Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å eta... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_rauma_vestnes_og_molde_kommuner_more_og_romsdal.33180 Publisert 21.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Nærøy kommune i Trøndelag

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 12662 Ternskjæret II  Nærøy kommune i Trøndelag. Lokaliteten er et sjøanlegg for matfisk og drives av Salmonor AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_naeroy_kommune_i_trondelag.33176 Publisert 21.12.2018 | Sist endret 21.12.2018

Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i transportforskriften og PD-forskriften. Det er på høring et forslag om å endre kravene til testing for PD, herunder oppheving av krav om rut... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/endring_i_krav_til_transport_av_fisk_knyttet_til_pd.33106 Publisert 17.12.2018 | Sist endret 03.12.2019

VKM-vurdering: Smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Hva ba vi om:VKM har vurdert av viktige faktorer som spiller inn på smittespr... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_smittespredning_av_skrantesjuke_i_og_ut_av_nordfjella.33102 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 06.12.2019

Det er forbudt å fôre hjortedyr

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. Skrantesjuke (CWD) er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen før... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/det_er_forbudt_aa_fore_hjortedyr.33101 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 05.02.2019

Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/forslag_til_endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.33055 Publisert 13.12.2018 | Sist endret 23.05.2019

Høring: Utkast til VKM-bestilling om avløpsrenseprosessen og antimikrobiell resistens

Landbruks og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en oppdatering av rapporten fra 2009 "Risikovurdering av kontaminanter i avløpsslam som brukes som gjødselvare" med en vurdering av virkningen av slambehandlingsmetodene som br... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_avlopsrenseprosessen_og_antimikrobiell_resistens.33031 Publisert 10.12.2018 | Sist endret 04.12.2019

Endring av matkontaktforskriften – Vedlegg I og III til plastforordningen endres

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.Siden foror... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__vedlegg_i_og_iii_til_plastforordningen_endres.32966 Publisert 03.12.2018 | Sist endret 11.02.2019

Risikoanalyse av planteskadegjørere - utvalgte Epitrix-arter

Mattilsynet bestiller en risikoanalyse - PRA (Pest Risk Analysis) fra VKM av relevante arter av Epitrix. Risikoanalysen vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix arter og for å vurder... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/risikoanalyse_av_planteskadegjorere__utvalgte_epitrixarter.32956 Publisert 30.11.2018 | Sist endret 06.12.2019

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 35497 Drøno og 10041 Kviksholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS og lokaliteten Kv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_kommune_hordaland_fylke.32957 Publisert 28.11.2018 | Sist endret 11.02.2019

Utvidet frist for bruk av Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj til matproduserende dyr

Mattilsynet har gjort en ny vurdering av situasjonen når det gjelder bruk av legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. Vi innfører en overgangsperiode hvor preparater som er utlevert fra apotek før 01.1... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/utvidet_frist_for_bruk_av_flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_til_matproduserende_dyr.32907 Publisert 20.11.2018 | Sist endret 21.11.2018

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/endring_i_regler_for_omsetning_av_raa_melk_og_raa_flote_til_konsum.32893 Publisert 19.11.2018 | Sist endret 10.04.2019

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Troland Lakseoppdrett AS og... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_hordaland.32800 Publisert 07.11.2018 | Sist endret 07.11.2018

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.32795 Publisert 06.11.2018 | Sist endret 12.08.2019

Miljøgifter i fisk 2018 - fremmedstoffer i mesopelagiske fiskearter fra norske farvann

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018» undersøkte de mesopelagiske fiskeartene nordlig lysprikkfisk, liten laksetobis og laksesild tatt i Norskehavet og Sognefjorden. Resultatene viste lave nivåer av de fle... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2018__fremmedstoffer_i_mesopelagiske_fiskearter_fra_norske_farvann.32764 Publisert 02.11.2018 | Sist endret 02.11.2018

Høring: Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (frist 04.12.2018)

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig. Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag ti... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/horing_endring_av_unionslisten_i_tilsetningsstofforskriften_frist_04122018.32758 Publisert 01.11.2018 | Sist endret 12.06.2019

Mistanke om ILA ved to oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10041 Kviksholmen og 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Kviksholmen drives av Langøylaks AS, mens Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telav... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_to_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_hordaland_fylke.32725 Publisert 30.10.2018 | Sist endret 30.10.2018

Nasjonalt tilsynsprosjekt – om planteimportører etterlever importregelverket

I 2016 ble regelverket for import av planter og andre smittebærende emner revidert, og da ble også importørenes ansvar for å hindre introduksjon av alvorlige planteskadegjørere tydeliggjort. Formålet med tilsynsprosjektet i 2017 v... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/nasjonalt_tilsynsprosjekt__om_planteimportorer_etterlever_importregelverket.32679 Publisert 25.10.2018 | Sist endret 02.04.2019

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2017

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2017. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2017.32646 Publisert 23.10.2018 | Sist endret 02.05.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Lenvik kommune, Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_lenvik_kommune_troms_fylke.32584 Publisert 16.10.2018 | Sist endret 14.03.2019