Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å eta... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_rauma_vestnes_og_molde_kommuner_more_og_romsdal.33180 Publisert 21.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Nærøy kommune i Trøndelag

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 12662 Ternskjæret II  Nærøy kommune i Trøndelag. Lokaliteten er et sjøanlegg for matfisk og drives av Salmonor AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_naeroy_kommune_i_trondelag.33176 Publisert 21.12.2018 | Sist endret 21.12.2018

Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i transportforskriften og PD-forskriften. Det er på høring et forslag om å endre kravene til testing for PD, herunder oppheving av krav om rut... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/endring_i_krav_til_transport_av_fisk_knyttet_til_pd.33106 Publisert 17.12.2018 | Sist endret 01.07.2019

VKM-vurdering: smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Hva ba vi om:VKM har vurdert av viktige faktorer som spiller inn på smittespr... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_smittespredning_av_skrantesjuke_i_og_ut_av_nordfjella.33102 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 14.12.2018

Det er forbudt å fôre hjortedyr

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. Skrantesjuke (CWD) er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen før... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/det_er_forbudt_aa_fore_hjortedyr.33101 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 05.02.2019

Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/forslag_til_endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.33055 Publisert 13.12.2018 | Sist endret 23.05.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2019)

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_januar_2019.33048 Publisert 12.12.2018 | Sist endret 27.05.2019

Høring: utkast til VKM-bestilling om avløpsrenseprosessen og antimikrobiell resistens

Landbruks og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en oppdatering av VKM-rapporten fra 2009 "Risikovurdering av kontaminanter i avløpsslam som brukes som gjødselvare "med en vurdering av virkningen av slambehandlingsmetodene so... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_avlopsrenseprosessen_og_antimikrobiell_resistens.33031 Publisert 10.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Endring av matkontaktforskriften – Vedlegg I og III til plastforordningen endres

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.Siden foror... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__vedlegg_i_og_iii_til_plastforordningen_endres.32966 Publisert 03.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Risikoanalyse av planteskadegjørere - utvalgte Epitrix-arter

Mattilsynet bestiller en risikoanalyse - PRA (Pest Risk Analysis) fra VKM av relevante arter av Epitrix. Risikoanalysen vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix arter og for å vurder... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/risikoanalyse_av_planteskadegjorere__utvalgte_epitrixarter.32956 Publisert 30.11.2018 | Sist endret 14.02.2019

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 35497 Drøno og 10041 Kviksholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS og lokaliteten Kv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_kommune_hordaland_fylke.32957 Publisert 28.11.2018 | Sist endret 11.02.2019

Utkast til VKM-bestilling: Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking

Mat skal ikke inneholde fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. En god oversikt over potensielt helsefarlige stoffer i mat er viktig for å kunne prioritere hvilke stoffer og hvilke matvarer Mattilsynet bør overvåke. Mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/utkast_til_vkmbestilling_identifisering_og_risikorangering_av_fremmedstoffer_i_mat_som_grunnlag_for_mattilsynets_overvaaking.32946 Publisert 27.11.2018 | Sist endret 11.02.2019

Endring av aromaforskriften: Fjerning av tre aromastoffer fra Unionslisten for aromastoffer

Endringsforskriften fjerner aromastoffene p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one (FL 07.127), 2-Aminoacetophenone (FL 13.175) og 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one (FL 11.008) fra listen over godkjente aromastoffer. Disse har hittil vært mi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_fjerning_av_tre_aromastoffer_fra_unionslisten_for_aromastoffer.32898 Publisert 26.11.2018 | Sist endret 11.02.2019

Utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM: Dioksin og dioksinlignende PCB i maten til den norske befolkningen

Bakgrunnen for Mattilsynets bestilling er at EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport senker det tolerable inntaket av dioksiner og dioksinlignende-PCB fra 14 pg per kg kroppsvekt per uke, til 2 pg per kg kroppsvekt per uke. EFS... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/utkast_til_bestilling_av_risikovurdering_fra_vkm_dioksin_og_dioksinlignende_pcb_i_maten_til_den_norske_befolkningen.32903 Publisert 20.11.2018 | Sist endret 26.02.2019

Utvidet frist for bruk av Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj til matproduserende dyr

Mattilsynet har gjort en ny vurdering av situasjonen når det gjelder bruk av legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. Vi innfører en overgangsperiode hvor preparater som er utlevert fra apotek før 01.1... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/utvidet_frist_for_bruk_av_flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_til_matproduserende_dyr.32907 Publisert 20.11.2018 | Sist endret 21.11.2018

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/endring_i_regler_for_omsetning_av_raa_melk_og_raa_flote_til_konsum.32893 Publisert 19.11.2018 | Sist endret 10.04.2019

Oppdatering av unionslisten over ny mat – november 2018

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018. EU-ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__november_2018.32873 Publisert 15.11.2018 | Sist endret 19.03.2019

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Troland Lakseoppdrett AS og... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_hordaland.32800 Publisert 07.11.2018 | Sist endret 07.11.2018

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.32795 Publisert 06.11.2018 | Sist endret 12.08.2019

Miljøgifter i fisk 2018 - fremmedstoffer i mesopelagiske fiskearter fra norske farvann

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte de mesopelagiske fiskeartene nordlig lysprikkfisk, liten laksetobis og laksesild tatt i Norskehavet og Sognefjorden. Resultatene viste lave nivåer av de fle... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2018__fremmedstoffer_i_mesopelagiske_fiskearter_fra_norske_farvann.32764 Publisert 02.11.2018 | Sist endret 02.11.2018