Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Finnøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_i_rogaland_fylke.36893 Publisert 22.11.2019 | Sist endret 22.11.2019

Endring i forskrift om IK-Akvakultur betyr internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvakulturanlegg

Fra 1. januar 2020 må flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen oppfylle matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll (IK-Akvakultur). Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sy... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/endring_i_forskrift_om_ikakvakultur_betyr_internkontrollkrav_til_aktorer_som_leverer_tjenester_til_akvakulturanlegg.36865 Publisert 20.11.2019 | Sist endret 20.11.2019

Dyreholds-ID er nå tildelt alle storfeprodusenter

Mattilsynets har nå tildelt Dyreholds-ID til 14 400 eksisterende storfe-produsenter. Vi har sendt ut digitale brev til hver enkelt storfeprodusent. Småfeprodusenter har i over ti år merket småfe med øremerker preget med Dyreholds-... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/dyreholdsid_er_naa_tildelt_alle_storfeprodusenter.36843 Publisert 19.11.2019 | Sist endret 19.11.2019

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2018.36818 Publisert 19.11.2019 | Sist endret 22.11.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Finnøy kommune, Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 30036 Jørstadskjera i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_rogaland_fylke.36836 Publisert 18.11.2019 | Sist endret 18.11.2019

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at sprednin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_harstad_kommune_i_troms_fylke.36831 Publisert 18.11.2019 | Sist endret 18.11.2019

Ny mistanke om pankreassykdom (SAV 2) i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS og Finnøy Fisk AS. Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/ny_mistanke_om_pankreassykdom_sav_2_i_oppdrettsanlegg_i_tysvaer_kommune_i_rogaland_fylke.36805 Publisert 15.11.2019 | Sist endret 15.11.2019

Uønskede arter (frø) i importert fôr, mat og såvare 2018

I 2018 ble det tatt totalt 162 prøver av importerte såvarer og fôr av hele korn eller frø til hest, villfugler, innefugler og smågnagere. Prøvene ble analysert for innhold av frø av planteartene floghavre, hamp, ambrosia og hønseh... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/uonskede_arter_fro_i_importert_for_mat_og_saavare_2018.36778 Publisert 14.11.2019 | Sist endret 14.11.2019

Bruk av legemidler med toltrazuril til fjørfe

Preparater med toltrazuril er i Norge registrert til storfe, svin og småfe. I noen EØS-land finnes toltrazurilpreparater som er registrert til ikke-eggleggende fjørfe. Virkestoffet toltrazuril  skal ifølge forskrift om grenseverdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/bruk_av_legemidler_med_toltrazuril_til_fjorfe.36770 Publisert 13.11.2019 | Sist endret 13.11.2019

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 2

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OC... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forslag_til_forskrifter_som_gjennomforer_utdypende_regelverk_til_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll__del_2.36752 Publisert 12.11.2019 | Sist endret 12.11.2019

Mattilsynet endrer § 5 i forskrift for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke

Mattilsynet har mandag 11. november 2019 fastsatt endringsforskrift som endrer § 5 i kontrollområde for å bekjempe Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke. Marteilia refringens, som forårsaker sykdommen Marteilios... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_endrer__5_i_forskrift_for_aa_bekjempe_sykdommen_marteiliose_hos_blotdyr_i_bomlo_kommune_hordaland_fylke.36759 Publisert 11.11.2019 | Sist endret 11.11.2019

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Finnøy kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_finnoy_kommune_i_rogaland_fylke.36744 Publisert 08.11.2019 | Sist endret 08.11.2019

Årsrapport 2018: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2018 ble 13 920 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk». Hva undersøkte vi:Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.Tids... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2018_medisinrester_i_oppdrettsfisk.36739 Publisert 08.11.2019 | Sist endret 08.11.2019

Konferanse om trygt drikkevann 2. desember

Hva kan vi lære av vannbårne sykdomsutbrudd i Norge? Folkehelseinstituttet, Norsk Vann og Mattilsynet inviterer helsetjenesten, vannverkspersonell, ledere i kommunene, rådgivere, forskere og leverandører innen drikkevannssystemer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/konferanse_om_trygt_drikkevann_2_desember.36719 Publisert 07.11.2019 | Sist endret 20.11.2019

Forslag til endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften med nye regler for salmonella i reptilkjøtt

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterie... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/forslag_til_endring_av_mikrobiologiske_kriterier_forordning_eu_nr_20732005_i_naeringsmiddelhygieneforskriften_med_nye_regler_for_salmonella_i_reptilkjott.36722 Publisert 06.11.2019 | Sist endret 13.11.2019

Forbudt å importere bier fra tredjestater til visse portugisiske øyer via Norge

EØS-avtalen (direktiv 92/65/EØF) gir Norge og de andre EØS-statene mulighet til å søke om fristatus og tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv overvåkning av sykdomssituasjonen. Med beslutning 2013/503/EU ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/forbudt_aa_importere_bier_fra_tredjestater_til_visse_portugisiske_oyer_via_norge.36709 Publisert 05.11.2019 | Sist endret 05.11.2019

Påvist pankreassykdom (PD SAV 2) i et oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV 2 på sjølokaliteten 18639 Halsavika. Lokaliteten eies av MOWI Norway AS. Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pd_sav_2_i_et_oppdrettsanlegg_i_tysvaer_kommune_i_rogaland_fylke.36697 Publisert 04.11.2019 | Sist endret 04.11.2019

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner

I juli 2019 fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en oversikt over tilstanden på drikkevannsområdet i Norge. Hva undersøkte vi: Analyse av rådata fra private og offentlige vannforsyningssystemer, som ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36691 Publisert 04.11.2019 | Sist endret 04.11.2019

Funn av ringorm i flere storfebesetninger i Sør- Rogaland

Mattilsynet har påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Rogaland. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm (Trichophyton verrucosum) i sju storfebesetninger, som alle har blitt bekreftet av Vete... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/ringorm/funn_av_ringorm_i_flere_storfebesetninger_i_sor_rogaland.36673 Publisert 01.11.2019 | Sist endret 13.11.2019