Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet forventer mer forebygging og mer skånsom behandling mot lakselus

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. Mattilsynet vil følge opp k... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynet_forventer_mer_forebygging_og_mer_skaansom_behandling_mot_lakselus.42755 Publisert 19.04.2021 | Sist endret 19.04.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Lurøy kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune, Nordland fylke. Lovundlaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fisk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_luroy_kommune_i_nordland_fylke.42754 Publisert 18.04.2021 | Sist endret 18.04.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Meløy kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11138 Skålsvika i Meløy kommune i Nordland fylke. Nova Sea AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeop... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_meloy_kommune_i_nordland_fylke.42634 Publisert 16.04.2021 | Sist endret 16.04.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Leirfjord kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36037 Klipen i Leirfjord kommune i Nordland fylke. Nova Sea AS og Tomma laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver akti... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_leirfjord_kommune_i_nordland_fylke.42744 Publisert 16.04.2021 | Sist endret 16.04.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_gildeskaal_kommune_i_nordland_fylke.42610 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for MRSA hos svin. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi?Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakingsprogram_2020__mrsa_hos_svin.42731 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Tilsyn med bakerier i 2021 (kjedetilsyn)

I år gjennomføres det kjede- og konserntilsyn for bakerikjedene Bakehuset, Goman og Mesterbakeren. Vi utfører revisjon hos hovedkontorene og verifikasjonstilsyn i underliggende bakerier i 2021.Dette ser vi etterVi vil kontrollere ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/tilsyn_med_bakerier_i_2021_kjedetilsyn.42721 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av potetkreft i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for potetkreft (Synchytrium endobioticum) i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om forekomst for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/kartlegging_av_potetkreft_i_norsk_potetproduksjon_2020.42710 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) i mat- og industripr... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/mork_ringrate__ralstonia_solanacearum__/kartlegging_av_lys_og_mork_ringraate_i_norsk_potetproduksjon_2020.42712 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Rotgallnematoder_meloidogyne_fallax_og_m_chitwoodi/kartlegging_av_imeloidogyne_chitwoodii_og_imeloidogyne_fallaxi_i_norsk_potetproduksjon_2020.42715 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av ILA-virus HPR0 i norske settefiskanlegg 2020

I kartleggingen av ILA-virus HPR0 i norske settefiskanlegg i 2020 ble det gjort positive funn i ca. 14 % av anleggene som ble testet. HPR0 ble påvist både i resirkuleringsanlegg (RAS) og gjennomstrømningsanlegg. Flertallet av kar... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_norske_settefiskanlegg_2020.42661 Publisert 09.04.2021 | Sist endret 09.04.2021

Mattilsynet opphever midlertidig stans i attestutstedelse for levende bløtdyr

Mattilsynet opphever midlertidig stans i utstedelse av dyrehelsesertifikat for bløtdyr med virkning fra 16. april, og gjenåpner samtidig for omsetning av bløtdyr til EU/EØS. BakgrunnEFTAs overvåkingsorgan (ESA) gjennomførte i peri... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/eksport_og_omsetning_av_fisk/mattilsynet_opphever_midlertidig_stans_i_attestutstedelse_for_levende_blotdyr.42659 Publisert 09.04.2021 | Sist endret 09.04.2021

Det kan nå importeres insekter til Norge fra Thailand

Thailand søkte i desember 2019 om å få eksportere insekter til Unionen. I april 2020 gav Thailand EU-kommisjonen nok bevis og garantier for at de etterlever de relevante kravene for å kunne eksportere insekter til Unionen. Thail... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/det_kan_naa_importeres_insekter_til_norge_fra_thailand.42614 Publisert 29.03.2021 | Sist endret 29.03.2021

Tilsyn med meierier i 2021

Vi skal utføre tilsyn for å undersøke hvordan meieriene etterlever hygieneregelverket inkludert mikrobiologiske kriterier. Vi utfører revisjon hos hovedkontorene i 2020/2021 og verifikasjonstilsyn i meieriene i 2021. Dette ser vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/tilsyn_med_meierier_i_2021.42608 Publisert 26.03.2021 | Sist endret 15.04.2021

Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett. Hva undersøkte Veterinærinstituttet?Hvilke agens som kan spre seg mellom innlandsoppdrett og fra oppdrett til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risiko_for_smitte_i_forbindelse_med_innlands_fiskeoppdrett.42602 Publisert 26.03.2021 | Sist endret 26.03.2021

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Mattilsynet har vurdert merking av 13 produkter til barn, som blant annet tørket frukt og snacks. Dette er vanlig mat som markedsføres mot barn. Sammensetning og merking av denne type produkter er ikke regulert i barnematforskrift... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2020__barnemat.42584 Publisert 25.03.2021 | Sist endret 25.03.2021

Høring - forslag til endring av CWD-soneforskriften

Mattilsynet sender forslag til endring av CWD-soneforskriften på høring. Forslaget innebærer at det innføres krav til bruken av salt til beitedyr i Hardangervidda-sonen. Saltinnretningene skal ikke gi avrenning som skaper varige s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/horing__forslag_til_endring_av_cwdsoneforskriften.42567 Publisert 23.03.2021 | Sist endret 23.03.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 19. mars 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13006 Hestholmen N, 28856 Skauholmen og 28036 Langskjæra... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_gildeskaal_bodo_og_beiarn_kommuner_nordland_fylke.42543 Publisert 19.03.2021 | Sist endret 19.03.2021

60 søknader om kapasitetsøkning for lakseoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for un... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/60_soknader_om_kapasitetsokning_for_lakseoppdrett.42527 Publisert 17.03.2021 | Sist endret 17.03.2021