Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_23_september_2019.35797 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Endring av matkontaktforskriften – endringer i restriksjoner til FCM nr.1059

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c. Siden foro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__endringer_i_restriksjoner_til_fcm_nr1059.35505 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2019)

Det er forslag til 5 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen gjelder fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og en endring av eksis... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_august_2019.35487 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes

Mattilsynet foreslår å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Endringen innebærer at ordningen med at Mattilsynet kontrollerer slakt på viltkontrollsteder legges ned.Gangen i arbeid... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/jakt_og_viltkjott/endring_av_animaliehygieneforskriften_viltkontrollsteder_fjernes.35444 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Det er påvist  Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittesprednin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35468 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 08.08.2019

Høring: Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (frist 10.07.2019)

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/horing_endring_av_unionslisten_i_tilsetningsstofforskriften_frist_10072019.35212 Publisert 12.06.2019 | Sist endret 12.06.2019

Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv.

Mattilsynet foreslår å innskrenke forskriftens virkeområde til å omfatte såvare til yrkesmessig jord- og hagebruksproduksjon, altså unnta hobbymarkedet. Dette med unntak av bestemmelsene om narkotisk frø, frø fra genmodifiserte pl... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/savarer_og_annet_formeringsmateriale/savarer/endringer_i_forskrift_om_saavarer_og_forskrift_om_floghavre__mindre_omfattende_virkeomraade_innforing_av_nulltoleranse_for_honsehirse_mv.35194 Publisert 11.06.2019 | Sist endret 27.06.2019

Endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.34980 Publisert 23.05.2019 | Sist endret 24.05.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften: Tilføyelse av nasjonale bestemmelser samt fjerning av tabellene (frist juni 2019)

De to tabellene, som følger med som vedheng til forskriften, fjernes. Tabellene er ikke en del av forskriften, men gis kun som informasjon over hvilke tilsetningsstoffer som er godkjente. Tabellene er i dag utdaterte og vi har vur... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_tilfoyelse_av_nasjonale_bestemmelser_samt_fjerning_av_tabellene_frist_juni_2019.34913 Publisert 20.05.2019 | Sist endret 20.05.2019

Ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Planteskadegjøreren pærebrann er regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). I henhold til forskriftens § 4 er den forbudt å spre. Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955 Publisert 30.04.2019 | Sist endret 30.04.2019

Endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer (frist juni 2019)

Det er forslag til endringer i Forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften. Det er 6 endrede grenseverdier for uønskede stoffer i vedlegg I.Endringene gjelder:økt grenseverdi for bly i fôrmidlene leonardite og torv,økt grenseverdi f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_forskrift_om_forvarer__vedlegg_1_grenseverdier_for_innhold_av_uonskede_stoffer_i_forvarer_frist_juni_2019.34632 Publisert 26.04.2019 | Sist endret 20.05.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høingsfrist juni 2019)

Det er forslag til 17 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Det er 5 fornyinger av godkjenninger, 2 regodkjenninger etter nytt regelverk, 8 godk... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_hoingsfrist_juni_2019.34626 Publisert 26.04.2019 | Sist endret 04.07.2019

Oppdatering av unionslisten over ny mat – april 2019

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__april_2019.34611 Publisert 25.04.2019 | Sist endret 16.07.2019

Endring av forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven

Endringene som foreslås utvider adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på deler av dyrevelferdsloven der det fram til nå ikke har vært mulig å ilegge administrative reaksjoner.Alternativene fram til nå har vært å polit... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/endring_av_forskrift_om_overtredelsesgebyr_etter_dyrevelferdsloven.34461 Publisert 08.04.2019 | Sist endret 09.04.2019

Høring: Endring i forskrift om EF-gjødsel

Det er foreslått en mindre endring i EUs gjødselforordning. Dette er en endring som tillater en ny nitrifikasjonshemmer, og som også gjør enkelte mindre endringer i analysemetodene. https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/horing_endring_i_forskrift_om_efgjodsel.34337 Publisert 28.03.2019 | Sist endret 13.05.2019

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 3. mai 2019)

Mattilsynet hører implementering sju forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for fø... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_3_mai_2019.34302 Publisert 25.03.2019 | Sist endret 08.05.2019

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Omnibus – reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter ( kosmetikkforordningens vedlegg II, vedlegg III og vedlegg V), diskuteres for tiden i EU.Regulering... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_omnibus__reguleringen_av_cmrstoffer_i_kosmetikk.34182 Publisert 13.03.2019 | Sist endret 08.05.2019

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for fluorid i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017. Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitami... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_fluorid_i_kosttilskudd.34143 Publisert 08.03.2019 | Sist endret 13.05.2019

Ny tillatt bedøvelsesmetode for slaktekyllinger

I EU er det tillatt å bedøve slaktekyllinger med lavt atmosfærisk trykk (Low Atmospheric Pressure Stunning, forkortet LAPS). Metoden kan brukes på kyllinger som veier inntil 4 kg.EU-kommisjonen tillot metoden i mai 2018. Metoden e... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/ny_tillatt_bedovelsesmetode_for_slaktekyllinger.34141 Publisert 08.03.2019 | Sist endret 20.05.2019

Endring i kravene til vitamin D i morsmelkerstatninger og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Regelverksprossen omhandler en ny rettsakt som er under behandling i EU. Denne rettsakten vil endre nivået av vitamin D som kan tilsettes i morsmelkerstatninger. Rettsaken endrer også mengden av erukrasyre som kan være i morsmelke... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/morsmelkserstatning/endring_i_kravene_til_vitamin_d_i_morsmelkerstatninger_og_erukasyre_i_morsmelkerstatninger_og_tilskuddsblandinger.34131 Publisert 08.03.2019 | Sist endret 15.05.2019