Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.35542 Publisert 09.07.2019 | Sist endret 09.07.2019

Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv.

Mattilsynet foreslår å innskrenke forskriftens virkeområde til å omfatte såvare til yrkesmessig jord- og hagebruksproduksjon, altså unnta hobbymarkedet. Dette med unntak av bestemmelsene om narkotisk frø, frø fra genmodifiserte pl... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/savarer_og_annet_formeringsmateriale/savarer/endringer_i_forskrift_om_saavarer_og_forskrift_om_floghavre__mindre_omfattende_virkeomraade_innforing_av_nulltoleranse_for_honsehirse_mv.35194 Publisert 11.06.2019 | Sist endret 27.06.2019

Aksjon pærebrann 2018

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2018. Vi gjennomførte 7 439 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 886 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende ar... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2018.35205 Publisert 11.06.2019 | Sist endret 11.06.2019

Kadmium i mineralgjødsel og jord

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert hvordan ulikt innhold av kadmium i mineralgjødsel påvirker helse- og miljørisiko. Videre har VKM også vurdert hvordan naturlig høgt kadmiuminnhold i j... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/kadmium_i_mineralgjodsel_og_jord.35185 Publisert 06.06.2019 | Sist endret 06.06.2019

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/bakteriebladflekk/kartlegging_av_bakteriebladflekk_paa_jordbaer_ixanthomonas_fragariaei_2018.35012 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Liten_jordbarbladlus_Chaetosiphon_fragaefolii/kartlegging_av_liten_jordbaerbladlus_ichaetosiphon_fragaefoliii_i_jordbaer_2018.35007 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos ut... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/virus_i_jordbaer/kartlegging_av_virus_i_jordbaer_2017_og_2018.35004 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.34980 Publisert 23.05.2019 | Sist endret 24.05.2019

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell intro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_av_furuvednematode_og_monochamus_i_2017_og_2018.34943 Publisert 22.05.2019 | Sist endret 22.05.2019

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea m... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/kartlegging_av_ithrips_setosusi_i_norske_veksthus_2018.34809 Publisert 08.05.2019 | Sist endret 08.05.2019

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_for_ixylella_fastidiosai_2018.34751 Publisert 03.05.2019 | Sist endret 03.05.2019

Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018

Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Pro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/overvaakings_og_kartleggingsprogram_paerebrann_erwinia_amylovora_i_norske_frukthager_2018.34729 Publisert 02.05.2019 | Sist endret 02.05.2019

Ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Planteskadegjøreren pærebrann er regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). I henhold til forskriftens § 4 er den forbudt å spre. Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955 Publisert 30.04.2019 | Sist endret 30.04.2019

Høring: Endring i forskrift om EF-gjødsel

Det er foreslått en mindre endring i EUs gjødselforordning. Dette er en endring som tillater en ny nitrifikasjonshemmer, og som også gjør enkelte mindre endringer i analysemetodene. https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/horing_endring_i_forskrift_om_efgjodsel.34337 Publisert 28.03.2019 | Sist endret 13.05.2019

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.33914 Publisert 20.02.2019 | Sist endret 12.08.2019

Forbud mot kalsiumcyanamid i gjødsel

Mattilsynet ønsker å forby bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel. Bakgrunnen er at en risikovurdering viser at negative helse- og miljøeffekter ikke kan utelukkes ved bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel. Kalsiumcyanamid er en varetype ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/forbud_mot_kalsiumcyanamid_i_gjodsel.33829 Publisert 12.02.2019 | Sist endret 12.02.2019

Endringer i forskrift om plantehelse

1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). Endringene gjelder bestemmelser knyttet til plantesykdommene pærebrann og rød marg, samt skogskadegjør... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/endringer_i_forskrift_om_plantehelse.33710 Publisert 05.02.2019 | Sist endret 05.02.2019

Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/forslag_til_endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.33055 Publisert 13.12.2018 | Sist endret 23.05.2019

Høring: utkast til VKM-bestilling om avløpsrenseprosessen og antimikrobiell resistens

Landbruks og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en oppdatering av VKM-rapporten fra 2009 "Risikovurdering av kontaminanter i avløpsslam som brukes som gjødselvare "med en vurdering av virkningen av slambehandlingsmetodene so... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_avlopsrenseprosessen_og_antimikrobiell_resistens.33031 Publisert 10.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Risikoanalyse av planteskadegjørere - utvalgte Epitrix-arter

Mattilsynet bestiller en risikoanalyse - PRA (Pest Risk Analysis) fra VKM av relevante arter av Epitrix. Risikoanalysen vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix arter og for å vurder... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/risikoanalyse_av_planteskadegjorere__utvalgte_epitrixarter.32956 Publisert 30.11.2018 | Sist endret 14.02.2019