringssikkerheten

I perioden 2018 til 2020 gjennomførte Mattilsynet en handlingsplan for leveringssikkerhet. Vi førte tilsyn med vannforsyningssystem som forsyner 1000 fastboende eller mer. Hensikten var å sikre fornuftig og god progresjon i arbeidet med å etablere god leveringssikkerhet.

Leveringssikkerhet er ofte lange prosesser. Samtidig vet vi at mange har for dårlig leveringssikkerhet. Derfor fortsetter Mattilsynet å følge opp dette viktige området. Alle vannverkseiere kan i prinsippet bli gjenstand for offentlig kontroll for leveringssikkerhet.

Regelverk

Drikkevannsforskriften § 9: Leveringssikkerhet

§ 9. Leveringssikkerhet

Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.
Under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan vannforsyningen opprettholdes for å sikre vann til nødvendige formål selv om konsentrasjonen av en eller flere parametere er over grenseverdiene i vedlegg 1. Dette kan bare gjøres etter avtale med kommunelegen i samsvar med folkehelseloven § 27 bokstav b og Mattilsynet, og etter at abonnentene er varslet i samsvar med kravene i § 23 andre ledd.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Begreper for leveringssikkerhet i vannforsyningen

Hovedvannkilde

Råvannskilde som benyttes til vanlig i den normale vannforsyningen. Råvann fra hovedvannkilden fordeles i de fleste tilfeller via et vannbehandlingsanlegg, og videre som drikkevann gjennom distribusjonssystemet.

Reservevannkilde

Råvannskilde som benyttes når hovedvannkilden ikke kan brukes eller ikke har tilstrekkelig kapasitet. Råvann fra reservevannkilden fordeles i de fleste tilfeller via et vannbehandlingsanlegg, og videre som drikkevann gjennom distribusjonssystemet.

Reservevannforsyning

Et sett av tiltak som i sum gir tilfredsstillende fordeling av helsemessig trygt drikkevann, uten fremtredende lukt, smak og farge, via distribusjonssystemet.

Nødvannforsyning

Fordeling av helsemessig trygt drikkevann uten fremtredende lukt, smak og farge, utenom distribusjonssystemet.

Krisevann

Vann som ikke er helsemessig trygt, men som likevel fordeles via distribusjonssystemet.

Krisevannforsyning

Fordeling av krisevann via distribusjonssystemet. Hensikten kan være å opprettholde trykk, forsyne vann til sanitært eller teknisk bruk, eller til brannvern. Krisevann kan kun fordeles via distribusjonssystemet etter avtale med kommunelege og Mattilsynet, i samsvar med drikkevannsforskriften § 9

Alternativ drikkevannsforsyning

Samlebetegnelse som inkluderer reservevannforsyning og/eller nødvannforsyning.

Redundante løsninger

Redundante løsninger innebærer at det etableres dobbelt opp av forskjellige delelementer i vannforsyningssystemet. To eller flere råvannskilder, vannbehandlingsanlegg, tilkoblingspunkter fra distribusjonssystemet eller parallelle UV-anlegg er eksempler på en slik dobling. Dette betyr at hvis ett delelement feiler eller svikter, så vil et annet overta.