Til hovedinnhold

Slik håndterer du hestegjødsel

Det er krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en måte som ikke fører til forurensning eller fare for smitte.

Publisert

Det er flere regelverk som regulerer lagring og bruk av hestegjødsel, og forvaltningsansvaret er fordelt mellom Mattilsynet, Statsforvalteren og kommunene. Du kan enten spre hestegjødsla på godkjent spredeareal, eller du kan levere den til et godkjent anlegg for mottak av husdyrgjødsel.

Bruk på godkjent spredeareal

Har du et vanlig hestehold, der det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer, kan du spre uhygienisert hestegjødsel på godkjent spredeareal innen fylket. 

Det er krav til selve spredearealet, til mengden du kan spre og til tidspunktet for spredning. Hestegjødsla må inngå i gjødslingsplanen på det gårdsbruket der den blir spredt. Hvis gjødsla skal brukes på arealer som drives av andre, skal det normalt foreligge en skriftlig avtale av minst fem års varighet.

Kravene til spredeareal, spredetidspunkt og gjødslingsplan er beskrevet i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, del III. Det er kommunen som fører tilsyn med dette. 

Veileder til forskrift om gjødselvarer (PDF)

Mattilsynet må gi tillatelse dersom du ønsker å spre uhygienisert hestegjødsel på godkjent spredeareal i et annet fylke. Det er mottaker av hestegjødsla som sender søknaden til det lokale Mattilsynet og det må dokumenteres at det ikke er påvist smittestoffer som for eksempel salmonella, campylobacter, MRSA i besetningen som gjødsla stammer fra. Tillatelsen gis for inntil ett år om gangen. 

Levere til godkjent anlegg

Hestegjødsel kan leveres til et anlegg som er godkjent for mottak for animalske biprodukter. Det er mest aktuelt å levere hestegjødsel til et komposterigsanlegg, men levering til biogassanlegg kan også være aktuelt. Anlegget skal være godkjent av både Mattilsynet og Statsforvalteren. For å få godkjenning, må anleggene innfri visse krav til behandling av hestegjødsla, blant annet er det krav til hygienisering.

Les gjerne om kravene til godkjenning og hygienisering etter animaliebiproduktforskriften:

Veileder for komposteringsanlegg (PDF)

Veileder for biogassanlegg (PDF)

For å finne et godkjent komposteringsanlegg/biogassanlegg i nærheten som du kan levere hestegjødsel til, må du finne anlegget både på listen hos Statsforvalteren, Norske utslipp (norskeutslipp.no) og generert avfall og hos Mattilsynet og deretter velge komposteringsanlegg eller eventuelt biogassanlegg.

Hestegjødsel som er omdannet i et godkjent anlegg, kan omsettes som gjødselvare.  Gjødselproduktet må registreres hos Mattilsynet, og det er krav til kvalitet og merking.

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Dette er ikke tillatt når det gjelder bruk av hestegjødsel

 • Du kan ikke mellomlagre tørr hestegjødsel på bakken lengre enn tre år.
 • Det er ikke tillatt å bruke hestegjødsel på utmark.
 • Du kan ikke gi vekk hestegjødsel til privatpersoner for bruk i hager uten at produktet er omdannet i et godkjent anlegg og produktet er registrert hos Mattilsynet.
 • Du kan ikke omsette eller gi vekk hestegjødsel til jordproduksjon, re-vegetering, bruk i parker eller andre grøntarealer uten at det er omdannet i et godkjent anlegg og produktet er registrert hos Mattilsynet.

Det er ikke spesielle regler for hestegjødsel fra travbaner, arrangementer for hestesport etc. Men siden denne gjødsla har en noe mer uoversiktlig smittestatus, anbefales det at den hygieniseres før bruk. Det er likevel ikke et forbud mot at slik hestegjødsel spres ubehandlet på godkjent spredeareal. Regelverket for organiske gjødselvarer er under revisjon og det kan på sikt komme endringer i reglene.

Reglene som gjelder for lagring av hestegjødsel

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om reglene som gjelder for lagring av hestegjødsel.

For å få bedre gjødseleffekt er det mange som komposterer hestegjødsel i en periode før de bruker gjødsla på eget landbruksareal. Denne typen kompostering blir sett på som lagring før bruk, og setter ikke krav til komposteringsmetode eller hygienisering og krever heller ikke godkjenning.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel Del III: Bestemmelser om lagring og bruk

Del III. Bestemmelser om lagring og bruk

Kap. 6. Krav til lagring

§ 18. Plassering av anlegg og avstandskrav for husdyrgjødsel og avløpsslam

Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.
Ved plassering av pelsdyranlegg og ved nyetablering av husdyrrom/gjødselanlegg må det legges vekt på at topografi, vegetasjon og vindretning er slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer.

