Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_alta_hammerfest_hasvik_og_kvalsund_kommuner_finnmark_fylke.28868 Publisert 22.12.2017 | Sist endret 22.12.2017

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger 2017

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer. Analysen ble... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyse_av_brod_knekkebrod_og_frokostblandinger_2017.36894 Publisert 19.12.2017 | Sist endret 22.11.2019

Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_tilsyn_med_drikkevannsbassenger_i_region_ost_2017.28799 Publisert 11.12.2017 | Sist endret 23.09.2019

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Her publiserer vi tilsynsrapportene fortløp... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_av_dyrevelferd_paa_nordfjella.28719 Publisert 30.11.2017 | Sist endret 04.09.2019

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland

Gjelder kommunene: Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland Den 31. juli 2017 ble det fastsatt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_pankreassykdom_pd_hos_akvakulturdyr_og_nordtrondelag_og_nordland.28653 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 19.02.2019

Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg på høring. Bakgrunnen for forslaget er at Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/horing__forslag_til_endring_i_forskrift_om_gebyr_ved_tilsyn_og_kontroll_med_fiskehelse_og_fiskevelferd.28631 Publisert 23.11.2017 | Sist endret 22.02.2018

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Mattilsynet har i 2017 gjennomført kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter». Hva undersøkte vi:Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spiseis, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhan... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2017__melk_og_melkeprodukter.28530 Publisert 15.11.2017 | Sist endret 28.06.2018

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2015.30750 Publisert 08.11.2017 | Sist endret 16.05.2018

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsn kommune, Nordland fylke

Mattilsynet foreslår å endre forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland. ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_gyrodactylus_salaris_i_vefsn_kommune_nordland_fylke.28423 Publisert 07.11.2017 | Sist endret 07.11.2017

Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Avslag av helsepåstand knyttet til Lactobacillus plantarum 299v

Rettsakten, som gjelder avslag av en helsepåstand om at Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern, er under diskusjon i EU. EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte pås... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/endring_i_forskrift_om_ernaerings_og_helsepaastander_avslag_av_helsepaastand_knyttet_til_lactobacillus_plantarum_299v.28239 Publisert 24.10.2017 | Sist endret 03.01.2019

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for molybden i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017. Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitami... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_molybden_i_kosttilskudd.28070 Publisert 10.10.2017 | Sist endret 05.12.2019

«Andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, 2015 - 2017

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) risikovurdert «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_2015__2017.30062 Publisert 05.10.2017 | Sist endret 06.12.2019

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva vi bad om:Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_nye_vurderinger_av_smitterisiko_fra_skrantesjuke_etter_forskningsprosjekt_i_canada.35764 Publisert 29.09.2017 | Sist endret 06.12.2019

Høring: Forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner i Nord-Trøndelag

I august 2017 ble det påvist PD (SAV-2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.I området Mattilsynet foreslår å opprette et kontrollområde for har det siden april 2017 vært mistanke eller vært... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_bekjempelse_av_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_og_vikna_kommuner_i_nordtrondelag.27924 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forsk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_infeksios_lakseanemi_ila_hos_akvakulturdyr_i_tysvaer_vindafjord_finnoy_og_suldal_kommuner_i_rogaland_fylke.27890 Publisert 26.09.2017 | Sist endret 11.04.2019

Mulig endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

På etikettene til plantevernmidler er det ofte angitt en avstandsgrense til vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Disse grensene er fra tre til tretti meter alt etter egenskapene til det aktuelle plante... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/mulig_endring_av_regelverket_for_avstand_til_vann_ved_bruk_av_plantevernmidler.27859 Publisert 25.09.2017 | Sist endret 03.12.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2. tertial 2017

Fra og med mai til og med august 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 2556 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2_tertial_2017.27836 Publisert 20.09.2017 | Sist endret 21.09.2017

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

I 2016 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to av totalt 129 mat-, fôr- og såvareprøver. Funnene ble gjort i importerte tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA. Hva undersøkte vi:Importerte... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2016.27672 Publisert 06.09.2017 | Sist endret 06.09.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune i Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 11530 Gissøysundet S i Bømlo kommune. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_infeksios_lakseanemi_ila_hos_akvakulturdyr_i_bomlo_kommune_i_hordaland_fylke.27628 Publisert 01.09.2017 | Sist endret 18.02.2019

Helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke

Denne risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet viser at helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste. Hva undersøkte vi?Vitenskapskomiteen for ma... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/helserisiko_ved_radioaktivitet_i_mat_og_drikke.27386 Publisert 23.08.2017 | Sist endret 06.12.2019