Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland fylke

Mattilsynet har 20. desember 2019 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fy... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_finnoy_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_i_rogaland_fylke.37221 Publisert 20.12.2019 | Sist endret 20.12.2019

Rapportering av data for vannforsyningssystemer for 2018

I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018 som er rapportert til Mattilsynet. Hva undersøkte vi?Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspl... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/rapportering_av_data_for_vannforsyningssystemer_for_2018.37220 Publisert 20.12.2019 | Sist endret 08.01.2020

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Bømlo kommune i Hordaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14086 Lelandsholmen i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Fylkesnes Fisk AS og Aller Aqua Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_bomlo_kommune_i_hordaland_fylke.37210 Publisert 19.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer – endring av næringsmiddelhygieneforskriften

Stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tilføres listen over hvilke laster det er tillatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker, før de samme beholderne/konteinerne/tankene kan benyttes til sjøtransport av flytende o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/transport_og_lager/frakt_og_transport/sjotransport_av_flytende_oljer_og_fettstoffer__endring_av_naeringsmiddelhygieneforskriften.37196 Publisert 19.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Plantehelserisiko knyttet til utvalgte Epitrix-arter

VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av enkelte Epitrix-arter, en gruppe bladbiller som blant annet kan angripe potet. Konklusjonen er at risikoen for at billene vi... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/plantehelserisiko_knyttet_til_utvalgte_epitrixarter.37176 Publisert 18.12.2019 | Sist endret 27.01.2020

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Mattilsynet har 17. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke. ILA ble tirsdag 10. desember... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_alta_hammerfest_hasvik_og_kvalsund_kommuner_i_finnmark_fylke.37164 Publisert 17.12.2019 | Sist endret 17.12.2019

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsetter 17. desember 2019 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer Forskriften implementerer EU forordningene 2019/552, 2019/973 og 2019/1176 som endrer grenseverdie... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.37157 Publisert 17.12.2019 | Sist endret 17.12.2019

Utsatt gjennomføring av EUs nye kontrollforordning og sekundærlovgivning i norsk rett

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625 - Official Control Regulation, vil ikke tre i kraft i Norge på samme tidspunkt som i EU, 14. desember 2019. Etter planen skulle Norge gjennomføre den nye kontrollforordningen sa... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/utsatt_gjennomforing_av_eus_nye_kontrollforordning_og_sekundaerlovgivning_i_norsk_rett.37146 Publisert 16.12.2019 | Sist endret 19.12.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.37072 Publisert 11.12.2019 | Sist endret 12.12.2019

Zoonotiske E. coli i norske kjøttvarer 2018

Det ble funnet Shiga toksin-produserende E. coli- STEC i to av 308 prøver. Hva undersøkte vi?308 prøver av norsk kjøtt- og karbonadedeig fra storfe.Tidsrom:Mattilsynet tok ut prøver i  2017. Analysene ble ferdige i 2018.Hva letter... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/zoonotiske_e_coli_i_norske_kjottvarer_2018.37085 Publisert 09.12.2019 | Sist endret 08.01.2020

Påvisning av Gyrodactylus salaris på villaks i Selvikelva i Sande kommune i Vestfold fylke

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på en innsendt villaks fra Selvikelva i Sande kommune, Vestfold fylke fredag 6. desember 2019. Sykdommen er ikke tidligere påvist i denne elven.Grunnlag for påvisningPåvisningen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/paavisning_av_gyrodactylus_salaris_paa_villaks_i_selvikelva_i_sande_kommune_i_vestfold_fylke.37082 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 6. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke. Det ble påvist PD fo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_pd_sav2_i_tysvaer_vindafjord_suldal_finnoy_og_hjelmeland_kommuner_rogaland_fylke.37063 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Det er mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mistanke_om_marteilia_sp_i_ville_blaaskjell_i_tysnes_kommune_hordaland_fylke.37062 Publisert 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Import av enkelte animalske næringsmidler

Import av næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse skal frem til 20. april 2021 oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import. Fordi medlems... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_enkelte_animalske_naeringsmidler.37057 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

Miljøgifter i fisk 2019: Atlantisk kveite langs kysten av Trøndelag og Nordland

Dette er en oppfølging av 2016-kartleggingen, fordi det da ble fanget få kveiter i området nærmere kysten og i nærheten av Sklinnadjupet. Området ytre Sklinnadypet ble stengt for kveitefiske i 2017 pga. høye nivåer av kvikksølv og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2019_atlantisk_kveite_langs_kysten_av_trondelag_og_nordland.37052 Publisert 05.12.2019 | Sist endret 05.12.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke

Mattilsynet har 2. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke. ILA ble 25. november 2019 stadfestet på fis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_tranoy_og_ibestad_kommuner_troms_fylke.37006 Publisert 02.12.2019 | Sist endret 02.12.2019

Basisundersøkelse av fremmedstoff i sjømat i Førdefjorden

Hva undersøkte vi?Brosme, torsk, sjøkreps og blåskjellTidsrom:2017 - 2019Hva letter vi etter?Grunnstoff: arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og sink (Zn),P... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/basisundersokelse_av_fremmedstoff_i_sjomat_i_fordefjorden.36954 Publisert 28.11.2019 | Sist endret 28.11.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet har 27. november 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke ILA ble 18. novemb... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_finnoy_hjelmeland_tysvaer_suldal_og_vindafjord_kommuner_rogaland_fylke.36956 Publisert 27.11.2019 | Sist endret 27.11.2019

Mattilsynet endrer kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 26. november 2019 fastsatt forskrift om endring av kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_vikna_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.36928 Publisert 26.11.2019 | Sist endret 26.11.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av ev... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_harstad_kommune_i_troms_fylke.36912 Publisert 25.11.2019 | Sist endret 25.11.2019