Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om akrylamid

Risikovurderingen om akrylamid fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon og er et godt grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med akrylamid i mat. VKMs risikovurdering "Risk assessment of dietary exposur... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_akrylamid.21252 Publisert 17.12.2015 | Sist endret 12.10.2017

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antimikrobiell resistens fra mat og matproduserende dyr i Norge

I en ny vurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at det er ekstremt lite sannsynlig at vi utsetter oss for antibiotikaresistente bakterier fra de fleste norske matvarer. Videre bygger vurderingen opp under Ma... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/vurdering_av_sannsynlighet_for_overforing_av_antimikrobiell_resistens_fra_mat_og_matproduserende_dyr_i_norge.21187 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 24.07.2019

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at antibiotikaresistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker. Idet resistens er mer vanlig i andre land enn Norge vil mer ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/vurdering_av_sannsynlighet_for_overforing_av_antibiotikaresistens_mellom_kjaeledyr_og_mennesker.21189 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 12.03.2019

Risikovurdering om bruk av koksidiostatika i kyllingfôr i Norge

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at det er funn som kanskje tyder på at det kan være en sammenheng mellom bruken av narasin i Norge og antibiotikaresistens hos bakterier i fj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/risikovurdering_om_bruk_av_koksidiostatika_i_kyllingfor_i_norge.21190 Publisert 14.12.2015 | Sist endret 17.10.2017

Merkesjekken 2015: Mye feil i merkingen av kjøttprodukter

For tredje år på rad har Mattilsynet gjennomført en kampanje på merking av mat, og i 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2015_mye_feil_i_merkingen_av_kjottprodukter.21006 Publisert 24.11.2015 | Sist endret 24.07.2019

Risikovurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 1

Mattilsynet tar nå grep for å gjøre regelverket som omfatter kosttilskudd enklere for bransjen, og mer oversiktlig for forbrukeren. Fundamentet for en slik oppdatering av regelverket er risikovurderinger Vitenskapskomiteen for Mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_1.20990 Publisert 20.11.2015 | Sist endret 12.08.2019

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for magnesium i kosttilskudd

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonale_maksimumsgrenser_for_magnesium_i_kosttilskudd.20821 Publisert 03.11.2015 | Sist endret 24.07.2019

Endret fettsammensetning i chips

Chips har fått et vesentlig lavere innhold av mettet fett, til fordel for enumettet fett. Samtlige produkter er også frie for transfett. Det viser en analyse utført for Mattilsynet. – Analysen vi har gjennomført viser gjennomgåend... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/endret_fettsammensetning_i_chips.20788 Publisert 29.10.2015 | Sist endret 03.05.2019

Energidrikker og vitaminvann merkes ikke tilfredsstillende

Ernærings- og helsepåstander er stort sett tilfredsstillende, men ikke alle energidrikker og vitaminvann er merket tilfredsstillende. Noen produsenter manglet også tillatelse til å berike produktene, det vil si tilføre ekstra næri... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/energidrikker_og_vitaminvann_merkes_ikke_tilfredsstillende.20709 Publisert 20.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

Vurdering av faktorer for listeføring av smittsomme sykdommer hos fisk, krepsdyr og bløtdyr på den nasjonale sykdomslisten

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert hvilke faktorer som bør vektlegges når Mattilsynet vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og bløtdyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten. VKM konkluderer med at Ma... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vurdering_av_faktorer_for_listeforing_av_smittsomme_sykdommer_hos_fisk_krepsdyr_og_blotdyr_paa_den_nasjonale_sykdomslisten.20691 Publisert 15.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

Endringer i regler for import av plantemateriale av kjernefrukt

Endringene, gjør det på visse vilkår tillatt å importere plantemateriale av kjernefrukt (eple og pære) m.m. fra land hvor plantesykdommen pærebrann forekommer. Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 9. september 2015 endring... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/endringer_i_regler_for_import_av_plantemateriale_av_kjernefrukt.20596 Publisert 05.10.2015 | Sist endret 05.10.2015

