Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

VKM-vurdering: VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Hva vi bad om: VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge. Overleveringsdato:30. juni 2016Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses p... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_vkmvurdering_mattrygghet_og_smitterisiko_til_dyr_knyttet_til_skrantesjuke.35766 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva vi bad om: Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninge... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_nye_vurderinger_av_smitterisiko_fra_skrantesjuke_etter_forskningsprosjekt_i_canada.35764 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av Skrantesjuke

Hva vi bad om: En uttalelse fra VKM hvorvidt EFSAs nylige publiserte CWD-rapport II gir grunnlag for endring av VKMs tidligere vurderinger eller om disse fremdeles er gjeldende. Overleveringsdato:2. februar 2018Hva er vurderingen:... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_vurdering_av_efsas_evalueringer_knyttet_til_smitterisiko_av_skrantesjuke.35763 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

VKM-vurdering: Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av Skrantesjuke

Hva vi bad om: Hvilke risikofaktorer bidrar til overføring av smitte, og hvordan risikofaktorene vil påvirke valg av tiltak. Overleveringsdato:29. mars 2017Hva er vurderingen: Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsiderOm skran... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_risikofaktorer_som_bidrar_til_overforing_av_smitte_av_skrantesjuke.35761 Publisert 07.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

Genta-Kel 10 – viktig informasjon fra Legemiddelverket og Mattilsynet

Etter at Statens Legemiddelverk var blitt kjent med at Genta-Kel på godkjenningsfritak var blitt omsatt i ulovlige pakninger med feil informasjon og tilbakeholdelsestid på merkingen, ble det den 28.11.18 iverksatt salgstopp for G... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/gentakel_10__viktig_informasjon_fra_legemiddelverket_og_mattilsynet.35726 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 16.08.2019

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2018

I 2018 ble i alt 249 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og ulovlige animalske proteiner. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fôr og trygge produkt... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2018.35699 Publisert 30.07.2019 | Sist endret 30.07.2019

Påvist kverke på hester i Akershus

Det er påvist kverke på én hest i Bærum og på to hester på Romerike. Restriksjonene på uteboksrekka på stallen i Bærum er opphevet. I juni ble det påvist kverke på én hest i Bærum og på to hester på Romerike. Stallene som hestene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/paavist_kverke_paa_hester_i_akershus.35650 Publisert 25.07.2019 | Sist endret 25.07.2019

Påvist mædi hos sau i Trøndelag

Det er påvist mædi i to sauebesetninger i Trøndelag. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger. Det første funnet (kunngjort 10.07.19) ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogram... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/paavist_maedi_hos_sau_i_trondelag.35445 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 18.07.2019

Husdyrassosiert MRSA påvist i fire svinebesetninger i Nordland og i en svinebesetning i Troms

Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i fire svinebesetninger i Nordland og i en svinebesetning i Troms. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger. De aktuelle besetningene er bån... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/husdyrassosiert_mrsa_paavist_i_fire_svinebesetninger_i_nordland_og_i_en_svinebesetning_i_troms.35549 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 06.08.2019

Sekkyngel påvist hos bier i Akershus

Mattilsynet har fått melding fra NMBU Veterinærhøgskolen om at det er påvist sekkyngelvirus (SBV) i en bigård i Vestby kommune i Akershus. Den store mengden av virus og kliniske sykdomstegn i bigården tyder på at det er en sammenh... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/sekkyngel_paavist_hos_bier_i_akershus.35552 Publisert 09.07.2019 | Sist endret 09.07.2019

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk. Hva undersøkte vi?7... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2018.35511 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 22.07.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2019)

Det er forslag til 5 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen gjelder fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og en endring av eksis... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_august_2019.35487 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Sauebønder må fortsette å melde frå om døde sauer i sommar

Sjølv om det ikkje vert tatt prøver av døde sauer i juli og august utanom i  kommunane rundt Nordfjella, er det likevel viktig at sauebønder melder i frå til Norsk protein når dei har døde dyr. Mattilsynet stoppar prøvetaking i so... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/sauebonder_maa_fortsette_aa_melde_fraa_om_dode_sauer_i_sommar.35466 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

Åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

Bakterien som forårsaker sykdommen åpen yngelråte hos bier er på nytt påvist i en bigård i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Mattilsynet har gitt påbud om at biene skal avlives og bigården saneres. Det er også igangsatt sporin... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/aapen_yngelraate_paavist_i_austagder.35413 Publisert 28.06.2019 | Sist endret 28.06.2019

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte mars 2019 en felling av bukker i sone 2 Nordfjella. Mattilsynet førte tilsyn med fellingsaktiviteten, både når det gjaldt dyrehelse og dyreveferd Hva undersøkte vi?at rutinene for å hindre sm... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_med_ekstraordinaert_uttak_i_sone_2_nordfjella.35335 Publisert 24.06.2019 | Sist endret 24.06.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2019

Fra og med januar til og med april 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3322 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 3074 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko fo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2019.35239 Publisert 18.06.2019 | Sist endret 18.06.2019

Innfører strengere regler for å hindre smitte av skrantesjuke i Nordfjella

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. I tillegg er det forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området. Grinder og lemmer rundt salteplasser som er satt opp s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/innforer_strengere_regler_for_aa_hindre_smitte_av_skrantesjuke_i_nordfjella.35234 Publisert 14.06.2019 | Sist endret 14.06.2019

Endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.34980 Publisert 23.05.2019 | Sist endret 24.05.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften: Tilføyelse av nasjonale bestemmelser samt fjerning av tabellene (frist juni 2019)

De to tabellene, som følger med som vedheng til forskriften, fjernes. Tabellene er ikke en del av forskriften, men gis kun som informasjon over hvilke tilsetningsstoffer som er godkjente. Tabellene er i dag utdaterte og vi har vur... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_tilfoyelse_av_nasjonale_bestemmelser_samt_fjerning_av_tabellene_frist_juni_2019.34913 Publisert 20.05.2019 | Sist endret 20.05.2019

Endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer (frist juni 2019)

Det er forslag til endringer i Forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften. Det er 6 endrede grenseverdier for uønskede stoffer i vedlegg I.Endringene gjelder:økt grenseverdi for bly i fôrmidlene leonardite og torv,økt grenseverdi f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_forskrift_om_forvarer__vedlegg_1_grenseverdier_for_innhold_av_uonskede_stoffer_i_forvarer_frist_juni_2019.34632 Publisert 26.04.2019 | Sist endret 20.05.2019