Drikkevannhensynet skal inn i arealplanleggingen

Kommuner og andre arealmyndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Dere må varsle Mattilsynet ved oppstart av slikt arbeid.

Publisert

Mattilsynet er sektormyndighet på drikkevannsområdet og kan gi planfaglig råd eller innsigelse hvis vi ser at drikkevannshensynet ikke er godt nok ivaretatt. 

Nasjonale forventninger til planleggingen 2023–2027 

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 (regjeringen.no) 

Her gis det tydelige føringer på at vannforekomster som benyttes til vannforsyning, må beskyttes mot forurensing med hensynssoner med tilhørende planbestemmelser. I dette ligger det at både nedbørsfelt og drikkevannskilder, som overflatevann og grunnvannsbrønner, skal beskyttes. Se punktene 6.4 og 5.4 i dokumentet, og regjeringens forventinnger nummerert 59, 60, 61, 62 og 71. 

Veileding for kommuner og andre arealmyndigheter

Vi har laget en temaveileder til hjelp for kommuner og andre arealmyndigheter som skal ta nødvendig drikkevannshensyn i sitt arbeid.

Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid (PDF)

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann 

Mattilsynets samfunnsoppdrag er blant annet å arbeide for at alle i Norge har tilgang på nok og trygt drikkevann. I plansaker skal vi ivareta samfunnsinteressene på våre sektorområder. Dette innebærer blant annet å sikre at drikkevannstemaet blir godt nok belyst og ivaretatt i planarbeidet. 

Hovedmålet vårt i denne forbindelsen er å påvirke planarbeidet slik at vannforsyningen er så sikker og god som mulig. Det er viktig at eksisterende og fremtidige råvannskilder og vannforsyningssystemer sikres på en bra måte, og at eksisterende og nye utbygginger har tilfredsstillende vannforsyning. 

Behovet for rensing og vannbehandling reduseres jo renere og mer beskyttet råvannskilden er. Et rent utgangspunkt vil også redusere sannsynligheten for sykdom ved hendelser som påvirker vannbehandlingsanlegget eller distribusjonssystemet. 

Kommunens plikter

Kommunens plikter står i drikkevannsforskriften § 26.  Utfyllende informasjon og veiledning til denne paragrafen finner du i Veileder til drikkevannsforskriften, § 26 Kommunens plikter.

Mattilsynet skal involveres. Husk å

  • sende møteplan, innkalling og agenda til regionale planforamøter til Mattilsynet

  • involvere Mattilsynet tidlig i planarbeidet, for å sikre forutsigbarhet for både planmyndighetene, tiltakshavere og plankonsulenter

  • varsle Mattilsynet ved planoppstart når kommuneplanens samfunnsdel og arealdel lages eller revideres

  • alltid varsle Mattilsynet når hovedplan eller kommunedelplan for vann lages eller revideres. 

  • sende oppstartsvarsel til Mattilsynet når reguleringsplaner lages eller endres, og drikkevannshensynet berøres 

Mattilsynet som sektormyndighet skal høres når det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.

Mattilsynet har innsigelsesrett 

Hvis Mattilsynet har innvendinger mot en plan, vil vi vurdere planfaglige råd eller innsigelse i samsvar med regjeringens rundskriv H-2/14. Innsigelse kan være et aktuelt virkemiddel ved konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. 

Regelverk

Drikkevannsforskriften