Fjærmidd påvist hos hobbyfjørfe for første gong i Noreg

Det er gjort funn av ein ny type fjærmidd (Megninia spp) på fjørfe i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Parasitten kan føre til sjukdom hos både høns og andre fugleartar. Parasitten er tidlegare ikkje påvist i Noreg. Funnet vart... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/fjaermidd_paavist_hos_hobbyfjorfe_for_forste_gong_i_noreg.20578 Publisert 01.10.2015 | Sist endret 01.10.2015

Ny forskrift om floghavre

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 22. juni 2015 ny forskrift om floghavre, som trer i kraft 1. oktober 2015. Forskriften fastsetter plikt til å bekjempe floghavre og å gjennomføre en rekke forebyggende tiltak for å hindre v... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/ny_forskrift_om_floghavre.20574 Publisert 01.10.2015 | Sist endret 01.10.2015

Serveringssteder i Drammen må følge egne renholdsrutiner

Ett serveringssted fikk pålegg om umiddelbar nedvasking av lokaler og utstyr og fire fikk pålegg om å forbedre rutinene for  renhold og orden da Mattilsynet 26.august 2015 kontrollerte 37 serveringssteder i Drammen sentrum. Ingen ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/serveringssteder_i_drammen_maa_folge_egne_renholdsrutiner.20534 Publisert 01.10.2015 | Sist endret 24.07.2019

Høye verdier av bly funnet i kvernet kjøtt av elg

Kjøtt rundt sårkanalen på hjortevilt som er felt med blyammunisjon skal fjernes før viltet går til konsum. Her slurver både jegere og foredlingsbransjen. Mattilsynet har undersøkt blyinnholdet i kvernet elgkjøtt som er til salgs, ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/jakt_og_viltkjott/hoye_verdier_av_bly_funnet_i_kvernet_kjott_av_elg.20380 Publisert 16.09.2015 | Sist endret 17.10.2017

Endring i dyrevelferdsloven på trappene

Landbruks- og matdepartementet vil sende på høring et forslag om å endre dyrevelferdsloven § 32. Dette vil gi Mattilsynet mulighet til å omplassere dyr som tidligere eier har mistet råderetten over. Mattilsynet ba i mars 2014 Lan... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/nar_dyr_lider/endring_i_dyrevelferdsloven_paa_trappene.20356 Publisert 11.09.2015 | Sist endret 11.09.2015

God mathåndtering under sommerfestivaler

Mattilsynet har i løpet av sommeren 2015 ført tilsyn med matserveringen ved Kongsberg Jazzfestival, Økofestivalen i Sande og Elvefestivalen i Drammen. Forholdene var bra. - Forholdene rundt mathåndtering og servering under festiva... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/god_mathaandtering_under_sommerfestivaler.20280 Publisert 04.09.2015 | Sist endret 24.07.2019

Kravene til registrering og rapportering av storfe endres 18. juli 2019

De viktigste endringene er at dyreholdere som merker storfeet sitt elektronisk skal rapportere hvilken type merke de har brukt til Mattilsynet.Dyreholdere som merker storfeet sitt med andre identifikasjonskoder enn dyrene fikk ved... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/kravene_til_registrering_og_rapportering_av_storfe_endres_18_juli_2019.20269 Publisert 02.09.2015 | Sist endret 02.09.2015

Fastsettelse av forskrift om ny mat - felles regler innen EØS

Ny mat-forskriften trer i kraft i dag. Det betyr at det blir felles regler og en felles godkjenningsordning innen EØS for ny mat. Den særnorske bestemmelsen om godkjenning av ny mat oppheves. Hva er ny mat?Ny mat er næringsmidler ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/fastsettelse_av_forskrift_om_ny_mat__felles_regler_innen_eos.20236 Publisert 01.09.2015 | Sist endret 01.09.2015

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11363 Enkeltstein i Ibestad kommune i Troms fylke. Eiere av fisk på lokaliteten er Sørrollnesfisk AS og Northern Lights Salmon AS. Alle som ferdes i området må vise nødve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ibestad_kommune_i_troms_fylke.20217 Publisert 26.08.2015 | Sist endret 26.08.2015