Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Uønskede arter (frø) i importert fôr, mat og såvare 2018

I 2018 ble det tatt totalt 162 prøver av importerte såvarer og fôr av hele korn eller frø til hest, villfugler, innefugler og smågnagere. Prøvene ble analysert for innhold av frø av planteartene floghavre, hamp, ambrosia og hønseh... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/uonskede_arter_fro_i_importert_for_mat_og_saavare_2018.36778 Publisert 14.11.2019 | Sist endret 14.11.2019

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.36605 Publisert 29.10.2019 | Sist endret 29.10.2019

Arbeid med ny plantehelseforskrift - utarbeiding av nye karanteneskadegjørerlister

Mattilsynet innhenter vurderinger fra VKM til støtte for utarbeiding av nye karanteneskadegjørerlister i plantehelseregelverket Det norske plantehelseregelverket trenger de kommende årene modernisering, og Mattilsynet har derfor s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/arbeid_med_ny_plantehelseforskrift__utarbeiding_av_nye_karanteneskadegjorerlister.36454 Publisert 08.10.2019 | Sist endret 04.11.2019

Pærebrann påvist i Ørsta og Volda kommuner

Plantesykdommen pærebrann er påvist i Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal. Fra før er pærebrann påvist i en rekke kommuner på Sør- og Vestlandet og i kommunene Haram, Giske, Ålesund, Midsund, Herøy, Sande og Ulstein i Møre ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_orsta_og_volda_kommuner.36248 Publisert 17.09.2019 | Sist endret 17.09.2019

Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Regelverket bygger videre på den gamle kontrollforordningen men med et utvidet omfang, harmoniseringer mellom områder, forenklinger, presiseringer, større grad av åpenhet og mer. Hovedinnhold i forskriftsutkastetInnholdet i forskr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/forskrift_som_gjennomforer_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll.36151-1 Publisert 11.09.2019 | Sist endret 25.10.2019

Nye risikoindikatorer på plantevernmiddelområdet

Gjeldende forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn det nye EU-regelverket på området, deriblant direktiv 2009/128/EF om bærekraftig bruk av pesticider. I følge dette direktivet skulle det på e... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nye_risikoindikatorer_paa_plantevernmiddelomraadet.35912 Publisert 30.08.2019 | Sist endret 17.09.2019

Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaakning_av_nematoder_i_jord_paa_importerte_planter__delrapport_2018.35864 Publisert 23.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv.

Mattilsynet foreslår å innskrenke forskriftens virkeområde til å omfatte såvare til yrkesmessig jord- og hagebruksproduksjon, altså unnta hobbymarkedet. Dette med unntak av bestemmelsene om narkotisk frø, frø fra genmodifiserte pl... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/savarer_og_annet_formeringsmateriale/savarer/endringer_i_forskrift_om_saavarer_og_forskrift_om_floghavre__mindre_omfattende_virkeomraade_innforing_av_nulltoleranse_for_honsehirse_mv.35194 Publisert 11.06.2019 | Sist endret 14.10.2019

Aksjon pærebrann 2018

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2018. Vi gjennomførte 7 439 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 886 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende ar... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2018.35205 Publisert 11.06.2019 | Sist endret 11.06.2019

Kadmium i mineralgjødsel og jord

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert hvordan ulikt innhold av kadmium i mineralgjødsel påvirker helse- og miljørisiko. Videre har VKM også vurdert hvordan naturlig høgt kadmiuminnhold i j... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/kadmium_i_mineralgjodsel_og_jord.35185 Publisert 06.06.2019 | Sist endret 06.12.2019

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/bakteriebladflekk/kartlegging_av_bakteriebladflekk_paa_jordbaer_ixanthomonas_fragariaei_2018.35012 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Liten_jordbarbladlus_Chaetosiphon_fragaefolii/kartlegging_av_liten_jordbaerbladlus_ichaetosiphon_fragaefoliii_i_jordbaer_2018.35007 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos ut... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/virus_i_jordbaer/kartlegging_av_virus_i_jordbaer_2017_og_2018.35004 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.34980 Publisert 23.05.2019 | Sist endret 24.05.2019

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell intro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_av_furuvednematode_og_monochamus_i_2017_og_2018.34943 Publisert 22.05.2019 | Sist endret 22.05.2019

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea m... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/kartlegging_av_ithrips_setosusi_i_norske_veksthus_2018.34809 Publisert 08.05.2019 | Sist endret 08.05.2019

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_for_ixylella_fastidiosai_2018.34751 Publisert 03.05.2019 | Sist endret 03.05.2019

Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018

Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Pro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/overvaakings_og_kartleggingsprogram_paerebrann_erwinia_amylovora_i_norske_frukthager_2018.34729 Publisert 02.05.2019 | Sist endret 02.05.2019

Ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Planteskadegjøreren pærebrann er regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). I henhold til forskriftens § 4 er den forbudt å spre. Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955 Publisert 30.04.2019 | Sist endret 06.12.2019

Høring: Endring i forskrift om EF-gjødsel

Det er foreslått en mindre endring i EUs gjødselforordning. Dette er en endring som tillater en ny nitrifikasjonshemmer, og som også gjør enkelte mindre endringer i analysemetodene. https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/horing_endring_i_forskrift_om_efgjodsel.34337 Publisert 28.03.2019 | Sist endret 13.05.2019