Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Endring av grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1901 som endrer forordning(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/endring_av_grenseverdien_for_citrinin_i_visse_kosttilskudd.37098 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Zoonotiske E. coli i norske kjøttvarer 2018

Hva undersøkte vi? 308 prøver av norsk kjøtt- og karbonadedeig fra storfe Tidsrom:Mattilsynet tok ut prøver i  2017. Analysene ble ferdige i 2018 Hva letter vi etter? Sykdomsfremkallende E. coli. De fleste typene E. coli finnes na... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/zoonotiske_e_coli_i_norske_kjottvarer_2018.37085 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Endring av grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1870 som endrer forordning(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/endring_av_grenseverdier_for_erukasyre_i_vegetabilske_oljer_og_fettstoffer.37074 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 09.12.2019

Mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Det er mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mistanke_om_marteilia_sp_i_ville_blaaskjell_i_tysnes_kommune_hordaland_fylke.37062 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Import av enkelte animalske næringsmidler

Import av næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse skal frem til 20. april 2021 oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import. Fordi medlems... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_enkelte_animalske_naeringsmidler.37057 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Miljøgifter i fisk 2019: Atlantisk kveite langs kysten av Trøndelag og Nordland

Dette er en oppfølging av 2016-kartleggingen, fordi det da ble fanget få kveiter i området nærmere kysten og i nærheten av Sklinnadjupet. Området ytre Sklinnadypet ble stengt for kveitefiske i 2017 pga. høye nivåer av kvikksølv og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2019_atlantisk_kveite_langs_kysten_av_trondelag_og_nordland.37052 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 05.12.2019

Basisundersøkelse av fremmedstoff i sjømat i Førdefjorden

Hva undersøkte vi?Brosme, torsk, sjøkreps og blåskjellTidsrom:2017 - 2019Hva letter vi etter?Grunnstoff: arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og sink (Zn),P... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/basisundersokelse_av_fremmedstoff_i_sjomat_i_fordefjorden.36954 Publisert 28.11.2019 | Sist endret 28.11.2019

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2018.36818 Publisert 19.11.2019 | Sist endret 22.11.2019

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 2

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OC... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forslag_til_forskrifter_som_gjennomforer_utdypende_regelverk_til_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll__del_2.36752 Publisert 12.11.2019 | Sist endret 05.12.2019

Årsrapport 2018: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2018 ble 13 920 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk». Hva undersøkte vi:Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.Tids... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2018_medisinrester_i_oppdrettsfisk.36739 Publisert 08.11.2019 | Sist endret 08.11.2019

Forslag til endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften med nye regler for salmonella i reptilkjøtt

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterie... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/forslag_til_endring_av_mikrobiologiske_kriterier_forordning_eu_nr_20732005_i_naeringsmiddelhygieneforskriften_med_nye_regler_for_salmonella_i_reptilkjott.36722 Publisert 06.11.2019 | Sist endret 13.11.2019

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner

I juli 2019 fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en oversikt over tilstanden på drikkevannsområdet i Norge. Hva undersøkte vi: Analyse av rådata fra private og offentlige vannforsyningssystemer, som ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36691 Publisert 04.11.2019 | Sist endret 04.11.2019

Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

På grunn av en videre forbedring i situasjonen i Japan vedrørende radioaktivitet i produkter etter ulykken ved Fukushima atomanlegg, har EU ytterligere justert importreglene vedrørende produkter fra Japan. Dette følger av forordni... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_forordningen_som_regulerer_reglene_om_importbetingelser_for_forvarer_og_naeringsmidler_fra_japan.36667 Publisert 01.11.2019 | Sist endret 01.11.2019

Doblet tilbakeholdelsestid for det antibakterielle legemiddelet Streptocillin vet. Inj.

Som følge av funn over grenseverdiene i AB-restprogrammet i 2017, har Mattilsynet bidratt til at tilbakeholdelsestiden for legemiddelet Streptocillin vet inj., som inneholder dihydrostreptomycin (DHS), er forlenget fra 30 til 60 d... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/doblet_tilbakeholdelsestid_for_det_antibakterielle_legemiddelet_streptocillin_vet_inj.36641 Publisert 31.10.2019 | Sist endret 31.10.2019

Revidering av regler for offentlig kontroll av animalske produkter

Mattilsynet har laget utkast til ny forskrift om offentlig kontroll av animalsk produksjon av mat. Mattilsynet har også laget utkast til forskrift som gjennomfører endringer i Forordning (EF) nr. 2074/2005 som i norsk rett er imp... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/revidering_av_regler_for_offentlig_kontroll_av_animalske_produkter.36606 Publisert 29.10.2019 | Sist endret 13.12.2019

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 1

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OC... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forslag_til_forskrifter_som_gjennomforer_utdypende_regelverk_til_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll__del_1.36577 Publisert 25.10.2019 | Sist endret 05.12.2019

Høring: Utkast til VKM-bestilling om risikorangering av smittestoffer i næringsmidler

Som grunnlag for Mattilsynets overvåking, vil Mattilsynet be VKM om å utarbeide en rangering av smittestoffer og matvarekombinasjoner som kan utgjøre en risiko for folkehelsen. Mattilsynet gjennomfører årlig ulike overvåkings- og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_risikorangering_av_smittestoffer_i_naeringsmidler.36508 Publisert 15.10.2019 | Sist endret 15.10.2019

Miljøgifter i fisk 2018 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene. Hve... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2018__marine_oljer.36465 Publisert 09.10.2019 | Sist endret 09.10.2019

Høring: Utkast til VKM-bestilling om supplement til risikovurdering for parasitter i drikkevann

I 2009 utarbeidet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en risikovurdering for parasittene Giardia og Cryptosporidium i drikkevann. Stadige hendelser med forurensning av drikkevann pga. ytre påvirkninger som flom og ras, gjør ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/drikkevannshensyn/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_supplement_til_risikovurdering_for_parasitter_i_drikkevann.36444 Publisert 07.10.2019 | Sist endret 07.10.2019

Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019

Mattilsynet ønsket å finne ut mer om marine oljer fra forskjellige råstoff bør renses før de kan selges til humant konsum. Bakgrunnen er at overvåkingsprogram viser at forskjellige råstoff og rensemetoder kan resultere i store for... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/maritimt_raastoff_til_produksjon_av_olje_for_humant_konsum__rapport_2019.36426 Publisert 04.10.2019 | Sist endret 04.10.2019