Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA)på sjølokalitet 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune, Troms. Lokaliteten drives av MOWI AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kon... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_kvaenangen_kommune_troms_fylke.35652 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 18.07.2019

Påvist mædi hos sau i Trøndelag

Det er påvist mædi i to sauebesetninger i Trøndelag. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger. Det første funnet (kunngjort 10.07.19) ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogram... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/paavist_maedi_hos_sau_i_trondelag.35445 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 18.07.2019

Påvist kverke på hest i Akershus

Det er påvist kverke på en hest i Bærum og på to hester på Romerike, i Akershus. Hestene er isolert og kan ikke flyttes før hest og stall er friskmeldt. Stallene som disse hestene står på, samt et beite er nå båndlagt. Det betyr ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/kverke/paavist_kverke_paa_hest_i_akershus.35650 Publisert 18.07.2019 | Sist endret 18.07.2019

Mattilsynet endrer fremgangsmåte ved opprettelse av kontrollområdeforskrifter

Mattilsynet har 12. juli 2019 sendt ut et brev til oppdrettsnæringen hvor vi informerer om at vi endrer fremgangsmåte ved opprettelse av kontrollområdeforskrifter ved sykdom på fisk. Erfaring tilsier at det tar for lang tid mellom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_endrer_fremgangsmaate_ved_opprettelse_av_kontrollomraadeforskrifter.35613 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 12.07.2019

Husdyrassosiert MRSA påvist i en svinebesetning i Nordland

Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger. Den aktuelle besetningen er båndlagt. Dette betyr at det ikke er l... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/husdyrassosiert_mrsa_paavist_i_en_svinebesetning_i_nordland.35549 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 16.07.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Mowi AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_sorfold_kommune_i_nordland.35518 Publisert 12.07.2019 | Sist endret 12.07.2019

Mattilsynet utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Mattilsynet har 11. juli 2019 fastsatt endringsforskrift som utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland. ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_utvider_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35600 Publisert 11.07.2019 | Sist endret 11.07.2019

Sekkyngel påvist hos bier i Akershus

Mattilsynet har fått melding fra NMBU Veterinærhøgskolen om at det er påvist sekkyngelvirus (SBV) i en bigård i Vestby kommune i Akershus. Den store mengden av virus og kliniske sykdomstegn i bigården tyder på at det er en sammenh... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/sekkyngel_paavist_hos_bier_i_akershus.35552 Publisert 09.07.2019 | Sist endret 09.07.2019

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler__om_aktive_stoffer_til_bruk_i_plantevernmidler.35542 Publisert 09.07.2019 | Sist endret 09.07.2019

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk. Hva undersøkte vi? ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2018.35511 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Endring av matkontaktforskriften – endringer i restriksjoner til FCM nr.1059

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c. Siden foro... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__endringer_i_restriksjoner_til_fcm_nr1059.35505 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Påvist sykdom på karpefisk i hagedam i Bergen kommune

Det er påvist koi herpesvirus (KHV) på karpefisk i en hagedam i Bergen kommune i Hordaland. Mattilsynet oppfordrer alle som har hagedammer med karpefisk eller driver aktiviteter relatert til dette om å holde ekstra godt øye med fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Koi_herpesvirus___KHV/paavist_sykdom_paa_karpefisk_i_hagedam_i_bergen_kommune.35504 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 05.07.2019

Mattilsynet region nord avslår Framnessmolt AS sin søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Framnessmolt AS om produksjon av triploid laks i 2020 på lokalitetene Brenna og Framnes fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.  Framnessmolt AS søkte 2. juli... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_region_nord_avslaar_framnessmolt_as_sin_soknad_om_godkjenning_av_produksjon_av_triploid_laks.35498 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2019)

Det er forslag til 5 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen gjelder fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og en endring av eksis... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_august_2019.35487 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes

Mattilsynet foreslår å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Endringen innebærer at ordningen med at Mattilsynet kontrollerer slakt på viltkontrollsteder legges ned.Gangen i arbeid... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/jakt_og_viltkjott/endring_av_animaliehygieneforskriften_viltkontrollsteder_fjernes.35444 Publisert 04.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 03. juli 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 12662 Ternskjæret II i Nærøy kommuneILA ble i januar 2019 påvist på sjøl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_naeroy_og_fosnes_kommuner_trondelag.35480 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Kvænangen kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Mowi Nord AS.Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_kvaenangen_kommune.35474 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 04.07.2019

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Det er påvist  Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittesprednin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_sund_og_os_kommuner_hordaland_fylke.35468 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 11.07.2019

Sauebønder må fortsette å melde frå om døde sauer i sommar

Sjølv om det ikkje vert tatt prøver av døde sauer i juli og august utanom i  kommunane rundt Nordfjella, er det likevel viktig at sauebønder melder i frå til Norsk protein når dei har døde dyr. Mattilsynet stoppar prøvetaking i so... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/sauebonder_maa_fortsette_aa_melde_fraa_om_dode_sauer_i_sommar.35466 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019

De utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler endres fra 1. januar 2020

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. juni 2019 en forskrift som endrer de utfyllende nasjonale bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer», i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsm... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/de_utfyllende_nasjonale_bestemmelsene_om_tilsetning_av_vitaminer_mineraler_og_visse_andre_stoffer_til_naeringsmidler_endres_fra_1_januar_2020.35463 Publisert 03.07.2019 | Sist endret 03.07.2019