Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Første tre måneder: Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjes/forste_tre_maaneder_sju_av_10_serveringssteder_faar_smilefjes.22301 Publisert 13.04.2016 | Sist endret 06.08.2019

Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en type probiotika i kosttilskudd til sped- og småbarn. Konklusjonen fra VKM er at det mangler langtidsstudier, og at langtidseffekter ikke kan vurder... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/trenger_mer_kunnskap_om_probiotika_i_kosttilskudd_til_de_minste.22071 Publisert 11.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier i 2015

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten. Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/tilsyn_med_smaa_og_mellomstore_eggpakkerier_i_2015.21830 Publisert 23.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015. I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/allergener/feilmerkede_matvarer_fremdeles_en_risiko_for_mange_allergikere.22874 Publisert 14.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2015

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene. I 2015 ble det analysert 1305... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/lavt_innhold_av_plantevernmiddelrester_i_maten_i_2015.22925 Publisert 16.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 2

På oppdrag fra Mattilsynet risikovurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og min... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurderinger_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_2.21958 Publisert 01.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende. Undersøkelsen b... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/ingen_funn_av_fluorerte_stoffer_i_papp_og_papir.22286 Publisert 12.04.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med importører og produsenter av matkontaktmaterialer 2015

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på importører og produsenter av matkontaktmaterialer av plast. Prosjektet viser at næringen må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder uønskede stoffer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/tilsyn_med_importorer_og_produsenter_av_matkontaktmaterialer_2015.22188 Publisert 31.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med brannsikring i svinehold 2015

Mattilsynet har gjennomført kontroll i 648 av landets 1441 dyrehold med slaktegris. I 340 dyrehold var brannsikringen i tråd med kravene. I 140 dyrehold var det elektriske anlegget ikke forskriftsmessig kontrollert eller svinebond... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/brannsikring/tilsyn_med_brannsikring_i_svinehold_2015.22032 Publisert 10.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet har kontrollert håndtering av animaliebiprodukter i villfiskmottak: Håndteringen må bedres

I februar til oktober 2015 ble det gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på etterlevelsen av regelverket som gjelder håndtering av biprodukter i villfiskmottak. Regelverksbruddene som ble avdekket viser at det svikter på den ge... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/mattilsynet_har_kontrollert_haandtering_av_animaliebiprodukter_i_villfiskmottak_haandteringen_maa_bedres.21742 Publisert 12.02.2016 | Sist endret 02.12.2019

Styrket beslutningsgrunnlag i arbeidet med miljøvurdering av plantevernmidler

Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der en har kartlagt de mest vanlige forekommende fugler og små pattedyr i ulike jordbruksvekster. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantever... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/styrket_beslutningsgrunnlag_i_arbeidet_med_miljovurdering_av_plantevernmidler.12571 Publisert 28.01.2016 | Sist endret 28.01.2016

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015. Mattilsynet ha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2015.21709 Publisert 10.02.2016 | Sist endret 10.02.2016

Store negative konsekvenser som følge av hønsehirse

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av ugraset hønsehirse. VKM vurderer at hønsehirse vil kunne føre til store negative konsekvenser for jordbruket i lavlandet i Sørøst... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/fremmede_skadelige_arter/store_negative_konsekvenser_som_folge_av_honsehirse.22703 Publisert 31.05.2016 | Sist endret 12.08.2019

Husdyrregisteret blir sakte bedre

Storfebønder i Norge er blitt flinkere til å rapportere inn hendelser til Husdyrregisteret. Dette betyr at Husdyrregisteret er blitt bedre, og at Norge har fått bedre beredskap på dyrehelse og mattrygghet, selv om registreringen f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/husdyrregisteret_blir_sakte_bedre.21813 Publisert 19.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjødsel som samles opp på slakterier kan spre et lite antall alvorlige planteskadegjørere, dersom den brukes ubehandlet på jordbruksarealer. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/vurdering_av_plantehelserisiko_ved_bruk_av_ubehandlet_husdyrgjodsel_fra_slakterier.24664 Publisert 15.11.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om dyrevelferd hos kalkun

Risikovurderingen om dyrevelferden hos slaktekalkun fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon, og er et godt grunnlag for Mattilsynet for å vurdere behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_dyrevelferd_hos_kalkun.21764 Publisert 15.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Moderat risiko for gyrospredning på Nordkalotten

I nord grenser Norge mot land hvor lakseparasitten Gyrodactylus salaris finnes i elver og sjøer. Risikoen for at parasitten sprer seg fra Finland, Sverige og Russland til Troms og Finnmark er moderat. Det viser risikovurder... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/moderat_risiko_for_gyrospredning_paa_nordkalotten.22077 Publisert 14.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

I 2015 ble det avdekket ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver. Alle fem funn ble gjort i importerte matprodukter. Hva er undersøkt:Importerte mat-, fôr og såvareprøver.Mat: ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2015.23753 Publisert 19.09.2016 | Sist endret 19.09.2016

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 12.08.2019