Til hovudinnhald

Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark

I enkelte områder i Finnmark blir det funnet mange døde fugler. Utbruddet rammer særlig krykkjer, men også andre måkearter. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. 

Faglig oppdatert

Mattilsynet oppfordrer til å unngå unødvendig ferdsel i områder med mye fugler, siden smitte kan spres via fottøy og klær.

Dette gjelder særlig områder med mye krykkjer og andre måkearter, som rasteplasser og vaskeplasser ved elvemunninger og lignende.

Vask og desinfiser fottøy og klær dersom du reiser mellom områder med mange ville fugler.

Se også generelle svar til innbyggere om fugleinfluensa.

For English, see Bird flu on wild birds in Norway.

Ferdselsforbud i naturreservater

For å beskytte fuglekolonier som ennå ikke er hardt rammet av fugleinfluensa, har Mattilsynet innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat.

Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene. 

Se kart over områdene (google.com). Dette er områder hvor det er krykkjekolonier og andre fugler av sårbare arter.

Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær, sko og annet utstyr inn i disse områdene.

Det er hengt opp advarselsplakater i områdene hvor forbudet gjelder, der det er mulig. Det er viktig at alle som skal besøke disse områdene på forhånd setter seg inn i hvor ferdselsforbudet gjelder. 

Ferdsel som er nødvendig for liv, helse og miljø er tillatt. Forbudet gjelder heller ikke personell som deltar i offentlig organisert arbeid med innsamling av døde fugler, overvåkning, forskning og bekjempelse av pukkellaks. 

Lav risiko for smitte til mennesker

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet mange døde villfugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl. 

Les mer om dette: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)

Oppfordring til innbyggere som finner døde og syke fugler

Meld fra til Mattilsynet dersom du finner døde fugler og mistenker fugleinfluensa, og særlig dersom du observerer store ansamlinger med døde og syke fugler i Finnmark. Mattilsynet ønsker oversikt over utbruddet, og i noen tilfeller er det aktuelt å ta prøver av døde fugler.

Ikke ta på syke og døde fugler. La syke fugler være i fred. De blir stresset når folk nærmer seg, og er heller ikke i stand til å fly vekk. Fugler som overlever sykdommen, vil kunne forsørge reirungene sine. Syke fugler kan ikke behandles mot fugleinfluensa.

Innbyggere kan fjerne døde fugler fra egen eiendom

Ikke ta på fugl eller andre dyr som er døde. Det er greit å la fuglen ligge, men dersom det er behov for å fjerne fuglen fra eiendommen, bør en voksen gjøre dette. 

Du bør kontakte kommunen din for å høre om de har en innsamlingsordning eller om de har egne regler for håndtering av døde fugler. 

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall), dersom kommunen ikke har en annen ordning. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene. 

I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet eøøer bioavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder.  

Hvis kommunen din ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. 

Nedgravingen må ikke føre til forurensning eller andre skader. Det er viktig at fuglene graves så dypt ned at de ikke vil kunne graves opp igjen av andre dyr. Det er også viktig at du ikke graver ned fugl i myrområder eller nær en bekk. 

Det er viktig at du bruker engangshansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i husholdningsavfallet.  

Fjerning av mange døde villfugler

Det er begrenset hva man kan gjøre for å stoppe smitte blant villfugl. Ett tiltak som kan begrense smitte, er å fjerne døde fugler. Dette gjelder særlig i områder hvor det er mange døde fugler.

Kommunene er ansvarlige for eventuell innsamling og korrekt destruksjon av døde fugler, når det er behov for det.

Mattilsynet gir kommunene råd og veiledning om smittevern, samt oppsamling, lagring, frakt og destruksjon av døde fugler.

Personer som skal samle inn store mengder døde fugler på vegne av myndighetene, må ha god smittebeskyttelse. Fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon.

Lav smitterisiko til andre dyr

Fugleinfluensaen utgjør først og fremst en risiko for fugler. Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det finnes tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval. Åtseletere er særlig utsatt.

I områder hvor det er mange fugler som dør av fugleinfluensa, bør man vurdere å holde katter innendørs og å lufte hunder i bånd, slik at de unngår kontakt med syke og døde fugler. Dette vil også beskytte mot andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. I tillegg bør syke fugler få være mest mulig i fred fra andre dyr.

Aktuelle symptomer hos katt er feber, sløvhet, øyekatarr, pustevansker og nevrologiske symptomer (kramper og liknende). Dette kan også være symptomer på andre luftveislidelser hos katter. Ta kontakt med veterinæren din dersom du mistenker at katten din har fugleinfluensa.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

Les mer om dette: Informasjon om kjæledyr og fugleinfluensa (veterinærinstituttet.no)

Vi anser risikoen for smitte til beitedyr (som rein, småfe, storfe) som svært lav, og det er ikke nødvendig å gjøre spesielle tiltak overfor disse. 

Viktig med godt smittevern hvis du har fjørfe og andre fugler i fangenskap

Tamme fugler som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Derfor er det viktig at du som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har gode smitteforebyggende tiltak.

Hold gjerne tamme fugler inngjerdet og evt. under tak for å redusere muligheten for kontakt med ville fugler.

Det er viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken.

Kontakt veterinær dersom du mistenker at fuglene dine er syke.

Les mer om dette: Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap

Her finner du mer informasjon om sykdommen: Fugleinfluensa

Regelverk

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa til ville fugler