§ 19. Krav til ulike lagertyper

Lager for flytende gjødselvare skal ha tette konstruksjoner i golv, vegger, porter, luker, uttappingsrør, spjeld m.m. Landkummer skal i tillegg utstyres med tak eller flytende dekke. Gjødseldammer skal ha tett bunn. I gjødselgrop for sau og gjødselrenne for pelsdyr mv. skal bunn, sider og port være tette.
Gjødselkummer og dammer skal ha tilstrekkelig helårssikring. Gjødselkum med vegg som når mindre enn 1,5 meter over terreng, og alle gjødseldammer, skal ha gjerde slik at samlet høyde fra terreng til toppen av gjerdet er minst 1,5 meter. Kumvegg som når mer enn 1,5 meter over terreng, skal ha klatreavviser på toppen. Kummen skal utstyres med innvendige stigetrinn eller andre redningsinnretninger.
Lager for fast strøblandet gjødselvare som har flytende overskudd, dvs. mindre enn 25% tørrstoff, skal lagres på tett bunnplate og skjermes med tette kanter. Bunnplaten skal ha fall til sluk og tett oppsamlingskum for sig fra gjødselvaren.
Gjødselvare med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann. Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør.
Utendørs drift på talle/utegarder må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en enkel måte fra foringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning.
I anlegg for svine- og fjørfehold med bløtgjødsellager med 2000 slaktegrisplasser eller mer, 750 avlspurker eller mer eller 40000 plasser for fjørfe eller mer, skal det nyttes lagersystem eller teknikker som det kan dokumenteres reduserer utslipp av ammoniakk (NH4) med 40% eller mer sammenlignet med utendørs bløtgjødsellager uten dekke.
I nye anlegg for svine- og fjørfehold med bløtgjødsellager dimensjonert for 2000 eller flere slaktegrisplasser, 750 eller flere avlspurker eller 40000 eller flere plasser for fjørfe, skal det tas i bruk innredningssystemer for husdyr som det kan dokumenteres reduserer utslipp av ammoniakk (NH4) med 20% eller mer sammenlignet med referansen. For anlegg for svinehold er referansen spalteplank på hele bingearealet, mens for burhøns er referansen anlegg hvor gjødselen lagres i husdyrrommet under burene. For anlegg med frittgående fjørfe er referansen fast underlag med strø og med drikkekar som vannkilde. Ved motstrid står dette leddet tilbake for lov av 20. desember 1974 nr. 73 (lov om dyrevelferd) med tilhørende forskrifter.

§ 20. Spesielle krav til lager for husdyrgjødsel

Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden. Lageret må i tillegg ha kapasitet til å oppbevare eventuell gjødsel som måtte ligge igjen i lageret etter siste utkjøring. Lagringskapasiteten skal være minimum 8 måneders produksjon.
Gjødsel fra utegarder og pelsdyrhold skal fjernes regelmessig, og minst en gang i året.
Ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres. Lageret kan ikke tas i bruk før det er kontrollert og godkjent av kommunen. Foretaket skal jevnlig kontrollere at anlegget fungerer som forutsatt og er tett mot lekkasje.

§ 21. Spesielle krav til lager for silopressaft

Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing. Ved nybygging, utvidelse og utbedring av siloanlegg skal de tekniske retningslinjene fastsatt av Landbruksdepartementet følges. Før anlegget tas i bruk, skal det være kontrollert og godkjent av kommunen.

Kap. 7. Krav til bruk

§ 22. Gjødslingsplan

Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplan, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging.

§ 23. Spredetidspunkt

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.
Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes.
Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

