Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Namsos Kommune i Trøndelag

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32017 Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag. Emilsen Fisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeopp... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_namsos_kommune_i_trondelag.41786 Publisert 26.01.2021 | Sist endret 26.01.2021

Tilsyn med mat i bensinstasjonskjeder (kjedetilsyn)

Tilsyn med hygiene og allergenmerking i ikke ferdigpakket mat i to bensinstasjonskjeder (kjedetilsyn). Utføre revisjon/tilsyn med hovedkontor i 2021 og verifikasjonstilsyn hos utvalgte bensinstasjoner i 2022. Dette ser vi etterVi ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/butikk_og_butikkjeder/storkiosk_bensinstasjon_gatekjokken/tilsyn_med_mat_i_bensinstasjonskjeder_kjedetilsyn.41907 Publisert 25.01.2021 | Sist endret 25.01.2021

Merkesjekken 2021 – Mattilsynet ser på mat i barnemathylla

Kampanjen Merkesjekken 2021 vil omfatte ferdigpakket mat til barn i barnemathylla. Dette ser vi etterProdukter som oppfyller definisjonene og kravene til å være barnemat jf. barnematforskriften, og produkter som markedsføres og me... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2021__mattilsynet_ser_paa_mat_i_barnemathylla.41903 Publisert 25.01.2021 | Sist endret 25.01.2021

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2021

Som oppfølging av fjorårets tilsynsprosjekt om ulovlige påstander om kosttilskudd, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2021 til å handle spesielt om bruk av medisinske påstander og ulovlige hels... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/tilsyn_med_bruk_av_ernaerings_og_helsepaastander_i_2021.41900 Publisert 25.01.2021 | Sist endret 25.01.2021

Tilsyn med komposterings- og biogassanlegg i 2021

I 2021 skal det føres tilsyn med komposterings- og biogassanlegg som mottar animaliebiprodukter enten alene eller i kombinasjon med andre typer råvarer. Både forskrift om animalske biprodukter og forskrift om gjødselvarer mv. av o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/tilsyn_med_komposterings_og_biogassanlegg_i_2021.41844 Publisert 19.01.2021 | Sist endret 19.01.2021

Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2021

Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet vil i 2021 konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler hos juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere. Dette ser vi etterVi skal kontrollere at juletreprodusenter, a... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/tilsyn_med_bruk_av_plantevernmidler_i_2021.41840 Publisert 19.01.2021 | Sist endret 19.01.2021

Tilsyn med importører av fôr til villfugler i 2021

Mattilsynet skal rette søkelyset på virksomhetenes plikt til å kunne dokumentere at importsendinger med fuglefôr er prøvetatt, analysert og funnet frie for floghavre før omsetning. Dette gjelder fuglefôr som inneholder hele korn, ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/tilsyn_med_importorer_av_for_til_villfugler_i_2021.41838 Publisert 19.01.2021 | Sist endret 19.01.2021

Ny visning av ILA og PD i BarentsWatch Fiskehelse

Det introduseres i dag, tirsdag 19. januar, ny visning av PD- og ILA-sykdom på lokaliteter i BarentsWatch Fiskehelse. På grunn av at det fortsatt er restriksjoner knyttet til lokaliteter etter de er tømt, vil sykdomsstatusen nå v... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/ny_visning_av_ila_og_pd_i_barentswatch_fiskehelse.41835 Publisert 19.01.2021 | Sist endret 19.01.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 19. januar 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 22455 Bjørlykkestranda i Vanylve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_heroy_ulstein_vanylven_orsta_og_volda_kommuner_more_og_romsdal_fylke.41832 Publisert 19.01.2021 | Sist endret 19.01.2021

Tilsyn med sjømatområdet i 2021

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2021 rette seg mot virksomhetenes internkontrollsystemer. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse med inspeksjoner av virksomheter på land. Tilsyn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2021.41809 Publisert 18.01.2021 | Sist endret 18.01.2021

