Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_23_september_2019.35797 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler fastsatt

Mattilsynet fastsatte 12. juli 2019 ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Forskriften gjennomfører EU-kommisjonens forordning (EU) 2017/2158 i norsk rett, det vil si at forordningens bestemmelser nå gjelder som nor... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/ny_forskrift_om_tiltak_mot_akrylamid_i_naeringsmidler_fastsatt.35786 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Veterinær grensekontroll sjømat 2018

I 2018 ble 122 prøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkingsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.» Hva undersøkte vi: Importert sjømat fra land utenfor EU/... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2018.35778 Publisert 12.08.2019 | Sist endret 12.08.2019

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2018. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2018.35714 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 07.08.2019

Forlengelse av forbudet mot importen av tørkede bønner fra Nigeria

Mattilsynet fastsatte 24. juli 2019 en forlengelse av forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1256 og trer i kraft straks. Importforbudet er forlenget frem til 30... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forlengelse_av_forbudet_mot_importen_av_torkede_bonner_fra_nigeria.35674 Publisert 24.07.2019 | Sist endret 24.07.2019

Justering av reglene ved import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater – endring av forordning (EF) nr. 669/2009

23. juli 2019 fastsatte Mattilsynet  en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/1249 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv importkontroll av visse næringsmidler og fôrvarer av ikk... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/justering_av_reglene_ved_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater__endring_av_forordning_ef_nr_6692009.35668 Publisert 23.07.2019 | Sist endret 23.07.2019

Endring av matkontaktforskriften – endringer i restriksjoner til FCM nr.1059

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c. Siden foro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__endringer_i_restriksjoner_til_fcm_nr1059.35505 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes

Mattilsynet foreslår å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Endringen innebærer at ordningen med at Mattilsynet kontrollerer slakt på viltkontrollsteder legges ned.Gangen i arbeid... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/jakt_og_viltkjott/endring_av_animaliehygieneforskriften_viltkontrollsteder_fjernes.35444 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

De utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler endres fra 1. januar 2020

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. juni 2019 en forskrift som endrer de utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer», i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsm... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/de_utfyllende_nasjonale_bestemmelsene_om_tilsetning_av_vitaminer_mineraler_og_visse_andre_stoffer_til_naeringsmidler_endres_fra_1_januar_2020.35463 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

Forskrift om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel.

Bestemmelsene om matinformasjon skal gi forbrukerne opplysninger slik at de kan ta velbegrunnede valg. Noen matvarer er merket med opprinnelse. Med opprinnelsesland menes det land hvor matvaren er fremstilt i sin helhet, f.eks. ep... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/forskrift_om_angivelse_av_opprinnelsesstat_eller_opphavssted_for_hovedingrediensen_i_et_naeringsmiddel.35398 Publisert 27.06.2019 | Sist endret 28.06.2019

Sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer – ytterligere to stoffer tilføres «Liste over akseptable tidligere laster»

Stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tilføres listen over hvilke laster det er tillatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker, før de samme beholderne/konteinerne/tankene kan benyttes til sjøtransport av flytende o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/transport_og_lager/frakt_og_transport/sjotransport_av_flytende_oljer_og_fettstoffer__ytterligere_to_stoffer_tilfores_liste_over_akseptable_tidligere_laster.35390 Publisert 27.06.2019 | Sist endret 28.06.2019

Analyser av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) i matkontaktmaterialer 2017

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) brukes i papp- og papirprodukter som papptallerkener, bakepapir og muffinsformer for å gjøre produktene vann- og fettavstøtende. Mattilsynets undersøkelser viser at disse helseskadelige s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_per_og_polyfluorerte_alkylstoffer_pfas_i_matkontaktmaterialer_2017.35381 Publisert 27.06.2019 | Sist endret 27.06.2019

Nordisk kontroll av glutenfrie produkter

I prosjektet "Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter” har Mattilsynet sammen med Fødevarestyrelsen i Danmark, Livsmedelsverket i Finland og Livsmedelsverket i Sverige ført tilsyn med glutenfrie produkter i de fire lande... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/glutenfrie_produkter/nordisk_kontroll_av_glutenfrie_produkter.35356 Publisert 26.06.2019 | Sist endret 22.07.2019

Listeria monocytogenes i sushi - Vurdering av helseråd til gravide og andre utsette grupper

Mattilsynet bad Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om risikovurderinga for å oppdatere råd og åtvaringar til gravide og andre utsette grupper. Listeriabakterien kan gje sjukdommen listeriose. Listeriose kan mellom anna over... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/listeria_monocytogenes_i_sushi__vurdering_av_helseraad_til_gravide_og_andre_utsette_grupper.35318 Publisert 21.06.2019 | Sist endret 21.06.2019

Endret praksis for innfrysing av rund notsei

Innfrysing av rund notsei er fortsatt tillatt til markeder utenfor EØS hvor omsetning av slike produkter er tillatt. Tidligere gitte dispensasjon er erstattet av nytt regelverk om produksjon og eksport av næringsmidler på særskilt... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/endret_praksis_for_innfrysing_av_rund_notsei.35289 Publisert 20.06.2019 | Sist endret 20.06.2019

Aromaforskriften: Forslag om å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten for aromastoffer (FL 10.066) (høringsfrist 1. august 2019)

Aromastoffet furan-2(5H)-on (FL 10.066) har vært midlertid godkjent. EUs organ for mattrygghet, EFSA (European Food Safety Authority), har gjort ferdig sine vurderinger av aromastoffet FL 10.066. I EFSAs vurdering kommer det fram ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/aromaforskriften_forslag_om_aa_fjerne_aromastoffet_furan25hon_fra_unionslisten_for_aromastoffer_fl_10066_horingsfrist_1_august_2019.35255 Publisert 17.06.2019 | Sist endret 18.06.2019

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

Havforskningsinstituttet har, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, utført analyser av salt i utvalgte matvarer. Formålet til prosjektet «Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018» var å fremskaffe a... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/analyser_av_saltinnhold_i_utvalgte_matvarer_i_norge_20142018.35228 Publisert 14.06.2019 | Sist endret 14.06.2019

Høring: Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (frist 10.07.2019)

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/horing_endring_av_unionslisten_i_tilsetningsstofforskriften_frist_10072019.35212 Publisert 12.06.2019 | Sist endret 12.06.2019

Endringer i importreglene for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer - kontroll for aflatoksiner

Det er gjort endringer i kontrollreglene for aflatoksiner. Jordnøtter (peanøtter) fra Gambia og Sudan er overført 669/2009-regelverk og over i kontrollregelverket for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. Videre har man just... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_importreglene_for_ikkeanimalske_naeringsmidler_og_forvarer__kontroll_for_aflatoksiner.35139 Publisert 04.06.2019 | Sist endret 23.07.2019

Oppdatering av unionslisten over ny mat – april 2019

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__april_2019.34611 Publisert 25.04.2019 | Sist endret 16.07.2019