§ 24. Spesielle krav til bruk av husdyrgjødsel

1. Krav til spredeareal
Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). For områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kg total nitrogen pr. dekar. Dette gjelder områder med avrenning til Glommavassdraget, medregnet Lågen og Vorma, Haldensvassdraget og øvrige områder med avrenning til Oslofjorden mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr samt til indre Oslofjord (innenfor Drøbaksterskelen). Ved beregning av spredeareal og antall gjødseldyrenheter, kan det gjøres fradrag for normale tap av ammoniakk i husdyrrom og gjødsellager.
Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal enn det som framgår av første ledd. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal.
Foretak som ved hjelp av et næringsbalanseregnskap klart kan dokumentere at de har underskudd av tilført næringsstoff på det jordbruksareal som foretaket disponerer, kan søke kommunen om å få et lavere krav til spredeareal.
Gjødslingen skal tilpasses arealets gjødslingsbehov, jf. forskrift for gjødslingsplanlegging. Dersom foretaket i praksis bare nytter deler av arealet til å spre husdyrgjødsel på uten at dette følger av gjødslingsplanen, skal det godkjente arealgrunnlaget for spredning av husdyrgjødsel etter disse regler reduseres tilsvarende.
I områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning, kan kommunen stille krav til større spredeareal enn det som følger av første ledd.
For leid areal, ved avtale om spredning på landbrukseiendommer i nærheten og ved salg av husdyrgjødsel, må det normalt foreligge skriftlig avtale av minst 5 års varighet.
2. Gjødseldyrenheter (GDE)
En gjødseldyrenhet tilsvarer en utskilt mengde fosfor på omlag 14 kg i husdyrgjødselen. Antall gjødseldyrenheter beregnes i henhold til vedlegg 2. Mattilsynet kan fastsette antall dyr pr. gjødseldyrenhet for dyreslag og produksjonsformer som ikke omfattes av denne forskriften.
Ved bruk av fôr tilsatt fytase, eller andre tilsvarende fôrtyper som reduserer utskilt mengde fosfor pr. dyr med minst 25% i forhold til normen kan det søkes kommunen om å få beregne gjødseldyrenheter etter kategori II i vedlegg 2.
3. Spredning/nedmolding
Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.
Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning.

§ 25. Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam

Produkter med avløpsslam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der produkter med avløpsslam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato. Der det er spredt avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår kan det likevel dyrkes slike vekster tidligst 10 måneder etter siste sprededato.
Produkter med avløpsslam kan ikke spres i eng eller brukes i gartnerier. I private hager, parker, lekearealer eller lignende må avløpsslam bare brukes som en del av et dyrkingsmiddel.
Etter spredning skal produkter med avløpsslam nedmoldes straks og senest 18 timer etter spredning. Kravet om nedmolding gjelder likevel ikke ved bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår.

§ 25a. Krav om melding om bruk av produkter med avløpsslam

Ved bruk av produkter med avløpsslam må foretaket senest to uker før første levering legge fram for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. Meldingen skal også inneholde opplysninger om mengde, sammensetning, størrelse og type areal det skal spres på, eventuelle jordanalyser foruten gårds-/bruksnummer og navn/adresse på mottaker. Kravet om melding til kommunen gjelder likevel ikke ved bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår.
Kommunen skal forelegge meldingen for medisinskfaglig rådgiver til uttalelse. Avdekker meldingen forhold som gjør at forskriftens krav ikke etterleves, kan kommunen kreve forholdet rettet etter folkehelseloven § 14.

§ 25b. Krav om journal om bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår

Brukeren av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår skal føre journal.
Av journalen skal det fremgå hvilken virksomhet produktet er mottatt fra, produktets handelsnavn, mottatt mengde og mottaksdato. Journalen skal videre inneholde kartskisser som angir de arealene hvor produktet er brukt. Det skal angis hvilken mengde som er brukt per dekar og spredetidspunkt.
Journalen skal oppbevares i minst 10 år.

§ 26. Jordkvalitetskriterier (tungmetaller)

Jord som skal tilføres produkter som klassifiseres i kvalitetsklasse I og II, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som overstiger verdiene i tabellen nedenfor:
Tungmetaller Maksimalt innhold i dyrka jord (mg/kg TS)
Kadmium (Cd) 1
Bly (Pb) 50
Kvikksølv (Hg) 1
Nikkel (Ni) 30
Sink (Zn) 150
Kobber (Cu) 50
Krom (Cr) 100

§ 27. Kvalitetsklasser og bruksområder

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for produkter som kommer inn under forskriftens § 10. Der et slikt produkt inngår som komponent i et annet produkt, gjelder mengdebegrensningene i denne paragrafen for den aktuelle komponenten.
Kvalitetsklasse 0 kan brukes på jordbruksarealer, private hager, parker, grøntarealer og lignende. Tilført mengde må ikke overstige plantenes behov for næringsstoffer.
Kvalitetsklasse I kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil fire tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
 2. b.
  På grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.
Kvalitetsklasse II kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil to tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
 2. b.
  På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.
Kvalitetsklasse III kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse i løpet av en tiårsperiode og blandes inn i jorda på bruksstedet.
 2. b.
  Som toppdekke på avfallsfyllinger kan dekksjiktet være maksimalt 15 centimeter.
Ved bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår i klasse 0, I, II eller III skal årlig tilførsel av avløpsslamkomponenten ikke overstige 100 kg tørrstoff per dekar.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om organisk gjødsel

Forskrift om gjødslingsplanlegging