Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd

Det er viktig at maten vi spiser ikke inneholder fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har Mattilsynet bedt VKM om en risikorangering av fremmedstoffer i mat, drikke og kosttilskudd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/risikorangering_av_fremmedstoffer_for_overvaaking_i_mat_drikke_og_kosttilskudd.36239 Publisert 16.09.2019 | Sist endret 16.09.2019

Forbud mot å flytte sau i deler av Trøndelag

En ny soneforskrift for mædi innføres fra mandag 16.09.19 klokken 16:00. Forskriften er innført i deler av Trøndelag for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/forbud_mot_aa_flytte_sau_i_deler_av_trondelag.36238 Publisert 16.09.2019 | Sist endret 16.09.2019

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Regelverket bygger videre på den gamle kontrollforordningen men med et utvidet omfang, harmoniseringer mellom områder, forenklinger, presiseringer, større grad av åpenhet og mer. Hovedinnhold i forskriftsutkastetInnholdet i forskr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/horing_forskrift_som_gjennomforer_eus_nye_kontrollforskrift_for_offentlig_kontroll.36151 Publisert 11.09.2019 | Sist endret 12.09.2019

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2018

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2018 ble det analysert 1155 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske og fra EU-området. Det ble påvist re... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2018.36088 Publisert 11.09.2019 | Sist endret 11.09.2019

Påvist pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna i Trøndelag

Det er påvist PD på lokalitet 26315 Nordgjæslingan. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.Oppdretter meldte om mistanke 3. september 2019 etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt.... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pd_i_oppdrettsanlegg_i_vikna_i_trondelag.36057 Publisert 09.09.2019 | Sist endret 09.09.2019

Utbrudd av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC-infeksjon)

Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og flere kommuneoverleger har startet utbruddsetterforskning etter at Folkehelseinstituttet i august fant samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/utbrudd_av_enterohaemorrhagisk_e_coli_ehecinfeksjon.36025 Publisert 06.09.2019 | Sist endret 06.09.2019

Nye risikoindikatorer på plantevernmiddelområdet

Gjeldende forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn det nye EU-regelverket på området, deriblant direktiv 2009/128/EF om bærekraftig bruk av pesticider. I følge dette direktivet skulle det på e... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nye_risikoindikatorer_paa_plantevernmiddelomraadet.35912 Publisert 30.08.2019 | Sist endret 30.08.2019

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2017 og 2018

Noen ugressplanter produserer naturlige giftstoffer (plantetoksiner) som er skadelige for oss mennesker. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren følger med under innhøsting av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havne... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2017_og_2018.35899 Publisert 29.08.2019 | Sist endret 29.08.2019

Mattilsynet har behandlet 15 klager på saker om unntaksvekst (produksjonsområdeforskriften § 12)

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 er Mattilsynet ferdig med å behandle de 15 klagene som kom på Mattilsynets vedtak. Ingen av klagene fikk medhold... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_har_behandlet_15_klager_paa_saker_om_unntaksvekst_produksjonsomraadeforskriften__12.35885 Publisert 26.08.2019 | Sist endret 26.08.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Lenvik kommune, Troms fylke

Mattilsynet har 23. august 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lenvik kommune, Troms fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune, med virkning fra lørdag 24. august 2019 ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_lenvik_kommune_troms_fylke.35875 Publisert 23.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaakning_av_nematoder_i_jord_paa_importerte_planter__delrapport_2018.35864 Publisert 23.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Oppdatering av unionslisten over ny mat – august 2019

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018. EU-k... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__august_2019.35850 Publisert 22.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Feil påvisning av pankreassykdom (PD-SAV-3) i et oppdrettsanlegg i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke

En laboratoriefeil hos Veterinærinstituttet førte til at det tidlig i august feilaktig ble påvist PD-virus varianten SAV3 på sjølokaliteten 12872 Kattholmen i Kristiansund i Møre og Romsdal. Mattilsynet har varslet alle berørte ak... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/feil_paavisning_av_pankreassykdom_pdsav3_i_et_oppdrettsanlegg_i_kristiansund_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.35844 Publisert 21.08.2019 | Sist endret 23.08.2019

Påvist CAE hos geit i Troms

Det er påvist CAE i en geitebesetning i Troms. Mattilsynet kartlegger kontaktbesetninger. Mattilsynet har tatt blodprøver av geitebesetningen i forbindelse med overvåkningsprogrammet for sykdommen. Prøvene viste at dyr i besetning... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/paavist_cae_hos_geit_i_troms.35826 Publisert 19.08.2019 | Sist endret 19.08.2019

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005). I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/horing_endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_frist_23_september_2019.35797 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler fastsatt

Mattilsynet fastsatte 12. juli 2019 ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Forskriften gjennomfører EU-kommisjonens forordning (EU) 2017/2158 i norsk rett, det vil si at forordningens bestemmelser nå gjelder som nor... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/akrylamid/ny_forskrift_om_tiltak_mot_akrylamid_i_naeringsmidler_fastsatt.35786 Publisert 14.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 13. august 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke ILA ble 12. juli 2019 påvist på fisk ved sjølokalitete... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_bodo_og_sorfold_kommuner_nordland_fylke.35788 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 13. august 2019 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13643 Hjartholm, 14081 Tveit, 25055 ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_sogn_og_fjordane.35787 Publisert 13.08.2019 | Sist endret 13.08.2019

Veterinær grensekontroll sjømat 2018

I 2018 ble 122 prøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkingsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.» Hva undersøkte vi: Importert sjømat fra land utenfor EU/... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2018.35778 Publisert 12.08.2019 | Sist endret 12.08.2019

Genta-Kel 10 – viktig informasjon fra Legemiddelverket og Mattilsynet

Etter at Statens Legemiddelverk var blitt kjent med at Genta-Kel på godkjenningsfritak var blitt omsatt i ulovlige pakninger med feil informasjon og tilbakeholdelsestid på merkingen, ble det den 28.11.18 iverksatt salgstopp for G... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/gentakel_10__viktig_informasjon_fra_legemiddelverket_og_mattilsynet.35726 Publisert 01.08.2019 | Sist endret 16.08.2019