Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 28. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke. ILA ble fredag 16. oktober 2020... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_i_troms_og_finnmark_fylke.40727 Publisert 28.10.2020 | Sist endret 28.10.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 27. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke. ILA ble tirsd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_karlsoy_lyngen_skjervoy_og_tromso_kommuner_i_troms_og_finnmark_fylke.40712 Publisert 27.10.2020 | Sist endret 27.10.2020

Korona forsinker Mattilsynets smilefjestilsyn

Koronautbruddet fører til at Mattilsynet ikke får gjennomført alle smilefjestilsyn til planlagt tid. Det betyr at en del serveringssteder særlig i større byer ikke får sitt årlige smilefjestilsyn før til neste år. Med flere uker ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/korona_forsinker_mattilsynets_smilefjestilsyn.40709 Publisert 26.10.2020 | Sist endret 26.10.2020

Økt kontroll av sesamfrø fra India

På grunn av omfattende funn av etylenoksid den siste tiden økes kontrollfrekvensen ved import av sesamfrø fra India. Den 26. oktober 2020 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/1540 om end... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/okt_kontroll_av_sesamfro_fra_india.40700 Publisert 26.10.2020 | Sist endret 27.10.2020

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_nordkapp_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.40603 Publisert 23.10.2020 | Sist endret 23.10.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.40642 Publisert 23.10.2020 | Sist endret 23.10.2020

Tilbakekalling av sesamfrø og produkter med sesamfrø fra India

Sesamfrø med opprinnelse fra India og produkter med sesamfrø, blant annet bakeoff-produkter som inneholder sesamfrø med påvist etylenoksid må destrueres. Produktene kan ikke brukes til mat, fôr eller gjødsel. Etylenoksid er kreftf... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/tilbakekalling_av_sesamfro_og_produkter_med_sesamfro_fra_india.40674 Publisert 22.10.2020 | Sist endret 22.10.2020

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_karlsoy_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.40614 Publisert 22.10.2020 | Sist endret 22.10.2020

Mattilsynet jobber med løsning som fjerner de siste kravene om forhåndsmelding ved sjømateksport

Mattilsynet arbeider med en automatisk digital verifisering av sykdomsstatus på laksefisk. Løsningen legger opp til at eksportører ikke lenger skal trenge å sende forhåndsmelding om sertifikater for sjømat til Kina, Australia og N... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/mattilsynet_jobber_med_losning_som_fjerner_de_siste_kravene_om_forhaandsmelding_ved_sjomateksport.40672 Publisert 22.10.2020 | Sist endret 22.10.2020

Tilsynsprogrammet for skjell 2019

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2019.40663 Publisert 20.10.2020 | Sist endret 27.10.2020

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2019

I 2019 ble 154 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 93 fullfôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2019.40654 Publisert 19.10.2020 | Sist endret 19.10.2020

Mattilsynet har fastsatt endring i forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

I forbindelse med påvisning av mædi i Trøndelag sommeren 2019 ble det fastsatt en soneforskrift for å bekjempe sykdommen. Bekjempelse av mædi tar tid, dette på grunn av sykdommens snikende forløp og lange inkubasjonstid.Det er i l... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/mattilsynet_har_fastsatt_endring_i_forskrift_om_sone_for_aa_hindre_spredning_av_maedi_i_visse_kommuner_i_trondelag_maedisone.40649 Publisert 15.10.2020 | Sist endret 16.10.2020

Reviderte risikovurdering av D-ribose i kosttilskudd

VKM har publisert en reviderte versjon av risikovurderingen av D-ribose i kosttilskudd fra 2016. Hva undersøkte VKM: VKM har revurdert sin sikovurdering av D-ribose i kosttilskudd. Risikovurderingen av D-ribose i kosttilskudd er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/reviderte_risikovurdering_av_dribose_i_kosttilskudd.40594 Publisert 06.10.2020 | Sist endret 06.10.2020

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal

Mattilsynet har 1. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift som oppretter ny bekjempelsessone i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke ILA ble freda... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_heroy_ulstein_vanylven_orsta_og_volda_kommuner_i_more_og_romsdal.40551 Publisert 01.10.2020 | Sist endret 01.10.2020

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann

VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet gjennomført en risikovurdering av overlevelse av antimikrobiell resistens (AMR) i avløpsrenseanlegg, i effluenten som slippes ut i natur... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/antimikrobiell_resistens_i_avlopsslam_og_avlopsvann.40543 Publisert 01.10.2020 | Sist endret 06.10.2020

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2020

Fra og med januar til og med august 2020 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2321 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 1977 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2020.40524 Publisert 30.09.2020 | Sist endret 30.09.2020

Tilsyn med matkontaktmaterialer 2019

Mattilsynet gjennomførte i 2019 et nasjonalt tilsynsprosjekt, «Tilsyn med matkontaktmaterialer». Målene for prosjektet var blant annet økt kompetanse og bedre regelverksetterlevelse i virksomheter som importerer, samhandler, produ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/tilsyn_med_matkontaktmaterialer_2019.40480 Publisert 25.09.2020 | Sist endret 28.09.2020

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Mowi ASA driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knytt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_vanylven_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.40329 Publisert 25.09.2020 | Sist endret 25.09.2020

Mattilsynet utvider åpningstiden for utstedelse av sjømatsertifikater ved Avdeling Romerike

Fra 1. oktober utvider Mattilsynet åpningstidene ved Avdeling Romerike. Da kan vi utstede sjømatsertifikater til klokken 20 på hverdager. Mattilsynets avdelingskontor Romerike utsteder i dag 70 - 80 prosent av alle helsesertifika... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/mattilsynet_utvider_aapningstiden_for_utstedelse_av_sjomatsertifikater_ved_avdeling_romerike.40471 Publisert 24.09.2020 | Sist endret 24.09.2020