Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_alta_hammerfest_hasvik_og_kvalsund_kommuner_finnmark_fylke.28868 Publisert 22.12.2017 | Sist endret 22.12.2017

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 31.01.2018)

Endringen gjelder 16 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_31012018.28836 Publisert 13.12.2017 | Sist endret 15.04.2019

Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/rapport_tilsyn_med_drikkevannsbassenger_i_region_ost_2017.28799 Publisert 11.12.2017 | Sist endret 11.12.2017

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Her publiserer vi tilsynsrapportene fortløp... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_av_dyrevelferd_paa_nordfjella.28719 Publisert 30.11.2017 | Sist endret 06.03.2018

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland

Gjelder kommunene: Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland Den 31. juli 2017 ble det fastsatt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_pankreassykdom_pd_hos_akvakulturdyr_og_nordtrondelag_og_nordland.28653 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 19.02.2019

Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg på høring. Bakgrunnen for forslaget er at Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/horing__forslag_til_endring_i_forskrift_om_gebyr_ved_tilsyn_og_kontroll_med_fiskehelse_og_fiskevelferd.28631 Publisert 23.11.2017 | Sist endret 22.02.2018

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Mattilsynet har i 2017 gjennomført kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter». Hva undersøkte vi:Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spiseis, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhan... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2017__melk_og_melkeprodukter.28530 Publisert 15.11.2017 | Sist endret 28.06.2018

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2015.30750 Publisert 08.11.2017 | Sist endret 16.05.2018

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsn kommune, Nordland fylke

Mattilsynet foreslår å endre forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland. ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_gyrodactylus_salaris_i_vefsn_kommune_nordland_fylke.28423 Publisert 07.11.2017 | Sist endret 07.11.2017

Høring: VKM-bestilling kadmium i mineralgjødsel

Fosfor er et viktig plantenæringsstoff. Kildene til fosfor i mineralgjødsel inneholder også noe av det toksiske metallet kadmium. Kadmium er som et resultat av det også tilstede som en forurensing i mineralsk fosforgjødsel. Innhol... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/horing_vkmbestilling_kadmium_i_mineralgjodsel.28316 Publisert 31.10.2017 | Sist endret 06.06.2019

Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Avslag av helsepåstand knyttet til Lactobacillus plantarum 299v

Rettsakten, som gjelder avslag av en helsepåstand om at Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern, er under diskusjon i EU. EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte pås... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/endring_i_forskrift_om_ernaerings_og_helsepaastander_avslag_av_helsepaastand_knyttet_til_lactobacillus_plantarum_299v.28239 Publisert 24.10.2017 | Sist endret 03.01.2019

Risikovurdering: Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at potensielt toksiske metaller (tungmetaller) kan være en drivkraft for utvikling av metallresistens hos bakterier, men at dose- og tidseksponerin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/risikovurdering_sammenhengen_mellom_antimikrobiell_resistens_og_innhold_av_tungmetaller_i_jord_og_gjodselprodukter.28169 Publisert 19.10.2017 | Sist endret 19.10.2017

Nytt helsesertifikat for import av fisk

Når fisk er fanget (og dermed produsert) av et EU/EØS-fartøy og deretter overføres til et annet EU/EØS-land, via en tredjestat, oppfyller fisken ikke lengre kravene i EUs hygieneregelverk og kan ikke importeres til EU/EØS. For å l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/nytt_helsesertifikat_for_import_av_fisk.28104 Publisert 16.10.2017 | Sist endret 17.12.2018

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for molybden i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017.Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitamin... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_molybden_i_kosttilskudd.28070 Publisert 10.10.2017 | Sist endret 21.05.2019

Endring i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer

Endringen gjelder endringer i vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer. Forskriften gjennomfører EU regulering 767/2009.Forslagene har vært til diskusjon og votering i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_forskrift_om_merking_og_omsetning_av_forvarer.27939 Publisert 28.09.2017 | Sist endret 15.04.2019

Høring: Forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner i Nord-Trøndelag

I august 2017 ble det påvist PD (SAV-2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.I området Mattilsynet foreslår å opprette et kontrollområde for har det siden april 2017 vært mistanke eller vært... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_bekjempelse_av_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_og_vikna_kommuner_i_nordtrondelag.27924 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Endringen gjelder 14 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften.27919 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Endringer i forskrift om fôrvarer-uønskede stoffer (vedlegg I)

Endringen gjelder 4 endringer i forskrift i 23. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, Vedlegg I: Uønskede stoffer. Vedlegg I implementerer direktiv 2002/32/EC.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_forskrift_om_forvareruonskede_stoffer_vedlegg_i.27913 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forsk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_infeksios_lakseanemi_ila_hos_akvakulturdyr_i_tysvaer_vindafjord_finnoy_og_suldal_kommuner_i_rogaland_fylke.27890 Publisert 26.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Mulig endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

På etikettene til plantevernmidler er det ofte angitt en avstandsgrense til vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Disse grensene er fra tre til tretti meter alt etter egenskapene til det aktuelle plante... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/mulig_endring_av_regelverket_for_avstand_til_vann_ved_bruk_av_plantevernmidler.27859 Publisert 25.09.2017 | Sist endret 12.08.2019