Til hovedinnhold
Søk

Krav til dyreholdjournal for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Alle som har lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal ha dyreholdjournal.

Faglig oppdatert

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal inneholde

 • antall dyr som holdes på anlegget
 • ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs identifikasjonskode og fødselsdato
 • for dyr som dør i dyreholdet:
  • datoen for dyrets dødsfall
 • for dyr som flyttes fra dyreholdet ditt: 
  • navnet og adressen til driftsansvarlig (unntatt transportøren)
  • identifikasjonskoden til anlegget dyret ble flyttet til
  • datoen for flyttingen
  • antall dyr som overføres eller flyttes
 • for dyr som flyttes til dyreholdet ditt:
  • navnet og adressen til driftsansvarlig (unntatt transportøren)
  • produsentnummeret til anlegget dyret ble flyttet fra
  • datoen for ankomst
  • dyrenes nye individnummer i dyreholdet (hvite øremerker)
 • navnet til representanten fra Mattilsynet som kontrollerer dyreholdjournalen og datoene for når kontroll har funnet sted
 • situasjoner hvor dyrene i dyreholdet kommer i kontakt med lamadyr, oppdrettshjort, storfe, småfe eller svin fra andre besetninger
  • datoen for slik kontakt
  • hvilke dyr det gjelder

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Valgfrie maler for lama

Det er ingen krav om at journalen skal være utformet på en bestemt måte. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Du velger selv om du vil føre dyreholdjournalen manuelt eller elektronisk. 

Under finner du forslag til maler for dyreholdjournal og helsekort for lama. Det er valgfritt å bruke disse.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 11

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 12

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 14

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften §

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 16

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 18

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 19

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 20

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 22

Forskrift om helsesertifikater (FOR-2022-04-06-627)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 29

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 31

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 32

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 73

Artikkel 73

Plikter for driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for disse dyrene og deres påsetting og bruk


1. Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med
a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


2. Driftsansvarlige som holder hjortedyr, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med ett av følgende identifikasjonsmerker:
a) Et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
c) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III, som brukes på et dyr og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


3. Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, skal sikre at
a) identifikasjonsmerket påsettes disse dyrene i det anlegget der de er født,
b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet,
c) de stiller til rådighet for vedkommende myndighet og ved behov for andre driftsansvarlige den leserenheten som til
enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom den implanterte injiserbare signalgiveren ikke er godkjent av vedkommende myndighet.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)