Til hovedinnhold

Import av såvarer til vitenskapelig formål

Veiledning for forskningsinstitusjoner ved søknad om import av såvarer til vitenskapelig formål.

Publisert

Virkeområde

Veiledningen gjelder for forskningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, forsøksringer og andre som driver forskning eller forsøk og som ønsker å importere såvarer til vitenskapelige formål. Import av såvarer reguleres av forskrift om såvarer fastsatt 13. september 1999. Forskriften er hjemlet i Matloven.

Bestemmelser om import av såvarer

Det er forskjellige regler for import avhengig av hvilken art det er. Hvis det er såvarer av en art som står oppført i forskrift om såvarer, vedlegg A1, er det bare registrerte såvareforretninger som i utgangspunktet kan innføre slike, jf. § 4 i forskrift om såvarer. Mattilsynet kan etter søknad tillate forskningsinstitusjoner og andre å importere såvarer av disse artene til vitenskapelige formål. Under punkt 4 kan du lese mer om hva som kreves av søknader om importtillatelser.

For såvarer av andre arter enn de oppført i vedlegg A1, er det ikke nødvendig å søke Mattilsynet om tillatelse til å importere. Da er det bare noen få bestemmelser som gjelder:

 • Frøene skal ikke inneholde narkotiske stoffer, eller stamme fra en plante som inneholder narkotiske stoffer, jf. forskrift om såvarer § 2 andre ledd og § 28 om frø med narkotiske stoffer. 
 • Frøene skal ikke være genmodifisert (det er i dag ingen genmodifiserte planter som er godkjent i Norge etter Genteknologiloven), jf. forskrift om såvarer § 2 andre ledd og § 29 om frø av genmodifiserte planter 
 • Kravene i forskrift om såvarer § 35 om beiset såvare må være oppfylt, jf. § 2 andre ledd og § 35.
 • Frøene skal ikke være av en art med høy risiko for spredning til norsk natur. Du kan lese om hvilke planter dette er i Miljødirektoratets artikkel: Planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette (miljodirektoratet.no)
 • Frøene skal ikke være av arten floghavre (Avena fatua L.).

Søknad om import av såvare til vitenskapelig formål

Mattilsynet kan tillate innførsel av et parti såvare av arter som står oppført i vedlegg A1 til vitenskapelig formål. Såvarepartiet trenger ikke oppfylle kravene i forskrift om såvarer § 24 bokstav a-c som gjelder ved import av såvarer til omsetning, jf. forskrift om såvarer § 25 første ledd, bokstav e.

Mattilsynet gir importtillatelse bare til den mengden såvare som det er søkt om, og ikke i større kvanta enn det som kan regnes som rimelig mengde i forhold til formålet. Importtillatelsen vil være tidsbegrenset.

Det stilles følgende krav til import av såvarer til forskningsformål:

 • Det er ikke er lov å importere såvarer til videre salg, jf. forskrift om såvarer § 4 første ledd. 
 • Ved import av hvete (Triticum), rug (Secale) og rughvete (x Triticosecale) er det krav til sunnhetssertifikat hvis kornet har opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, § 20, vedlegg 4A, punkt 34 og 35 og vedlegg 5, punkt 3.2. 
 • Frø av tomat og Allium (løk, purre og gressløk) skal alltid være fulgt av plantesunnhetssertifikat, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 20, vedlegg 5, punkt 3.1.
 • Det er bare tillatt å importere frø fra genmodifiserte planter dersom planten er godkjent i Norge etter genteknologiloven av 2. april 1993, jf. forskrift om såvarer § 29.
 • Det er ikke er lov å importere frø eller frø av planter som inneholder narkotiske stoffer, jf. forskrift om såvarer § 28. 
 • Kravene i forskrift om såvarer § 35 om beiset såvare må være oppfylt.

Søknad om importtillatelse skal inneholde: 

 • hvilke arter det søkes for, latinsk navn, norsk navn hvis det er tilgjengelig og sort der dette er relevant 
 • hvilke mengder for hver art (Her kan oppgis kg, g, antall - det som er mest naturlig for hvert tilfelle) 
 • hva såvaren skal brukes til 
 • opprinnelseslandet såvaren kommer fra og eksportlandet dersom dette ikke er det samme 
 • navn på firma/institusjon det skal importeres fra

Regelverk

Forskrift om såvarer