Tilsyn med treemballasje i importsendinger i 2021

Trevirke kan inneholde insekter og andre alvorlige planteskadegjørere som kan spres mellom land ved varehandel. Treemballasje av ubearbeidet tre i form av f.eks paller, kasser og støttematerialer som er i bruk i denne handelen, sk... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/tommer_trelast_og_treemballasje/treemballasje/tilsyn_med_treemballasje_i_importsendinger_i_2021.41807 Publisert 18.01.2021 | Sist endret 18.01.2021

Mattilsynet har klargjort midlertidige prøvetakingsrutiner ved ILA-utbrudd og hvem som dekker analysekostnadene

Ved ILA-utbrudd skal Mattilsynet ta ut prøver i bekjempelsessonen, mens virksomhetens fiskehelsepersonell skal ta ut prøver i overvåkingssonen. Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for første prøveuttak ved lokalitetene ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_har_klargjort_midlertidige_provetakingsrutiner_ved_ilautbrudd_og_hvem_som_dekker_analysekostnadene.41800 Publisert 18.01.2021 | Sist endret 18.01.2021

Tilsyn med sjømateksport i 2021

Som tidligere, gjennomfører Mattilsynet kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Vi gjennomfører også kontroll av sjømatsertifikater etter at de er utstedt. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/tilsyn_med_sjomateksport_i_2021.41784 Publisert 15.01.2021 | Sist endret 15.01.2021

Tilsyn med og veiledning av næringsmiddelimportører i 2021

Tilsynet med næringsmiddelimportører og virksomheter som fører inn varer fra utlandet vil i 2021 bli prioritert ut fra risiko knyttet til produktgruppene som importeres og deres opprinnelsesland. Videre vil vi tilby egen veilednin... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/tilsyn_med_og_veiledning_av_naeringsmiddelimportorer_i_2021.41779 Publisert 15.01.2021 | Sist endret 15.01.2021

Mattilsynet med tilsynskampanje om listeriatiltak i lakseslakteri

Mattilsynet gjennomfører i 2021 ein tilsynskampanje i alle lakseslakteria der vi skal undersøke tiltak og rutinar for å hindre at fisken blir forureina med listeriabakterien. Listeria monocytogenes kan gje sjukdomen listeriose. D... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mattilsynet_med_tilsynskampanje_om_listeriatiltak_i_lakseslakteri.41766 Publisert 13.01.2021 | Sist endret 13.01.2021

Reglene for omsetning av rå melk forblir uendret

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. Bakgrunnen er å ha et høyt vern av forbrukers helse. Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2017 Mattilsynet i oppd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/reglene_for_omsetning_av_raa_melk_forblir_uendret.41687 Publisert 05.01.2021 | Sist endret 06.01.2021

Sjømat til Kina: Sertifikatet for eksport av sjømat til Kina kan fortsatt brukes i 2021

Kinesiske myndigheter har bekreftet at vi kan fortsette å bruke det eksisterende sertifikatet for eksport av sjømat til Kina frem til Norge og Kina er blitt enig om nytt sertifikat. Les mer om dette på våre nettsider: Varsel om ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomat_til_kina_sertifikatet_for_eksport_av_sjomat_til_kina_kan_fortsatt_brukes_i_2021.41673 Publisert 31.12.2020 | Sist endret 31.12.2020

Endringer på matområdet på grunn av brexit

En rekke rettsakter må endres i forbindelse med brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland.Import av melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter for humant konsumForordning (EU) ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_paa_matomraadet_paa_grunn_av_brexit.41669 Publisert 30.12.2020 | Sist endret 18.01.2021

Endringer i dyrehelseforskrifter på grunn av brexit

En rekke rettsakter på veterinærområdet må endres i forbindelse med brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland.Endringene nevnt her gjelder krav ved import eller flytting til Norge fra Storbri... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/import_og_eksport/endringer_i_dyrehelseforskrifter_paa_grunn_av_brexit.41668 Publisert 30.12.2020 | Sist endret 18.01.2021

Brexit - Endring av norske forskrifter

Den 29. desember 2020 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som samler flere endringsrettsakter som gjennomfører endringer på grunn av Brexit. Denne endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2021. Endringene er knyttet til a... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/import_og_eksport/brexit__endring_av_norske_forskrifter.41662 Publisert 29.12.2020 | Sist endret 29.12.2020