Bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk til fôr

For hydrolysert protein (HYDP) gjelder verken artsbarrieren i biproduktregelverket eller forbudet mot bruk av fiskemel i drøvtyggerfôr i TSE-regelverket. Fiskemel er bearbeidet animalsk protein (PAP) og må ikke forveksles med hydrolysert protein.

Faglig oppdatert

Her utdyper vi kravene til hydrolysert protein av fisk i biproduktregelverket.

1. Godt nok hydrolysert

Produsenten av hydrolysert protein må kunne dokumentere at det ikke finnes animalske bestanddeler i sluttproduktet, herunder fiskebein.  Ved påvisning av animalske bestanddeler i sluttproduktet vil dette være fiskemel – ikke hydrolysert protein. Analysekravet for å kunne dokumentere dette er at ved lysmikroskopi skal det påvises 5 eller færre partikler av animalsk opprinnelse i det hydrolysert proteinet (iht. metode beskrevet i Fôranalyseforskriften jf. forordning (EF) nr. 152/2009, vedlegg VI).

I utgangspunktet skal bearbeidingsanlegget ha et prøvetakings- og analyseprogram for hvert produserte og omsatte sluttproduktparti.

Alternativt må virksomheten ha bearbeidingsrutiner som sikrer et standardisert sluttprodukt. Kravet til standardisert hydrolysert protein er dokumentert fravær av animalske bestanddeler, ved daglig prøvetaking og analyse med lysmikroskopimetoden i en periode på 30 produksjonsdøgn.  Da kan analyseomfanget reduseres til stikkprøvekontroll.

2. Ikke smittefarlig for dyret som fôres

Tilstrekkelig hydrolyse vil ikke nødvendigvis gi et trygt sluttprodukt uten smittefare til dyr via fôr.  Bearbeidingsmetoden skal sikre tilstrekkelig smittebarriere og -hygiene.

Mattilsynet legger til grunn at kravene i biproduktregelverket til bearbeidingsmetoder for bearbeidet animalsk protein, også gjelder for hydrolysert protein.  Mest aktuelt for fisk er standardmetodene 6 og 7, og alternativ metode «Varmefiskeensilasjemetoden».

3. Godkjenning av anlegg og operatører

Anlegg som produserer hydrolysert protein til fôr, skal være godkjent av Mattilsynet for bearbeiding av animalske biprodukter. Produksjonskoden er PROCP (Processing plant) og produktkode HYDP (Hydrolysed proteins).  Dette gjelder også næringsmiddelgodkjente virksomheter som vil omsette hydrolysert protein til fôr.

Anlegg som lagrer hydrolysert protein skal være godkjent etter biproduktregelverket, når lageret ikke er en del av et godkjent bearbeidingsanlegg.  Virksomheter som kun omsetter hydrolysert protein skal være registrert som tradere.

Godkjente og listeførte anlegg skal ha løpende kontroll av om gjeldende krav til bearbeiding og omsetting er oppfylt. Se Mattilsynets lister for godkjente og registrerte anlegg og operatører som håndterer biprodukter (biproduktlisten).

Godkjente produkter og virksomheter

Virksomheter som bearbeider, lagrer eller kun omsetter hydrolysert protein skal også være registrert etter fôrregelverket.

Henvisninger til biproduktregelverket

Kravene til hydrolysert protein til fôr er satt i animaliebiproduktforordning (EU) nr. 142/2011.

  • I vedlegg I nr. 14 er hydrolyserte proteiner definert som polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved hydrolysen av animalske biprodukter.

  • I vedlegg X, kapittel II, avsnitt 5 står krav til bearbeiding av hydrolysert protein.

  • Bare animalske biprodukter kategori 3 kan brukes.

  • For krav til bearbeidingsmetoder se forordning (EU) nr. 142/2011 Vedlegg IV og X.

Regelverk

Forordning (EU) 142/2011, vedlegg 1 nr. 14

Forordning (EU) 142/2011 vedlegg X, kapittel II, avsnitt 5

Forordning (EU) 142/2011 Vedlegg IV og X